Książki:

 1. Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, TN KUL, Lublin 2009.
 2. Trybunał Koronny. Ceremoniał i sztuka, Lublin 2013, Wydawnictwo KUL, ss. 295.

 

Artykuły:

 

 1. Pośmiertne peregrynacje Stanisława I Leszczyńskiego. Z dziejów poglądów na szczątki królewskie jako pamiątkę narodową i obiekt muzealny, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII-XLIX, 2000-2001, z. 4, s.171-194.
 2. Eustachy Potocki i Ludwik Markiewicz – rola kolatora i proboszcza przy budowie kościoła  pałacowego p.w. Św. Marii Magdaleny w Sernikach, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003, s.249-262.
 3. Gloryfikacja Potockich i Kątskich w rzeźbiarskiej dekoracji pałacu w Radzyniu Podlaskim. Przyczynek do badań nad treściami ideowymi rezydencji Eustachego Potockiego, [w:] Muzea – rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, s. 505-515.
 4. Prace przy przebudowie pałacu i kościoła p.w. Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim w świetle korespondencji Eustachego Potockiego, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, pod. red. J. Lileyki i I. Rolskiej-Boruch, t. V, Lublin 2004, s.273-286.
 5. Krystian Gotfryd Deybel –  adiutant i architekt Eustachego Potockiego, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, pod. red. J. Lileyki i I. Rolskiej-Boruch, t. V, Lublin 2004, s.385-391.
 6. Pilawa i Brochwicz. Motywy herbowe w dekoracjach pałacu w Radzyniu Podlaskim, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, pod. red. J. Lileyki i I. Rolskiej-Boruch, t. VI, Lublin 2005, s. 179-202.
 7. Uroczystości pogrzebowe w Warszawie po śmierci Eustachego i Marianny Potockich, „Roczniki Humanistyczne”, t. LII, 2004, z. 4., s. 479-485
 8. O sztuce w kazaniach pogrzebowych Wojciecha Zabielskiego – panegirysty Jana Tarły, [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, Lublin – Opole Lubelskie 2006, s. 21-32. (II wydanie 2007) 
 9. Potoccy i Czartoryscy. Z dziejów sąsiedztwa Kurowa i Puław w XVIII w., [w:] Tradycja i sztuka. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 100- lecia nadania Puławom praw miejskich, Puławy 23 września 2006 roku, pod red. U. Ślusarczyk, P. Majewskiego, Puławy 2006, 99-113.
 10. Pałac Potockich w Lublinie w świetle osiemnastowiecznych źródeł, „Roczniki Humanistyczne”, t. LIV, 2006, z. 4, s. 291 – 305.
 11. Polowania Eustachego Potockiego, „Roczniki Humanistyczne”, t. LIV, 2006, z. 4, s. 327 – 335.
 12. Wiek XVIII (lata 1764-1766), [w:] J. Semeniuk, Kalendarium dziejów Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim oraz Dekanatu Radzyńskiego, Radzyń Podlaski 2006, s. 46 – 49.
 13. Galeria portretowa w Radzyniu Podlaskim, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, pod. red. J. Lileyki i I. Rolskiej-Boruch, t. VIII, Lublin 2007, s. 217 – 231.
 14. Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik społecznej pozycji magnata, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 6, 2008, s. 55 – 66.
 15. Staropolskie relacje o lubelskim Ratuszu – siedzibie Trybunału Koronnego, „Prace Polonistyczne”, seria LXIII, 2008, s. 45 – 58.
 16. O uroczystościach trybunalskich w rezydencjach Eustachego Potockiego (Serniki, Lublin, Kurów), [w:] Dwór polski. Zjawisko kulturowe i historyczne, Materiały IX Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 18 – 20 października 2007, Kielce 2008,  s. 171 – 180.
 17. „Bankiety są wielką koruptelą Trybunalistów.” Uczty z udziałem deputatów w oczach współczesnych, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, pod. red. J. Lileyki i I. Rolskiej-Boruch, t. IX, Lublin 2008, s. 255 – 268.
 18. „Ratusz inszą dyspozycyą proprio sumpto Jmci Pana Marszałka znayduie się reparowany y ozdobiony”. Trybunał Koronny, w osiemnastowiecznych dekoracjach okazjonalnych, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, red. I. Rolska-Boruch, t. X, Lublin 2010, s. 335-350. 
 19. Fryderyka Kotowicza relacje o pobycie synów Marianny i Eustachego Potockich w Warszawie w 1763 roku, [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A. S. Czyż, ks. J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 448 – 45
 20. Przestrzeń miejska w lubelskich uroczystościach trybunalskich czasów stanisławowskich, [w:] Polis – Urbs – Metropolis, red. L. Lameński i E. Błotnicka – Mazur,  Warszawa 2011, s. 125-135.
 21. Lwów w ceremoniale Trybunału Koronnego prowincji Małopolskiej, „Annales UMCS”, sectio L, Artes, v. VIII (2), 2010, s. 27-41.
 22. Symbolika dzieł sztuki z wyposażenia sali sądowej Trybunału Koronnego w Lublinie w świetle osiemnastowiecznych kazań. „Roczniki Humanistyczne”, t. LVIII, z. 4, 2010, s. 147-160.
 23. Wacław Grudziński – lubelski artysta i pedagog, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender i M. Kierczuk – Macieszko, Lublin 2012, s.455-464.
 24. Informacje o kościołach lubelskich w jezuickimKalendarzu politycznym na rok pański 1742”, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, red. I. Rolska-Boruch i K. Gombin, t. XI., Lublin 2013, s. 171-182.
 25. Magnaci jako inicjatorzy zjawisk artystycznych towarzyszących Trybunałowi Koronnemu, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak -Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków [2013], s. 299 - 305.

 26. Co za widok osobliwy i gorszący”, czyli o kuriozach trybunalskich [w:] Curiosità - zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, red. A.S. Czyż i J. Nowiński, Warszawa 2013, s. 246-255.

 27. Kościół ten ma wielki zaszczyt z obrazu S. Stanisława Kostki (...) który bardzo wielkimi i częstymi cudami słynąć zaczął.” Wizerunki Stanisława Kostki u lubelskich jezuitów w świetle źródeł z XVII i XVIII wieku, [w:] Sztuka po Trydencie, red. K. Kuczman, A. Witko, Kraków 2014, s. 393-402.

 28. Das Schloss Eustachy Potockis in Radzyń Podlaski, [w:] Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738–1763), Hrsg. T. Torbus und M. Hörsch, Ostfildern 2014, s.181-195.

 29. To złych Ateńczyków Parlament, nasz nie taki”, czyli o starożytnej Grecji w interpretacji trybunalskich kaznodziei, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXI, z. 2, 2013, s. 197-208.

 30. Głowa Naypierwszych Koron Godna..., czyli epitalamium z ceremoniałem sejmowym w tle, [w:] Laudator temporis acti.  Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin, red. I. Rolska, K. Gombin, K. Przylicki, Lublin 2015, s. 269-278.
 31. Co deputat trybunalski powinien czynić nocą? [w:] Initium sapientae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. M. M. Olszewska, A. Skrodzka, A.S. Czyż, Warszawa 2015, s. 140-149.
 32. Naśladowałbym Zeuxisa ale że ten pewnego czasu w malarskiey swoiey sztuce mankament uczynił (...)". Sztuki piękne w kazaniach lubelskich kaznodziei XVII i XVIII wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XII, red. I. Rolska, Lublin 2016, s. 329-336.

 33. Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze", czyli o politycznym aspekcie mody w kazaniach ks. Józef Męcińskiego, wygłoszonych w lubelskim kościele św. Ducha, w czasie Sejmu Wielkiego, „Folia Historica Cracoviensia", vol. XXII, 2016, s. 129-140.

 

 

 

Hasła encyklopedyczne:

 1. Niemcy. Sztuka nowożytna, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 1108-1111.
 2. Polska. Sztuka. Renesans i Manieryzm, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 1211-1214.
 3. Polska. Sztuka. Barok i Rokoko, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 1214-1219.
 4. Rakowiecki Teodor [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2012, kol. 1187-1187.
 5. Rojowski Wojciech [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 230-231.
 6. Rossi Carlo [w:] Encyklopedia Katolicka, XVII, Lublin 2012, kol. 351-352.
 7. Rossi Giovanni Francesco [w:] Encyklopedia Katolicka, XVII, Lublin 2012, kol. 352-353.
 8. Rosso Fiorentino [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 358-359.
 9. Smuglewicz Franciszek [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, Lublin 2013, kol 463-464.

 10. Trevano Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1011-1012.

 11. Trumienny portret [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1075-1076.

 12. Tylman z Gameren [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1220-1221.
 13. Zawadzki Stanisław [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 1277.
 14. Zug Szymon Bogumił [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 1496-1497.

 

Recenzje:

 1. Recenzja książki: Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, red. Grażyna Michalska i Dominika Leszczyńska, Radzyń Podlaski 2011., „Roczniki Humanistyczne”, t. LIX, z. 4, 2011, s. 303-306.
 2. Recenzja książki: Joanny Kowalik, Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Lublin 2015, ss. 295, „Roczniki Humanistyczne, z. 4, 2016, s. 115-119.

 

Artykuły popularnonaukowe:

 

 1. Motywy łowieckie w rzeźbiarskich dekoracjach pałacu Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim, „Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki", nr 3, 2015, s. 50-54.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017, godz. 16:05 - Ireneusz Marciszuk