Konkurs jest skierowany do instytucji, które w ramach projektu zrealizują kursy lub szkolenia obejmujące co najmniej 40 godz. szkoleniowych dla:

- nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego;
- instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Ze wsparcia wyłączone są studia podyplomowe, studia wyższe oraz programy przekwalifikowywania nauczycieli szkolnych trwające dłużej niż 1 rok. Dopuszcza się możliwość, aby grupa docelowa (lub jej część) oprócz objęcia co najmniej 40 godz. wsparciem szkoleniowym, dodatkowo była objęta modułem o mniejszej liczbie godzin szkoleniowych.

 

Projekt może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy i zakończy się nie później niż 30 czerwca 2015 r.

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł, w tym wymagany w ramach konkursu wkład własny Wnioskodawcy lub Partnera w wysokości 15% wartości projektu. Wkład własny może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

 

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład własny w wysokości 15% wartości projektu, z tym, że może on być wniesiony również w formie kosztów użytkowania sal oraz jako wartość czasu przebywania nauczycieli na kursie.

 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

 

Dodatkowe punkty uzyskają projekty:

1) komplementarne z inwestycjami współfinansowanymi z innych środków niż środki Europejskiego Funduszu Społecznego (10 punktów);

2) zakładające doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym (20 punktów);

3) zakładające wykorzystanie w procesie kształcenia sprzętu ICT zakupionego w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych (10 punktów).

 

Do pobrania:

Dokumentacja_konkursowa.pdf

zalaczniki.zip

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 09:43 - Kamil Dębiński