Książki:

autorskie

 1. Berenson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona, Wyd. Aureus, Kraków 2001.
 2. Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta, Wyd. KUL, Lublin 2004.
 3. Figury zbawienia? Idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia, Lublin 2010, ss. 260.

inne:

 1. Georg Dehio i Alois Riegl – kult zabytków. Antologia tekstów, przeł. i wstępem opatrzył R. Kasperowicz, Wyd. „Mówią Wieki”, Warszawa 2001.
 2. Biografia – historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii, red. (z E. Wolicką-Wolszleger), TN KUL, Lublin 2005.
 3. redakcja: Mit - symbol - mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Pastwy, Lublin, 2009.
 4. redakcja: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki, pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza i Marcina Pastwy, Lublin 2008.
 5. Jacob Burkhardt, Wykłady o sztuce. Wybór, przekład, wstęp i opracowanie Ryszard Kasperowicz, red. naukowa Antoni Ziemba, Warszawa 2008, ss 154, il 27.
 6. Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe. Przekład i wstęp Ryszard Kasperowicz, nota edyt. Katia Mazzucco, Gdańsk 2010, ss. 456.

rozprawy, artykuły:

 1. Model „schematu i korekty” Ernsta Hansa Gombricha a Popperowska teoria poznania, w: Wobec sztuki. Historia – krytyka – teoria, red. E. Wolicka i P. Kosiewski, Lublin 1992, s. 60-75.

 2. Ernst Hans Gombrich jako humanista, „Znak” 1993, nr 11(462), s. 32-40.

 3. Dylematy romantycznego dziedzictwa, „Znak” 1994, nr 6(469), s. 86-95 (współautor: M. Wacławek).

 4. Łuk Triumfalny. Kilka uwag o pewnej analogii historycznej Bernarda Berensona, w: Historia a system. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 24-26 października 1996, Warszawa 1997, s. 129-138.

 5. Czy Leonardo był złym malarzem?, „Znak” 1997, nr 5(504), s. 69-83.

 6. Narcyz i Złotousty, „Mówią Wieki” 1997, nr 7 (458), s. 20-26.

 7. Estetyczna tautologia i prymat naoczności. Krótka uwaga o Burckhardta wizji sztuki na przykładzie Erinnerungen aus Rubens, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1997, nr 3/4, s. 33-37.

 8. Bernard Berenson, piewca bezosobowego mistrzostwa, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 65, s. 199-170.

 9. Wolność historyka. Uwagi o teorii kryzysów Jacoba Burckhardta, w: Już ma się pod koniec starożytnemu światu... Zmierzch, schyłek, upadek w historii sztuki, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 1999, s. 105-118; przedruk: „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1999, nr 31, s. 37-42.

 10. Niemiec wśród greckich posągów, „Mówią Wieki” 2001, nr 11(503), s. 19-24.

 11. Granice realizmu. Wykładnia pojęcia w pismach Jacoba Burckhardta, w: Rzeczywistość, realizm, reprezentacja. Materiały Seminarium metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 26-28 października 2000, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2001, s. 115-128.

 12. Pochwała renesansowego artysty, „Mówią Wieki” 2002, nr 7 (511), s. 32-36.

 13. O poznawaniu sztuki według Jacoba Burckhardta, w: Obraz i kult. Materiały z konferencji „Obraz i kult”, Lublin, KUL, 6-8 października 1999, red. U. M. Mazurczak i J. Patyra, Lublin 2002, s. 333-345.

 14. Rozdziały: Zarys dziejów muzyki i Zarys dziejów teatru, w: K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wiedza o kulturze. Podręcznik, cz. 1, Warszawa 2002, s. 119-134.

 15. „Środowisko” jako kategoria w historii sztuki. Między Burckhardtem a Martinem Warnke, w: Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość. Materiały z konferencji Instytutu Historii Sztuki UW oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 25-26 kwietnia 2002, Warszawa 2002, red. A. Pieńkos, s. 57-71.

 16. Die exklusive Lichtmalerei. Rembrandt oczyma Burckhardta, „Ikonotheka” 2003, nr 16, s. 93-101.

 17. Rafael w pismach Burckhardta, w: Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 2002, red. M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003, s. 65-74.

 18. Skrytość. Burckhardt i „inne” obrazy, czyli muzyka w myśleniu szwajcarskiego historyka, w: Twarzą w twarz z obrazem. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 24-26 października 2002, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2003, s. 191-204.

 19. Rozdziały: Zarys dziejów muzyki i Zarys dziejów teatru, w: K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wiedza o kulturze. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, wyd. połączone i rozszerzone, Warszawa 2003.

 20. Rembrandt, Rembrandt über alles, „Mówią Wieki” 2003, nr 11 (527), s. 16-22.

 21. VIVA Verdi, „Mówią Wieki” 2004, nr 2 (530), s. 74-76.

 22. „Mocą wewnętrznej retoryki”. Shaftesbury i jego idea krytyki kultury na przykładzie „Soliloquy, or an Advice to an Author”, „Wiek Oświecenia” 2005, nr 21, s.11-29.

 23. W świątyni sztuk? Uwagi o związkach woli i wyobraźni, w: Obraz zapośredniczony. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 25-27 listopada 2004, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2005, s. 191-203.

 24. Utrata powagi. O pewnym aspekcie krytyki kultury Johana Huizingi, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, red. J. Pomorska, Warszawa 2005, s. 275-280.

 25. Od arystotelesa do Adorna. W poszukiwaniu teorii ekspresji muzycznej, "Ethos" r. 19/2006, nr 1-2(73-74), s. 161-181.
 26. Jacob Burkhardt i religia sztuki, "Studia religiologica" (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCXCVII - Problemy religijne Europy Nowożytnej i współczesnej, pod red. Jana Drabiny), 2007, z. 40, s. 107-117.

 27. Gewaltmenschen, "Terimnus" 2007, 16, z.1, s. 201-218.

 28. Jacob Burckhardt i Józef Kremer, w: Józef Kremer (1806-1875), red. tomu Jacek Maj, Kraków 2007, s.301 -310.

 29. Kolisko bogów. Spory o Botticellego – Wind vs Gombrich, w: Wielkie dzieła - wielkie interpretacje, Materiały LV Ogólnopolskiej SEsji Naukowej Stowrayszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2007, s. 57-67.

 30. Metthew Arnold i potrzeba krytyki, w: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii i estetyki, pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza i Marcina Pastwy, Lublin 2008, s. 149-160.

 31. Ars auro prior. w: Białostocki, Materiały seminarium metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Jan Białostocki – między tradycją a innowacją”, Nieborów 23-25 października 2008, pod red. Magdaleny Wróblewskiej, Warszawa 2009, s.9-18.

 32. Dante i Shaftesbury. O poszukiwaniu doskonałości w sztuce, w: Mit - symbol - mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Pastwy, Lublin, 2009, s.151-166.

 33. Historia sztuki i uczniowie z Sais. O związkach historii sztuki i historii idei, "Artium Quaestiones" XX, 2009, s.43-57.

 34. Berenson and Connoisseurship - Who is afraid of Art History?, [w:] Die Eablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa, Betraege der 14. Tagung des Arbeitskreises deutsher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Krakau, 26-30 September 2007, hrsg. von Wojciech Bałus und Joanna Wolańska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2010, s. 227-234.

 35. Wstęp do John Ruskin, Niewinne oko. Szkice o sztuce. Wybór i przekład Jakub Szczuka, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011, s. 5-22.

 36. Sztuka jako podmiot absolutny, [w:] Podmiot/podmiotowość. Artysta-historyk-krytyk, red. Maria Poprzęcka, W-wa 2011, s. 49-58

 37. Pamięć o antyku i Jacob Burkhardt, [w:] "Sympozja Kazimierskie", t. VII, red. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Daniel Próchniak, Anna Głowa, TN KUL 2010, s. 251-258.

 38. Polis-Urbs-Metropolis. Słowo wstępne, [w:] Polis-Urbs-Metropolis. Materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin 25-26 listopada 2010, red. Lechosław Lameński i Elżbieta Błotnicka-Mazur, Warszawa 2011, s. 7-8.

hasła leksykograficzne

 1. Ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, TN KUL, Lublin 1998, szp. 1-14.
 2. Ikonologia, j.w., szp. 15-17.
 3. Panofsky, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, TN KUL, Lublin 2011, szp. 1222-1224

glosy, recenzje:

 1. Przedwczesna synteza [rec. książki: U. Kultermann, Kleine Geschichte der Kunsttheorie, Darmstadt 1987], „Znak” 1993, nr 7(458), s. 192-197.
 2. Antyk, który uczy i bawi [rec. książki: E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994], „Znak” 1995, nr 5(480), s. 147-151.
 3. Goethe na wybrzuszonym piedestale [rec. książki: Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1991, Warszawa 1994], „Znak” 1995, nr 12(487), s. 222-228.
 4. Ernst R. Curtius i ostatnia Aleksandria [rec. książki: Kosmopolis der Wissenschaft. Ernst R. Curtius und das Warburg Institute. Briefe 1928 bis 1953 und andere Dokumente, hg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 1983], „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. XLVI, z. 4 – Historia Sztuki, s. 247-252.
 5. Między wiedzą, widzeniem a chaosem [rec. książki: E. H. Gombrich, O sztuce, przekł. zbiorowy, Warszawa 1998], „Znak” 1998, nr 7(518), s. 129-134.
 6. Wiek mechaniczny i jego krytycy [rec. książki: J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i nadzieje krytyków nowoczesności, Warszawa 2001], „Znak” 2001, nr 3(550), s. 141-147.
 7. Bitwa o Wawel [rec. książki: Wokół Wawelu. Antologia tekstów z lat 1901-1909, red. i wstęp J. Krawczyk, Warszawa – Kraków 2002], „Tygodnik Powszechny” 2002, 23 czerwca, s. 12.
 8. Światłość umysłu [rec. książki: M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. M. B. Fedewicz, Gdańsk 2004], „Znak” 2005, nr 2(597), s. 132-136.
 9. Uśpione źródła [głos w dyskusji wokół książki Ch. Taylora Źródła podmiotowości], „Znak” 2002, nr 5 (564), s. 114-129.
 10. Odmienne obrazy, rec. książki: Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008, "Kresy" 2009, s.171-172.

przekłady:

 1. Patrzeć w skupieniu – rzut oka na sztuki i nauki humanistyczne [przekł.: E. H. Gombrich, Focus on the Arts and Humanities], „Znak” 1993, nr 11(462), s. 16-31.
 2. Tyrania sztuki abstrakcyjnej [przekł.: E. H. Gombrich, Tyranny of Abstract Art], „Kresy” 1993, nr 16, s. 225-231.
 3. Piero della Francesca [przekł.: B. Berenson, Piero della Francesca], „Zeszyty Literackie” 1999, nr 65, s. 78-81.
 4. Rembrandt [przekł.: J. Burckhardt, Rembrandt, tekst wykładu], „Ikonotheka” 2003, nr 16, s. 73-93.
 5. Tłum. tekstów J. Burckhardta, A. Riegla, G. Dehio oraz M. Dvořaka, w: Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, wybór i wstęp: P. Kosiewski, J. Krawczyk, Warszawa 2002, ss. 171-174, 191-232.
 6. Burkhardt i Nietzsche [przekł. Aby Warburga], "Konteksty" 2011, t. LXV, nr. 2-3, s. 28-29.
 7. Obraz w koncepcji Aby'ego Warburga, "Konteksty" 2011, t. LXV, nr. 2-3, s. 33-40
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 12:17 - Ireneusz Marciszuk