Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa. 
  2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5.000.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie od dnia 25 lipca 2013 r. do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530 w siedzibieWojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP, pokój nr 1.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP. O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 01.08.2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa - konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

 

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2013, godz. 13:39 - Anna Przybyła