Przedmiotem konkursu są m.in. następujące działania:

1) przygotowanie i realizacja nowych kierunków dla studentów i doktorantów oraz zmodernizowanie programów kształcenia na istniejących już kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy;

2) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia poprzez staże i praktyki studenckie, a także zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia;

3) podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia;

4) organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry akademickiej w celu podniesienia poziomu dydaktycznego;

5) stypendia dla młodych naukowców i profesorów wizytujących, zatrudnionych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

 

Formy działań kwalifikowane w ramach współpracy ponadnarodowej:

1.      organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań

2.      Porwadzenie badań i analiz

3.      Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów

4.      Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne

5.      Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraji

6.      Wypracowanie nowych rozwiązań.


Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Wszystkie informacje na temat konkursu są zawarte w dokumentacji konkursowej dostępnej do pobrania pod adresem:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2166,konkurs-nr-1pokl4-1-1pn2013.html

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2013, godz. 17:22 - Kamil Dębiński