drdd

 

 

ORCID: 0000-0002-5191-0560
E-mail: dariusz.dziadosz@kul.pl

 

Pełna wersja tekstowa publikacji autorstwa ks. Dariusza Dziadosza dostępna jest na stronie: www.academia.edu

 

Ks. Dariusz Dziadosz jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownikiem Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Starego Testamentu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na księgach historycznych Starego Testamentu, a zakres badań to Pięcioksiąg i deuteronomistyczna historiografia Izraela.

 

Urodził się w 1968 r. w Lidzbarku Warmińskim. Jest księdzem archidiecezji przemyskiej. Pracował w charakterze wikariusza w parafiach Rymanów i Strachocina. W latach 2006-2017 był rektorem WSD w Przemyślu. Od 2003 r. jest wykładowcą Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Wyższych Seminariach Duchownych w Lublinie i Przemyślu.

Studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył tytułem magistra teologii uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy ze Starego Testamentu pod tytułem: Człowiek stworzony na obraz Boży, napisanej pod kierownictwem Księdza prof. dr hab. Stanisława Potockiego.

 

W latach 1993-2002 studiował w Pontificio Istituto Biblico (Papieski Instytut Biblijny w Rzymie), gdzie obronił licencjat i doktorat. Tytuł doktora nauk biblijnych otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Gli oracoli divini in 1Sam 8 - 2Re 25, napisanej pod kierownictwem Ojców Profesorów Stephena Pisano, SJ i Maurice'a Gilbert, SJ, którą następnie opublikował: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei Re (Rzym 2002).

 

W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy zatytułowanej: Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006).

 

Oprócz opublikowanych: doktoratu i habilitacji wydał również trzy inne monografie: „Tak było na początku…” Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011); Księga Sędziów. Rozdziały 1-5. Seria: Nowy komentarz biblijny. Stary Testament. Tom VII, cz. I (Edycja Świętego Pawła 2019); Księga Sędziów. Rozdziały 6-12. Seria: Nowy komentarz biblijny. Stary Testament. Tom VII, cz. 2 (Edycja Świętego Pawła 2019).

 

W latach 2017-2021 na zaproszenie J.M. Rektora Pontificio Istituto Biblico w Rzymie prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach doktoranckiego seminarium naukowego w roli relatora rozprawy doktorskiej: Il racconto doppio nel Libro di Samuele obronionej 5.11.2021 roku – www.biblico.it

 

Jest jednym z: nauczycieli Szkoły Dabar – www.szkola-dabar.pl; rekolekcjonistów i wykładowców Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie – www.cfd.salwatorianie.pl;  duszpasterzy-kaznodziejów regularnie propagujących Słowo Boże w wielu ośrodkach i wspólnotach parafialnych w kraju i poza jego granicami. Organizator i uczestnik naukowych i proforystycznych międzynarodowych i krajowych konferencji biblijnych i teologicznych. Pełnił funkcję sekretarza i recenzenta w komisjach habilitacyjnych. Współpracuje w roli recenzenta z redakcjami czasopism: Biblical Annals, Verbum Vitae, Pagina Sacra, Studia Gdańskie, Biblica et Patristica Thorunensia, a także wydawnictwami naukowych monografii biblijnych. Wygłasza referaty na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Publikuje w języku polskim, angielskim i włoskim. Członek stowarzyszeń naukowych i biblijnych w Polsce i za granicą.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023, godz. 11:19 - Ewa Zięba