Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Ze środków Funduszu na rok 2013 finansowane mogą być projekty w ramach następujących działań:

● Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi
19 915 878,87 PLN.

● Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 347 698,39 PLN.

● Działania monitorujące i ewaluacyjne. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 213 335,00 PLN.

● Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 1 211 665,82 PLN.

● Współpraca międzynarodowa. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 344 201,73 PLN.

 

Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie może zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budżetu państwa.

Ostateczna kwota dostępnego dofinansowania zostanie ustalona według następującej zasady: wyrażona w złotych polskich kwota dofinansowania dla działania wskazana w Programie Rocznym EFI 2013 w EUR przeliczona na PLN po  kursie Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonywania obliczenia pomniejszona o wartość dofinansowania z Programu Rocznego 2013 EFI dla projektów wieloletnich w ramach danego działania.

 

Wytyczne dla Wnioskodawców dostępne są w:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Wydział Wdrażania Projektów Migracyjnych i Integracji Społecznej

tel. +48 22 54 28 451

ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa

e-mail: bartosz.ziolkowski@wwpe.gov.pl

oraz na stronie internetowej:

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180

 

Nabór wniosków rozpoczyna się: 13.06.2013

Ostateczny termin składania wniosków: 08.08.2013 do godz. 15 00.

Wszelkie zmiany w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej publikowane będą na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2013, godz. 09:26 - Anna Przybyła