Ur. 12 V 1946 r. w Polanicy Zdroju. W 1964 r. zdała maturę w Liceum SS. Niepokalanek w Szymanowie. Magisterium z archeologii śródziemnomorskiej (Ceramika Terra Sigillata w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) otrzymała w 1969 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1972-1974 była asystentką prof. B. Filarskiej na Sekcji Histori Sztuki KUL. W latach 1974-1976 odbyła studia specjalizacyjne w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie, zaś w latach 1976-1980 studia doktoranckie w Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej i Historii Sztuki Bizantyńskiej na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Freiburgu i.Br., w 1979 r., zakończone (doktorat w 1979 r. Untersuchungen zum christlichen Totenmahl aufgrund der Monumente des 3. und 4. Jhs. unter der Basilika des Hl. Sebastian in Rom). W latach 1980-1992 pełniła funkcję kustosza i starszego kustosza oraz redaktora Kroniki Zamkowej w Zamku Królewskim w Warszawie. W 1987 r. otrzymała dwumiesięczne stypendium naukowe w Ecole Française de Rome w Rzymie i trzymiesięczną asystenturę u prof. N. Duvala w Instytucie Późnego Antyku na Sorbonie (Paris IV); w 1990 r. przebywała pięć miesięcy w Paryżu, na stypendium Centre National de la Recherche Scientifique z wykładami w Ecole Normale Supérieure. W latach 1990-1992 była adiunktem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1992 r. uzyskała na UW habilitację (Bild und Word: das Marienleben und die Kindheit Jesu in der christlichen Kunst vom 4. bis 8.Jh. und ihre apokryphen Quellen), w 1996 r. została mianowana profesorem nadzwyczajnym UW, a w latach 1998-2002 profesorem nadzwyczajnym w USKW. W 2001 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2005-2009 pracowała na stanowisku dyrektora Polskiej Stacji PAN w Rzymie. Obecnie jako profesor zwyczajny zatrudniona jest w Instytucie Archeologii UW i na stanowisku Kierownika Zakładu Archeologii Klasycznej. Najważniejsze publikacje: Les scenes de banquet dans les peintures et sculptures chrétiennes des IIIe et IVe siecles („Recherches Augustiniennes" 16(1979), s. 3-90); Untersuchungen zum christlichen Totenmahl aufgrund der Monumente des 3. und 4. Jhs. unter der Basilika des Hl. Sebastian in Rom (Frankfurt 1981); Les sarcophages chrétiens d'enfants a Rome au IVe siecle („Melanges de l'Ecole Française de Rome. Antiquité" 101(1989), s. 783-804); Ephesos und Chersonesos in Spätantike und frühbyzantinischer Zeit („Rivista di Archeologia Cristiana" 75(1999), s. 475-520); Bild und Word: das Marien-leben und die Kindheit Jesu in der christlichen Kunst vom 4. bis 8.Jh. und ihre apokryphen Quellen (Warszawa 1992); Miasta Apokalipsy (Warszawa 1999); Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dziś (Warszawa 2005); Niobe da Roma a Nieborów („Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung" 113(2007), s. 485-492); Sztuka wczesnochrześcijańska (Kraków 2008).

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 13:43 - Ireneusz Marciszuk