Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia.

5. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich).

 

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 14 500 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 30% alokacji przeznaczonej na konkurs na realizację projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach:

Od 19.04.2013 r. do 24.05.2013 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 – 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP, pokój nr 1.

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, sala nr 209 „Pod Klonami” o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl/Aktualności

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Dokumentacja konkursowa:

DK_24-6.1.1.zip

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2013, godz. 14:39 - Anna Przybyła