(wybór)
 

Książki

autorskie:

 1. Picturae sacrae. Motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich katakumbach Rzymu, Lublin 1990.
 2. Vestigia christianorum. Świadectwa obecności chrześcijan w Rzymie przedkonstantyńskim, Lublin 1994.

inne:

 1. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 1998.
 2. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. II, red. (z D. Próchniakiem), Lublin 2001.
 3. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. III, red. (z D. Próchniakiem), Lublin 2002.
 4. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. IV, red. (z D. Próchniakiem), Lublin 2004.
 5. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. V, red. (z D. Próchniakiem), Lublin 2005.
 6. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. VI, red. (z D. Próchniakiem)

artykuły:

 

 1. La frise de l'abside de la première Cathédrale de Faras, "Orientalia Christiana Periodica" 40, 1974, z. 2, s. 377-406;
 2. Problematyka symboliki motywu orła w sztuce wczesnochrześcijańskiej, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL" 21, 1974, z. 4, s. 203-212;
 3. Poglądy Ojców Kościoła na sztukę w okresie pierwszych dwóch stuleci istnienia Kościoła, "Roczniki Humanistyczne KUL" 26, 1978, z. 4, s. 5-12;
 4. Problem motywu oranta w sztuce wczesnochrześcijańskiej, w: Akta sympozjum patrystycznego poświęconego modlitwie starożytnych chrześcijan. Tarnów 18-21 X 1978, = "Tarnowskie Studia Teologiczne" 8, 1981, s. 181-184;
 5. Historia badań nad malowidłami z katakumb Rzymu – część I, "Roczniki Humanistyczne KUL" 29, 1981, z. 4, s. 81-98;
 6. Historia badań nad malowidłami z katakumb Rzymu-w okresie po drugiej wojnie światowej, "Vox Patrum" 2, 1982, s. 365-382;
 7. Wokół tematyki titulusa Ekwicjusza-Sylwestra-Marcina, "Roczniki Humanistyczne KUL" 38, 1990, z. 4, s. 1-11;
 8. Badania archeologiczne w katakumbach Rzymu. Wybrane zagadnienia, w: J. Gurba, T. Łoposzko (red.), Z osiągnięć polskiej archeologii śródziemnomorskiej (Lubelskie materiały archeologiczne, V), Lublin 1991, s. 93-104;
 9. Rzym papieża Damazego, „Meander” 51, 1996, z. 1-2, s. 73-77;
 10. Najstarsza ikonografia maryjna – Madonna z Dzieciątkiem w rzymskim malarstwie katakumbowym, w: S.C. Napiórkowski OFMConv, ks. S. Longosz (red.), Maryja w tajemnicy Chrystusa, Niepokalanów 1997, s. 134-139;
 11. Domus, ecclesia, aedes. Powstawanie świątyni chrześcijańskiej, w: B. waszkiewicz-Wronikowska (red.), Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 1998, s. 11-45;
 12. Topografia wczesnochrześcijańskiej prowincji Venetia et Histria, w: tamże, s. 175-253;
 13. Adam i Ewa w najstarszej ikonografii, w: H. Pietras SJ (red.), Grzech pierworodny, Kraków 1999 (= Źródła myśli teologicznej, 12), s. 141-160;
 14. Archeologia chrześcijańska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Vox Patrum” 19, 1999, t. XXXVI-XXXVII, s.71-75;
 15. Sto lat Międzynarodowych Kongresów Archeologii Chrześcijańskiej, tamże, s. 669-687;
 16. Miasta późnoantyczne rzymskiego Zachodu w świetle badań archeologicznych – status quaestionis w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Topografia świata wczesnochrześcijańskiego między starożytnością a średniowieczem (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, II), Lublin 2001, s. 19-51;
 17. Tajemnica Wcielenia w najstarszej ikonografii chrześcijańskiej, „Vox Patrum” 20, 2000, t. XXXVIII-XXXIX, s. 393-400;
 18. Rola biskupów jako fundatorów budowli w procesie chrystianizacji Rzymu, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, III), Lublin 2002, s. 25-41;
 19. Świeccy jako fundatorzy budowli kościelnych w Rzymie wczesnochrześcijańskim, „Vox Patrum” 22, 2002, t. XLII-XLIII, s. 339-352;
 20. Papieska Komisja Archeologii Sakralnej. Sto pięćdziesiąt lat działalności (1852-2002), tamże, s. 515-523;
 21. Le prime dedicazioni delle chiese di Roma, w: F. Guidobaldi, A. G. Guidobaldi (red.), Ecclesiae Urbis, Atti del Congresso Internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Roma, 4-10 settembre 2000, Città del Vaticano 2002, s. 97-106;
 22. Pół wieku Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne KUL” 51, 2003, z. 4., s. 7-18;
 23. Chrześcijańska topografia Mediolanu w IV wieku (z B. Filarską), tamże, s. 127-169;;
 24. Głoszenie słowa. Kilka uwag na temat motywu księgi w ikonografii wczesnochrześcijańskiej, „Vox Patrum” 23, 2003, t. XLIV-XLV, s. 131-142;
 25. Najstarsze świadectwa kultu męczenników w Rzymie, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Męczennicy w świecie późnego antyku (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, IV), Lublin 2004, s. 149-174;
 26. Problem chrystianizacji starożytnych miast Zachodu w świetle badań archeologicznych, w: L. Mrozewicz, K. Balbuza (red.), Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 19-21 września 2002, Poznań 2004 (= Xenia Posnaniensia. Monografie, III), s. 467-485;
 27. Spotkanie antyku z chrześcijaństwem w malarstwie i rzeźbie Rzymu w III wieku po Chrystusie, w: T. Ratajczak, J. Kowalski (red.), Księga – nauka – wiara w średniowiecznej Europie, Poznań 2004, s. 131-135;
 28. Najstarsze przedstawienia Piotra Apostoła a problem prymatu papieskiego, „Vox Patrum” 24, 2004, t. XLVI-XLVII, s. 391-404;
 29. Loca sancta, loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Miejsca święte w epoce późnego antyku (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, V), Lublin 2005, s. 199-215;
 30. Die ersten ‘dedicationes’ der frühchristlichen Basiliken, “Pomoerium” 5, 2004-2006, s. 58-70;
 31. Znaczenie dzieła Prudencjusza dla archeologii chrześcijańskiej, w: Aureliusz Prudencjus Klemens, Wieńce Męczeńskie (Peristephanon), tłum. M. Brożek i in., oprac. ks. M. Starowieyski, Kraków 2006, s. 100-106;
 32. Znaczenie archeologii chrześcijańskiej dla interpretacji "Peristephanon" Prudencjusza na przykładzie wykopalisk pod Bazyliką św. Pawła za murami, „Vox Patrum” 26, 2006, t. XLIX, s. 245-252;
 33. "Dniem i nocą myślał tylko o muzach", w: M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch (red.), Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, Lublin 2007, s. 187-196;
 34. Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku. Zarys problematyki, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, VI), Lublin 2007, s. 11-16;
 35. Najstarszy ołtarz w ikonografii chrześcijańskiej?, w: tamże, s. 145- 156.
 36. Jan Paweł II i archeologia chrześcijańskaj, „Vox Patrum” 27, 2007, t. L-LI, s.285-288;
 37. (z: E. Laskowska-Kusztal, Zsolt Kiss), Professeur Barbara Filarska (1922-2007). Un souvenir, „Etudes et travaux” 22, 2008, s. 237-242;
 38. O Teatrze Pompejusza. Addenda, „Vox Patrum” 28, 2008, t. 52.1, s. 317-332;
 39. Jeszcze raz o fryzie z ptakami z Katedry w Faras, w: Papers on Values and Interrelations between Europe and Near East in Antiquity, = “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica” 26, 2009, s. 189-195;
 40. Jerozolima w IV wieku. Miasto święte Żydów i chrześcijan, w: ks. J. Naumowicz (red.), Chrześcijanie w świecie późnego antyku (Studia Antiquitatis Christianae, 18), Warszawa 2009, s. 11-28;
 41. Christliche Archäologie in Polen – historischer Abriss, “Römische Quartalschrift“ 105, 2010, s. 121-128;
 42. Der Liber Peristephanon als Quelle für christliche Archäologie, w: V. Zimmerl-Panagl, D. Weber (red.), Text und Bild, Wien 2010, s. 127-142;
 43. Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku. Zarys problemu, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, A. Głowa (red.), Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, VII), Lublin 2010, s. 11-26;
 44. Od Urbs sacra do Urbs christiana, w: L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur (red.), Polis-Urbs-Metropolis. Materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 25-26 listopada 2010, Warszawa 2011, s. 9-23;
 45. Chrystus – Bóg i człowiek na sarkofagach z pierwszej połowy IV wieku, w: R. Knapiński, A. Kramiszewska (red.), Fides ex visu, Lublin 2011, s. 111-118;
 46. Odnaleziono najstarsze na Zachodzie miejsce kultu Michała Archanioła!, w: A. Bender, M. Kierczuk-Macieszko (red.), Ars omnia vincit, Lublin 2012, s. 87-94;
 47. Cancelli, czyli najstarsze przykłady wyznaczania granic świętości w chrześcijańskich miejscach kultu, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, A. Głowa (red.), Granice świętości w świecie starożytnym i późnoantycznym, Lublin 2013, s. 123-147;
 48. Przełom konstantyński w twórczości artystycznej chrześcijan - pytania, hipotezy, fakty, w: Z. Kalinowski, D. Próchniak (red.), Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje, Poznań 2014, s. 249-270;
 49. Giacomo Raffaelli (1733-1836) doradca króla Stanisława Augusta, w: M. Wrześniak, A. Bender (red.), Polak we Włoszech – Włoch w Polsce. Sztuka i historia, Warszawa 2015, s. 249-255;
 50. Hipolit z Biblioteki Watykańskiej, czyli dziwne losy pewnego posągu, w: o. M. Tkaczyk, M. Krupa, ks. K. Jaworski (red.), Veritas in caritate. Ksiega pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka, Lublin 2016, s. 191-199.

 

hasła leksykograficzne:

 1. Cyprian, ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, TN KUL, Lublin 1979, szp. 693n.
 2. Cyryl Aleksandryjski, ikonografia, jw., szp. 704.
 3. Cyriak, Largus i towarzysze (z A. Bazielich), jw., szp. 698.
 4. Eros i Psyche, ikonografia, jw., t. IV, Lublin 1983, szp. 1095.
 5. Hipolita katakumba, jw., t. VI, Lublin 1993, szp. 919.
 6. Hypogeum, jw., szp.1372.
 7. Jezus Chrystus, ikonografia wczesnochrześcijańska, jw., szp.1409-1411.
 8. Jonasz, w ikonografii, jw., t. VIII, Lublin 2000, szp. 66n.
 9. Jordanów katakumba, jw., szp.86.
 10. Kaliksta, katakumba, jw., szp. 384n.
 11. Kantaros, jw., szp. 625.
 12. Katakumby, jw., szp. 978-982.
 13. Klemensa kościół, jw., t. IX, Lublin 2002, szp. 120.
 14. Kommodylli katakumba, jw., szp. 467.
 15. Konstantyn Wielki, w ikonografii, jw., szp. 700-701.
 16. Konstantyna, jw., szp. 708.
 17. Konstantyny mauzoleum, jw., szp. 722.
 18. Korneliusz św., kult (z J. Duchniewskim), jw., szp. 858.
 19. Korneliusz św., w ikonografii, jw., szp. 859.
 20. Kościół, II. Aspekt architektoniczny, A. Dzieje – 1. Okres wczesnochrześcijański, jw., szp. 1072-1073.
 21. Kościół – Synagoga, w ikonografii, jw., szp. 1055-1057.
 22. Krautheimer Richard, jw., szp.1232-1233.
 23. Krzyż, w ikonografii wczesnochrześcijańskiej, jw., t. X, Lublin 2004.
 24. Książka (z F. Gawlińskim), jw.
 25. Lyon, archeologia, w: Encykopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006 (ukazał się w 2007), kol. 322n.

 26. Łazarz, IV. Ikonografia, tamże, kol. 438-440.

 27. Łódź, 1. Starożytność i okres wczesnochrześcijański, tamże, kol. 566-568.

 28. Łuk triumfalny, tamże, kol. 606-608.

 29. Manus Dei, tamże, kol.1193n.

 30. Marcelina i Piotra katakumba, tamże, kol. 1227.

 31. Marek i Marcellian, grób i cmentarz, tamże, kol. 1273n.

 32. Martyrion, tamże, kol. 1476n.

 33. Mozaika, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 379-385.
 34. Narbonne, tamże, kol. 721.
 35. Neapol, tamże, kol. 871-873.
 36. Nesactium, tamże, kol. 940941.  

glosy, recenzje:

 1. [rec.: J. Deckers, G. Mietke, H.R. Seeliger, Die Katakombe „Santi Marcellino e Pietro”. Repertorium der Malereien, Città del Vaticano – Münster 1987], „Vox Patrum” 1987, t. XII-XIII, s. 441-449.
 2. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (z D. Próchniakiem), „Roczniki Humanistyczne” 2003, t. LI, z. 4 – Historia Sztuki.

inne:

 1. referat: Christliche Archaeologie in Polen - historischer Abriss, Prosopographie der christliche Archaeologie, Watykan, Campo Santo Teutonico, luty 2009.
 2. referat: Der Liber Peristephanon als Quelle fuer christliche Archaeologie, Text und Bild, Visualisierung in poetischen Texten der spaetantike, Institut fuer klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universitaet Wien, Wieden, 2-4.04. 2009.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016, godz. 10:04 - Ireneusz Marciszuk