drdd

 

e-mail: dariusz.dziadosz@kul.pl

 

Dane osobowe

 

Ks. Dariusz Dziadosz urodził się 26 listopada 1968 roku w Lidzbarku Warmińskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie nad Wisłokiem, w 1987 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1993 roku z rąk Ks. abpa Józefa Michalika, a swoje studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył tytułem magistra teologii uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy ze Starego Testamentu pod tytułem: Człowiek stworzony na obraz Boży, napisanej pod kierownictwem Księdza prof. dr hab. Stanisława Potockiego.
W latach 1993-1995 pracował w charakterze wikariusza w parafii Rymanów w diecezji przemyskiej. W sierpniu 1995 został skierowany na specjalistyczne studia biblijne na Papieski Instytut Biblijny do Rzymu. 12 lutego 1999 roku otrzymał na tymże Instytucie najpierw tytuł licencjusza nauk biblijnych, a potem, 30 kwietnia 2002 roku, tytuł doktora nauk biblijnych na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Gli oracoli divini in 1Sam 8 - 2Re 25, napisanej pod kierownictwem Ojców Profesorów Stephena Pisano, SJ i Maurice'a Gilbert, SJ.
Po powrocie do Polski pracował przez rok jako wikariusz w parafii Strachocina. Od 2003 r. jest wykładowcą Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Wyższych Seminariach Duchownych w Lublinie i Przemyślu. W Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu od roku 2003 pełnił funkcję prefekta i wychowawcy alumnów, natomiast od roku 2007 wypełnia obowiązki rektora. Dnia 13 marca 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy zatytułowanej: Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

Księgi historyczne i dydaktyczne Starego Testamentu.

Publikacje naukowe:

I.    Rozprawa doktorska:
La parola di Jahvé come chiave di lettura teologica della storia. Studio sull’elaborazione redazionale e teologica degli oracoli divini presenti nell’edizione deuteronomistica della storia della monarchia in Israele e in Giuda, opublikowana pod tytułem: Gli oracoli divini in 1Sam 8–2Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei re (Roma 2002) ss. 387

II.    Rozprawa habilitacyjna:
Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006) ss. 582

III.    Oryginalne opublikowane prace twórcze (porządek chronologiczny):

1)    «2Sm 21–24 kluczem teologicznym w interpretacji początków monarchii w Izraelu», Theologica Thorunensia 3 (2002) 3­48
2)    «Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela», Verbum vitae 4 (2003) 29­52
3)    «Eliasz jako starotestamentalny typ obrońcy wiary w jedynego Boga Jahwe i Jego prawa», CT 74 (1; 2004) 5-20
4)    «Prorok stróżem porządku etycznego w Izraelu w epoce rodzącej się monarchii», Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37 (2; 2004)
109-123
5)    «Il rito della consultazione come forma antica di comunicazione tra il Signore e il re nell’epoca monarchica in Israele», w: A. MALINA, On his Way. Studies in Honour of Professor Klemens Stock, S. J. on the Occasion of his 70-th Birthday (Katowice 2004) 31-62.
6)    «Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był deuteronomista i jego dzieło», CT 74 (4; 2004) 5-24
7)    «Przejście przez morze – aktywna obecność Boga kreująca Izrael», Verbum vitae 6 (2004) 71­92
7a) wersja rozszerzona powyższego artykułu:
«Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela», Resovia Sacra 11 (2004) 23-47
8)    «Abraham – wspólnym dziedzictwem wielkich religii monoteistycznych świata», Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 15 (5; 2004) 7-28
9)    «Krzywda i przebaczenie, czyli kontrast w ukazywaniu Żydów w Apokalipsie», Theologica Thorunensia 5 (2004) 5­30
9a) wersja zmodyfikowana powyższego artykułu:
«Krzywda i przebaczenie. Kościół pierwszych chrześcijan a synagoga żydowska w Apokalipsie», w: A. SZAL, Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich (Przemyśl 2006) 369­400
10)    «Bóg jest Obrońcą biednych i uciśnionych. Teologiczna rola dziękczynnego Kantyku Anny w Księgach Samuela», w: K. MIELCAREK, “Dobrze, Sługo dobry…” (Mt 25,21). Księga pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS (Kielce 2005) 19-50
11)    «Czy władza królewska pochodzi od Jahwe? Forma i znaczenie obrzędu namaszczenia w epoce monarchii w Izraelu», ZN KUL 48/2 (2005) 39-62
12)    «Uczta człowieka z Bogiem. Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii», w: D. DZIADOSZ, Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci ks. prof. S. Potockiemu (Przemyśl 2005) 25-52
13)    «Jaka jest recepta na niebo? Czyli o tym jak bogaty człowiek przychodzi do Jezusa szukając życia wiecznego (Mk 10,17­31)», Premislia christiana 11 (2004/2005) 93­-109
14)    «Teologiczne przesłanie teofanii Boga pod dębami Mamre (Rdz 18,1­16)», w: W. PIKOR, Język Biblii. Od słuchania do rozumienia. XXXII Tydzień biblijny, Lublin (KUL) 29­30.11.2004 (Studia Biblica 11; Kielce 2005) 21­-45
15)    «Kapłaństwo przestrzenią, w której człowiek spotyka Boga», RT 48/1 (2005) 153­-174
16)    «Eschatologiczny wymiar zgorszenia w drugiej Ewangelii», w: M. S. WRÓBEL, Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń kapłańskich (Lublin 2005) 85­-105
17)    «Wiarygodność proroka w Izraelu (1Krl 22,1­40)», ZN KUL 48/4 (2005) 19­-32
18)    «Relacja o powołaniu Mojżesza jako trudny i ważny tekst Starego Testamentu», Teologia i Człowiek 5 (2005) 55­-77
19)    «Wychowanie do patriotyzmu a orędzie Nowego Testamentu», w: W. JANIGA, Wychowanie do patriotyzmu (Przemyśl­Rzeszów 2006) 33­-49
20)    «Biblijny kontekst tradycji o narodzinach Mojżesza (Wj 1,8– 2,10)», CT 76 (2; 2006) 51­-78
21)    «Biblia Tysiąclecia jako wydarzenie religijne i świadectwo pracy polskich biblistów», ZN KUL 49/2 (2006) 3­18
22)    «Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu», Verbum vitae 11 (2007) 43­-66

 

 

IV.    Pozostałe publikacje

IV.1 Redakcja pracy zbiorowej:

1)    Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci Ks. Profesorowi Stanisławowi Potockiemu (Przemyśl 2005) ss. 413

IV.2 Recenzje:

1)    Recenzje Biblijnych Materiałów formacyjnych dla grup modlitewnych archidiecezji przemyskiej (roczniki 4/5 (2003/2004))
2)    Recenzja książki M. BOCHO, Błogosławiona między niewiastami (Przemyśl 2005)
3)    Recenzja pracy doktorskiej Pani Teresy Klein: Jana Pawła II odczytanie biblijnego przesłania o Bożym miłosierdziu napisanej pod redakcją ks. bpa Jana Szlagi (Toruń, 15.05.2008)

IV.3 Sprawozdania

    1) «Ksiądz Profesor Stanisław Potocki ­ mędrzec i wychowawca», RT 48/1 (2005) 195­-198

IV.4 Proforystyka biblijna: duszpasterstwo biblijne

1)    «Pozwolić Bogu nawrócić się do Niego», Communitas 25/1 (2003) 4­6
2)    «Berea – Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały treścią, motywem i gwarantem skuteczności apostolskiej pracy Pawła (Dz 17,10­15)», w: Aby Słowo Boże rozszerzało się i rozsławiało. Druga podróż misyjna Świętego Pawła Apostoła. Materiały formacyjne dla grup modlitewnych Archidiecezji Przemyskiej 4 (2003) 61-­70
3)    «Apollos i inni uczniowie – droga do Jezusa wiedzie przez wspólnotę (Dz 18,23–19,7)», w: Szkoła Tyrannosa. Trzecia podróż misyjna świętego Pawła Apostoła. Materiały formacyjne dla Grup Caritas, Grup Modlitewnych i Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej 5 (2004) 134-140
4)    «Ziarno Bożego Słowa w Eucharystii», w: M. BOCHO, Eucharystia szkołą miłości miłosiernej (Warszawa 2004) 54-58
5)    «Papieski Wielki Tydzień», Communitas 27/3 (2005) 4­7
6)    «Chrześcijanin buduje Kościół żyjąc Słowem Bożym», w: Wezwanie do nowej ewangelizacji ­ - odpowiedź ­ - renowacja misji. Materiały formacyjne dla Grup Caritas, Grup Modlitewnych i Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej 6 (2005) 30­41
7)    «Chrześcijanin człowiekiem różańca», Premislia christiana 11 (2004/2005) 161­-175.

Hobby:

Podstawowe hobby to sport.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020, godz. 18:30 - Marcin Zieliński