Prawo zobowiązań - część szczegółowa

 

Tezy egzaminacyjne z ćwiczeń

 

 

I. Umowa komisu

1. Pojęcie i konstrukcja umowy komisu.

2. Powstanie stosunku prawnego komisu – strony umowy komisu.

3. Obowiązki stron umowy komisu.

4. Rękojmia w stosunkach między stronami transakcji komisowej.

5. Zakończenie stosunku komisu i przedawnienie roszczeń.

 

II. Umowa przechowania.

1. Zawarcie umowy przechowania.

2. Źródła obowiązku pieczy nad rzeczą.

3. Treść stosunku zobowiązaniowego przechowania.

4. Obowiązki przechowawcy.

5. Obowiązki składajacego.

6. Odpowiedzialność przechowawcy.

 

III. Umowa dzierżawy

1. Pojęcie i konstrukcja umowy dzierżawy.

2. Przedmiot dzierżawy.

3. Umowa dzierżawy a umowa najmu.

4. Dzierżawa nieruchomości rolnej i prawo pierwokupu.

5. Obowiązki dzierżawcy.

6 Odstępstwa od zasady osobistego korzystania przez dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy.

7. Klauzula rebus sic stantibus w umowie dzierżawy.

8. Prawo zastawu.

9. Odpowiedzialność dzierżawcy za przedmiot dzierżawy.

10. Zakończenie stosunku dzierżawy.

 

 

IV. Umowa użyczenia

1. Pojęcie i konstrukcja umowy użyczenia.

2. Odpowiedzialność użyczajacego za wady rzeczy użyczonej.

3. Obowiązki biorącego do używania.

4. Zakończenie stosunku użyczenia.

5. Szczególna klauzula rebus sic stantibus w umowie użyczenia.

6. Przedawnienie roszczeń.

 

V. Renta

1. Pojęcie i konstrukcja umowy renty.

2. Prawo do renty jako prawo osobiste.

3. Rola prawidłowego oznaczenia terminu spełnienia świadczenia.

4. Przykłady pozaumownego źródła renty.

 

VI. Umowa dożywocia

1. Pojęcie i konstrukacja umowy dożywocia.

2. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

3. Prawo dożywocia jako prawo majątkowe o ściśle osobistym charakterze.

4. Zasada pacta sunt servanda a zmiana lub rozwiązanie umowy dożywocia w szczególnych okolicznościach.

5. Wpływ zbycia nieruchomości przez właściciela obciążonego prawem dożywocia na uprawnienia dożywotnika.

6. Ochrona wierzyciela dożywotnika na podstawie art. 527 i nast. kc.

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014, godz. 15:30 - Andrzej Rąpała