Konkurs uwzględnia następujący typ projektu:

1. Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów (2):

- wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/ lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej (a),

- przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej - do wysokości 20 tys. zł na (b):

  • założyciela, w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne,
  • osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej,
  • osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art.4 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,

- wsparcie pomostowe obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (c).

 


O dofinansowanie mogą występować podmioty, które spełniają kryteria określone
w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Grupę docelową w projekcie stanowią:

– osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej

–  osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne osoby fizyczne, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej

–  podmioty o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych

–  spółdzielnie socjalne

 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 05 lipca 2013  r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Instytucja Wdrażająca(Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dopuszcza możliwość zawieszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trakcie trwania konkursu w sytuacji, gdy wartość kwoty dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy 125 % kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

Od 05.07.2013 r. godz. 7.30  do 31.12.2013r. godz. 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr  326 A – Kancelaria Ogólna WUP w Lublinie. Formy wsparcia przewidziane w niniejszym konkursie stanowić mogą pomoc de minimis.

 Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 9 000 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca nie jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny oraz na stronie internetowej www.wup.lublin.pl/pokl:

http://www.wup.lublin.pl/pokl/priorytet-vii/722-konkurs/1pokl7222013/636-ogoszenia-o-konkursie/2165-dokumentacja-konkursowa-w-ramach-konkursu-otwartego-nr-1pokl7222013

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój nr 341 B, tel. (0 81) 46 35 363, e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl oraz www.wup.lublin.pl/pokl

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013, godz. 13:14 - Anna Przybyła