W ramach konkursu są możliwe do dofinansowania projekty obejmujące programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a),

- doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) (b),

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (c),

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo–matematycznych (d),

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) (e),

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (f),

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (g).

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł.


Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.


Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły lub placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.

ZAŁĄŁCZNIKI:

 

wznowienie_naboru2_pokl_912_2013pdf_v4607.pdf

dokumentacja_konkursowa_9.1.2.pdf

zalaczniki_do_dokumentacji_9.1.2.zip

Ogloszenie_prasowe_9.1.2.pdf

 

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 09:23 - Anna Przybyła