W dniach 12-14 sierpnia 1997 roku odbyło się w obecności Ojca Świętego Jana Pawła I w Jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo seminarium Instytutu Jana Pawła II KUL i Katedry Etyki KUL na temat: „Czy - i jak - prawda zobowiązuje?” W seminarium wzięły udział osoby związane z Instytutem Jana Pawła II i Katedrą Etyki. W czasie trzydniowej sesji odbyło się sześć posiedzeń, w trakcie których wygłoszono dziewięć referatów nawiązujących do tematyki seminarium. Po referatach miała miejsce dyskusja, którą prowadził ksiądz profesor Stanisław Nagy, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Seminarium zwieńczyło przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Celem spotkania było poinformowanie Papieża o działalności naukowej Instytutu Jego imienia oraz Katedry Etyki KUL w zakresie podstaw etyki i antropologii oraz zaproszenie Go do współuczestnictwa w wymianie myśli. Karol Wojtyła był przez wiele lat kierownikiem Katedry Etyki na KUL-u i pozostawił po sobie bogate dziedzictwo etycznych i antropologicznych dokonań. Szczególny charakter seminarium w Castel Gandolfo polegał na tym, że obrady toczyły się w obliczu Najwyższego Pasterza Kościoła, Namiestnika Jezusa Chrystusa, a zarazem Mistrza i Nauczyciela filozofii, antropologii i etyki w szczególności. Obradom towarzyszyło promieniowanie niezwykłej osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego mądrości i doświadczenia.


Filozoficzne dziedzictwo Karola Wojtyły podjął Jego uczeń i najbliższy współpracownik ks. prof. Tadeusz Styczeń, ówczesny dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny wydawanego przez Instytut kwartalnika „Ethos”, a zarazem kierownik Katedry Etyki KUL. Kontynuacja myśli Karola Wojtyły znalazła szczególny wyraz w osobowej unii kierownika Instytutu Jana Pawła II KUL i zarazem kierownika Katedry Etyki.


Centralnym punktem obrad było wystąpienie ks. prof. Stycznia, poświęcone etyce jako antropologii normatywnej. Idea etyki jako antropologii normatywnej stanowi kontynuację i twórcze rozwinięcie badań nad etyką i antropologią Gospodarza obrad w Castel Gandolfo. Tytuł seminarium: „Czy - i jak - prawda zobowiązuje?” ukazuje istotę koncepcji etyki ks. prof. Stycznia. Wygłaszane referaty oraz dyskusja w zasadniczej mierze odnosiły się do jego propozycji.


Do spotkania z Ojcem Świętym uczestnicy obrad byli starannie przygotowani. Przygotowanie to obejmowało trzy etapy. Pierwszym był wykład ks. prof. Stycznia: „Etyka jako antropologia normatywna. W sprawie epistemologicznie zasadnego i metodologicznie poprawnego punktu wyjścia etyki, czyli od stwierdzenia: «Com sam stwierdził, temu nie wolno mi zaprzeczyć» - do naczelnej zasady etycznej: «Osobie od osoby należna jest miłość». Quaestio disputata” - wygłoszony po raz pierwszy na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu we wrześniu 1995 roku. Drugim etapem, bliższym czasowo spotkaniu w Castel Gandolfo, była sesja zatytułowana: „Czy - i jak - prawda zobowiązuje? W nawiązaniu do Karola Wojtyły koncepcji «powinności jako normatywnej mocy prawdy»”, zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II KUL w dniu 15 maja 1997 roku z okazji urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Najbliższym zaś, bezpośrednim już przygotowaniem, było robocze spotkanie uczestników „papieskiego” seminarium 10 czerwca tegoż roku w Nałęczowie.

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2