Tytuły wyselekcjonowanych wypowiedzi, referatów przedstawionych na konferencjach, sympozjach, zjazdach, zebraniach

 1. Aspekty wyjaśniania (Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody KUL ,5.IV. 1967)
 2. Logiko-systematyzacyjna funkcja terminów teoretycznych (KNStFPKUL, 1.III.1969)
 3. Wyjaśniająca funkcja teorii fizykalnej: autoreferat (ATK Warszawa, 18.IV.1969)
 4. Reprezentatywne ujęcia genezy ruchu (sympozjum filozofii przyrody KUL, 13.V.1970)
 5. Relacje między terminami teoretycznymi i obserwacyjnymi (Komisja Filozofii Przyrody Tow. Nauk. KUL, 15.III.1973)
 6. Redukcjonizm na terenie nauk biologicznych (Kom. Fil. Przyr. Tow. Nauk. KUL, 12.V.1974)
 7. Carnapowski problem akceptacji hipotez (Kom. Fil. Przyr. Tow. Nauk. KUL,27.II.1975)
 8. Problem akceptacji hipotez przyrodniczych (Kom. Fil. Przyr. Tow. Nauk. KUL, 9.XII.1975)
 9. Semantyczna koncepcja teorii fizykalnej (Kom. Fil. Przyr. Tow. Nauk. KUL,7.XII.1979)
 10. Filozoficzne determinanty akceptacji teorii przyrodniczych (Kom. Fil. Przyr. Tow. Nauk. KUL, 9.I.1981)
 11. Odkrycie – niektóre tendencje badawcze (Polskie Tow. Fil., Sekcja Metodol. Lublin, 9.XII.1983)
 12. Związki między kontynentalną i anglo-amerykańską filozofią nauki (Polskie Tow. Fil., Lublin, 17.IV.1985)
 13. Problemowa koncepcja badania naukowego (Komisja Filozofii Przyrody Tow. Nauk. KUL, 17.X.1986)
 14. Zadania filozofii przyrody we współczesnej kulturze (sympozjum z okazji 40-lecia Wydziału Filozofii KUL, 15.XI.1986)
 15. Z filozofii nauki K.R. Poppera (KNStFPKUL, 10.XII.1986)
 16. Isaaca Newtona koncepcja filozofii przyrody (Sympozjum Newtonowskie: UMCS Lublin, 16.X.1987)
 17. Rodzaje filozofii przyrody (V zjazd filozofii polskiej Kraków,10.XI.1987)
 18. Filozofia przyrody a nauka (Kom. Fil. Przyr. Tow. Nauk. KUL, 21.I.1988)
 19. Ontologiczne założenia matematyki (PAT Kraków, 13.V.1989)
 20. Współczesne postacie sporów o zadania nauki (PTF, Lublin, 2.XII.1990)
 21. Kontekst filozoficzny tzw. etyki środowiskowej (II ogólnopolska konferencja ochrony środowiska w nauczaniu i wychowaniu: Politechnika Lubelska Lublin, 8.VI.1993)
 22. Przedmiotowa i meta-przedmiotowa problematyka filozofii przyrody w KUL (Lublin, KUL, 8.XII.1993) 
 23. Zarys problematyki metodologicznych podstaw badań nad człowiekiem (Lublin, KUL, 10.XII.1993)
 24. Miejsce i znaczenie problematyki wartości we współczesnych dociekaniach metodologicznych (Lublin, KUL, 11.XII.1993)
 25. Kategoria dokładności w nauce i filozofii (PAT – Kraków, 6.V.1994)
 26. Niektóre sposoby oceny teorii metodologicznych (UAM – Poznań, 16.IX.1994; Ruch Filozof. 52,1995,2, s.199: streszczenie)
 27. Filozoficzne podstawy badań z zakresu przyrody nieożywionej (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 10.IV.1995)
 28. Wartościowanie w naukach technicznych (sympozjum: teologia a nauki przyrodnicze – współzależność obrazów świata; Instytut Teologiczny w Tarnowie, 28-29. IV. 1995)
 29. Niektóre sposoby uzasadniania teorii metodologicznych (sympozjum popperowskie w ramach VI zjazdu filozofii polskiej, Toruń 1995)
 30. Filozofia klasyczna w nowej sytuacji społeczno-kulturowej (ATK, 16. IV 1996 –sympozjum z okazji 10 rocznicy śmierci ks. S. Kamińskiego – udział w panelu)
 31. Nauka – technika (technologia) – wartości. w: Problem kształtowania stref ochronnych w urbanistyce (Katedra Ergologii KUL, 10.XII.1996)
 32. Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (ATK – konferencja: udział w dyskusji, 16.IV.1997)
 33. Temporalność epistemologii formą naturalizmu (PAN Warszawa, 20.VI.1997)
 34. Ks. bp.prof. Józef Życiński w Lublinie – wywiad dla kat. radia Lublin: 28.VI.1997
 35. Filozofia przyrody w KUL: tradycja, perspektywy (sympozjum z okazji 40-lecia Filozofii Przyrody w KUL, 13.XI.1997 – wywiad dla TV Lublin)
 36. Metanaukowy walor tezy o niedookreśleniu teorii przez dane doświadczenia (ATK: II konferencja pt. filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, 23.XI.1998)
 37. Ekologia w kontekście kosmologii (Lwów, 4.II.2000)
 38. Aktualne tendencje badawcze w filozofii nauki (Sekcja Filozoficzna Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce, Lublin, 7.III.2000)
 39. Kauzalna teoria czasu w filozofii nauki H. Mehlberga (IV krakowska konferencja metodologiczna: Czas, 12.V.2000)
 40. Geneza teorii naukowych – uaktualniona forma kontrowersji o pluralizm metodologii (Kategoria genezy w nauce i filozofii – konferencja Sekcji FP i NP. KUL, 13.VI.2000)
 41. Kontrowersyjność antynaturalizmu w racjonalizmie krytycznym (konferencja Sekcji FP i NP. KUL, pt. granice naturalizmu w kontekście nauk przyrodniczych, 5-6.XI.2001)
 42. Wartości epistemiczne: aktualne kontrowersje w aksjologii nauki (PTF, oddział w Poznaniu: UAM, 18.II.2002
 43. Z teorii związków interteoretycznych (Filozofia przyrody ks. prof. K. Kłósaka, konferencja naukowa w PAT w 20 rocznicę śmierci ks. K. Kłósaka, 28.XI. 2002)
 44. Aksjologia epistemiczna: empiryczne i pozaempiryczne testy w naukach empirycznych (sesja naukowa pt. Filozofia i teologia – Elbląg: UWM oraz WSD, 3.III.2003 )
 45. Koncepcja filozofii przyrody: autoprezentacja podręcznika (Wydział Filozofii TNKUL, 15.IV.2003)
 46. Związki między nauką, teologią i religią w języku teorii ITR (WSD Archidiecezji Lwowskiej, Lwów, 2.V. 2003)
 47. Teologiczna i światopoglądowa relewantność filozofii przyrody (V konferencja Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, 7.XI.2003)
 48. Edukacyjny walor podstawowych kategorii filozofii nauki (III międzynarodowe sympozjum: filozofia i edukacja, KUL, 5.V.2004)
 49. Z teorii epistemicznego wartościowania: logika wartościowania (VII zjazd filozofii polskiej, Szczecin, 15.IX.2004)
 50. Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody? (udział w panelu w ramach VII zjazdu filozofii polskiej w Szczecinie, 17.IX.2004)
 51. Filozofia przyrody – filozofia przyrodoznawstwa – metakosmologia: autoreferat ( PTF Lublin; Sekcja Fil. Przyr. i Nauk Przyr. KUL, Komisja Fil. Przyr. Wydziału Fil. TNKUL, 21.IV.2005)
 52. Aksjologia epistemiczna: nauka a wartości (Wydział Fil. TNKUL, 17.V.2005)
 53. Nauka a wartości (Politechnika Łódzka – Konwersatorium: Bóg i nauka, 23.VI.2005)
 54. Restrykcjonizm a ekspansjonizm: spór o wartości poznawcze i pozapoznawcze w nauce (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS – Filozoficzna debata pt. Epistemologia współcześnie, 8.XI.2005)
 55. Metodologiczna charakterystyka związków między odniesionymi do antropogenezy zdaniami dziedzin naukowych i pozanaukowych (UKSW: Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka, 24.XI.2005)
 56. Kontrowersyjne zagadnienia antropogenezy (Komisja Fil. Przyr. Wydz. Fil. TNKUL, 13.I.2006)
 57. Metanaukowe ujęcie relacji między etyką a nauką (Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN Warszawa , 26.X.2006)
 58. Nauka a wartości: aksjologia nauki – aksjologia epistemiczna: autoreferat (Sekcja Fil. Przyr. TNKUL, 19.V.2007)
 59. 50 lat filozofii przyrody w KUL (KULJPII, Lublin, 30.VI.2007)
 60. Modyfikacje programów nauczania filozofii przyrody (Pasierbiec, 7-9. IX.2007)
 61. Nauka a wartości: aksjologia nauki – aksjologia epistemiczna: autoprezentacja ( Kazimierz Dolny, II warsztaty filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, 21.VI.2008)
 62. Metodologiczny status teorii ewolucji biologicznej (IX dni interdyscyplinarne UWM: Teoria ewolucji wobec wiary chrześcijan, Olsztyn 16-17. X.2008)
 63. Natura i norma w ramach pojęciowych filozofii przyrody (Sympozjum: Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne. Instytut Fil. Przyr. i Nauk Przyr. KULJPII 13-14.XI.2008)
 64. Stanisława Kamińskiego koncepcja filozofii przyrody (Wydział Filozofii KULJPII – konferencja: ks. prof. S. Kamiński – osoba, idee, czasy, 19.XII.2011)
 65. Status metodologiczny filozofii przyrody i jej relacji do nauk przyrodniczych (Filoz. Sek cja Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce, KULJPII, 15.III.2012)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2013, godz. 08:30 - Anna Starościc