Przegląd Psychologiczny 2005, TOM 48, NR 1

 

Piotr K. Oleś,

Od Redaktora numeru

Zjawiska dialogowe - od wpływu społecznego po aktywność wewnętrzną

DIALOGICAL PHENOMENA


1. Dariusz Doliński,

Dialog i wpływ społeczny

DIALOGUE AND SOCIAL INFLUENCE

 

2. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Hubert Suszek, Bartosz Zalewski,

Pozycjonowanie a nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych koncepcji

POSITIONING AND UNCONSCIOUS PROCESSES OF BEHAVIORALLY CONFIRMING OTHERS CONCEPTIONS

 

3. Elżbieta Chmielnicka-Kuter,

Wyobrażone postacie i ich autorzy: analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych

MAGINAL FIGURES AND THEIR AUTHORS:AN ANALYSIS OF INTERRELATIONS IN ROLE-PLAYING GAMES

 

4. Ewa Trzebińska, Aneta Dowgiert,

Polipsychizm: pożytki i koszty związane z wielowymiarowością tożsamości

POLYPSYCHISM: BENEFITS AND COSTS ASSOCIATED WITH MULTIDIMENSIONALITY OF IDENTITY

 

5. Elżbieta Dryll,

Tatuś, koleżanka, Kmicic, policjant i pies: identyfikacja głosów w dialogu wewnętrznym podmiotu

DADDY, FRIEND, KMICIC, POLICEMAN AND DOG:IDENTIFICATION OF THE VOICES IN THE SUBJECTS INTERNAL DIALOGUE

 

6. Małgorzata Puchalska-Wasyl,

Wyobrażeni rozmówcy - typy i funkcje

MAGINED INTERLOCUTORS- TYPES AND FUNCTIONS

 

RECENZJE

Wiesław Talik

Hubert J. M. Hermans, Giancarlo Dimaggio (red.), „The dialogical self in psychotherapy", Hove-New York: Brunner-Routledge 2004, ss. 276

 

SPRAWOZDANIA

Monika Grzesiak-Feldman

Trzecia Międzynarodowa Konferencja na temat Dialogowego JA

 


Przegląd Psychologiczny 2005, TOM 48, NR 2

 

1. Andrzej Strzałecki, Dorota Czołak,

Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiąganie sukcesu w przedsiębiorczości
PERSONALITY AND TEMPERAMENT FACTORS OF ENTREPRENEURIAL SUCCESS

2. Dorota Godlewska-Werner, Adam Biela,

Polska wersja Testu Zdolności Przystosowawczych do Pracy Tiffina i Lawshe'a

POLISH VERSION OF TIFFIN AND LAWSHES ADAPTABILITY TEST

3. Agnieszka Golec,

Strategie rozwiązywania konfliktu politycznego: potrzeba poznawczego domknięcia i schemat konfliktu

STRATEGIES OF CONFLICT RESOLUTION: THE ROLE OF THE NEED FOR COGNITIVE CLOSURE AND CONFLICT SCHEMA

4. Zygmunt K. Kuligowski,

Co decyduje o gotowości naruszania norm moralnych przez przedsiębiorców

DETERMINANTS OF BREAKING THE MORAL NORMS BY ENTREPRENEURS

5. Katarzyna J
ędruszczak,

Modele i koncepcje prywatności w psychologii

THE PSYCHOLOGICAL MODELS AND CONCEPTIONS OF PRIVACY

 

RECENZJE

Sylwia Seul

Piotr K. Oleś, „Wprowadzenie do psychologii osobowości", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar" 2003, ss. 444


Dominik Borawski

Abraham Tesser, Richard B. Felson, Jerry M. Suls (red.), „Ja i tożsamość", Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004, ss. 224


El
żbieta Weinmüller, Leszek Szewczyk

Philip C. Kendall, „Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji", Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004, ss. 248

 

SPRAWOZDANIA

Jolanta Tomczuk

Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej, „Miejsce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych" 

 

 

Przegląd Psychologiczny 2005, TOM 48, NR 3

1. Małgorzata Święcicka, Małgorzata Woźniak,  
Specyfika kontaktu psycholog-dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w sytuacji badania za pomocą standardowych metod diagnostycznych
CHARACTERISTICS OF CONTACT BETWEEN PSYCHOLOGIST AND CHILD WITH ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) DURING TESTING BY STANDARD DIAGNOSTIC METHODS

2. Ewa Stanisławiak, 
Konstruowanie wspomnień
CONSTRUCTIN AUTOBIOGRAPHICAL MEMORIES

3. Piotr Brzozowski, 
Uniwersalna hierarchia wartości - fakt czy fikcja?
THE UNIWERSAL HIERARCHY OF VALUES: FACT OR FICTION

4. Paweł Kurtek 
Regulacyjna rola poczucia umiejscowienia kontroli w radzeniu sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych
THE REGULATIVE ROLE OF LOCUS OF CONTROL IN MILD MENTALLY RETARDED YOUTH`S COPING

5. Agnieszka Widera-Wysoczańska, 
Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie
ABNORMAL PARENTING AS A RESULT OF INCEST EXPERIENCED

6. Beata Mirucka, 
Kwestionariusz Ja Cielesnego (Skala J-C)
THE BODY SELF QUESTIONNAIRE

RECENZJE
Kazimierz Pospiszyl 
John Woods, „Boys who have abused. Psychoanałytic psychotherapy with victim/perpetrators of sexual abuse" London: Jessica Kingsley Publishers 2004, ss. 240

SPRAWOZDANIA 
Aleksandra Gala, Bogusława Lachowska
Sprawozdanie z „The European Society of Famiły Relations (ESFR) International Congress"

 

 

Przegląd Psychologiczny 2005, TOM 48, NR 4

 

1. Dorota Włodarczyk, Kazimierz Wrześniewski,

Ocena stresu w kategoriach wyzwania u chorych po zawale serca - próba syntezy na podstawie danych empirycznych

STRESS APPRAISAL IN TERMS OF CHALLENGE IN MI PATIENTS -AN ATTEMPT AT SYNTHESIS BASED ON EMPIRICAL DATA

 

2. Kinga Piber-Dąbrowska, Grzegorz Sędek,

Kodowanie a odtwarzanie informacji odnoszących się do stereotypu społecznego

ENCODING AND RETRIEVAL OF INFORMATION RELATED TO SOCIAL STEREOTYPE

 

3. Paweł Krukow,

Zmiany osobowości po dysfunkcjach struktur czołowych mózgu. Neuropsychologiczna analiza z wykorzystaniem testu ACL-37

CHANGES IN PERSONALITY FOLLOWING FRONTAL LOBE DYSFUNCTION NEURO PSYCHOLOGICAL ANALYSIS WITH THE USE OF THE ACL-37 TEST

 

4. Anna M. Zalewska,

Potrzeba aprobaty społecznej - co oznacza u osób dorosłych w badaniach anonimowych?

SOCIAL DESIRABILITY - WHAT DOES IT MEAN AMONG ADULTS IN ANONYMOUS RESEARCH?

 

5. Małgorzata Dragan, Magdalena Gulcz, Stanisław Wójtowicz,

Adaptacja Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI): raport ze wstępnego badania walidacyjnego inwentarza pourazowych treści poznawczych

THE ADAPTATION OF POSTTRAUMATIC COGNITIONS INVENTORY (PTCI): REPORT FROM AN INITIAL VALIDATION STUDY

 

6. Olga Kriegelewicz,

Inteligencja emocjonalna partnerów a zadowolenie ze związku i strategie rozwiązywania konfliktów w małżeństwie

EMOTIONAL INTELLIGENCE, MARITAL SATISFACTION AND PROBLEM-SOLVING STRATEGIES IN MARRIAGE COUPLES

 

RECENZJE

Sylwia Seul,

Helen Bee „Psychologia rozwoju człowieka", tłum. Aleksander Wojciechowski, red. merytoryczna: Anna Brzezińska Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2004, ss. 723 s. 453

 

Celina Timoszyk-Tomczak,

Robert E. Franken „Psychologia motywacji", tłum. Mirosław Pilipiak Gdańsk: GWP 2005, ss. 580 s. 457

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:41 - Barbara Cichy-Jasiocha