Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
  2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
  3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
  4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia.
  1. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). 

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 6.000.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego, i budżetu państwa.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 10.07.2013 r. do 30.08.2013 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530 w siedzibie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej oraz zasad realizacji projektów współpracy ponadnarodowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym z udziałem eksperta, które odbędzie się w dniu 18.07.2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 1000. Jednocześnie planowane jest dodatkowe spotkanie dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej z udziałem eksperta Krajowej Instytucji Wspomagającej, o którym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej, ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Do pobrania:

DK_26-6.1.1-PWP.zip

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013, godz. 12:23 - Anna Przybyła