PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2013, TOM 56, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2013, Vol. 56 (1)

 

1. Koncepcja ja cielesnego, czyli próba przekroczenia fragmentarycznego ujęcia cielesności

Beata Mirucka, Olga Sakson-Obada

The body self model: An attempt to move beyond a fragmentary approach to body-mind relations

 

2. Kontrowersje wokół rzetelności jako pojęcia psychometrycznego

Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel
Controversies over the psychometric concept of reliability

 

3. Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych
Paweł Ostaszewski, Stanisław Malicki

Human – a verbal animal: An introduction to the relational frame theory

 

4. Neurofizjologiczne korelaty cięć montażowych w przekazie telewizyjnym. Badania wolnych potencjałów korowych (SCP)

Piotr Francuz, Emilia Zabielska

Neurophysiological correlates of montage cuts in television broadcast.   A study of slow cortical potentials

 

5. Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe

Bohdan Rożnowski
Difficulties in making career decisions in graduates of upper-secondary schools and universities

 

6. Samoocena w zaburzeniach osobowości

Ewa Trzebińska, Katarzyna Balsam

Self-esteem in personality disorders

 

7. Recenzje
Dorota Borek-Chudek, Mariola Łaguna
Aleksandra Łuszczyńska „Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: PWN 2012, ss. 244


Reviews
Dorota Borek-Chudek, Mariola Łaguna
Aleksandra Łuszczyńska „Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne” [“The psychology of sport and physical activity. Clinical issues”]
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: PWN 2012, pp. 244

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:38 - Barbara Cichy-Jasiocha