Reforma nauki oraz szkolnictwa wyższego wprowadzona ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw określa nowe zasady kariery akademickiej, w tym kształcenia na studiach doktoranckich. Celem zmian - zdaniem ustawodawcy - jest motywacja do rozwoju i wspomaganie zdobywania kolejnych szczebli kariery naukowej i akademickiej. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nowych ścieżek kariery akademickiej, w tym zasad awansowania na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego w KUL.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 10:01 - Anna Starościc