Wspomnienie - PU 3 (143)

Był pracownikiem naukowym w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego KUL i Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS. Zmarł nagle w dniu 26 V 2013 r. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 31 V 2013 r. w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.
Andrzej Adam Antoszek studiował anglistykę w latach 1990-1995 na UMCS. W 1995 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Angielskiej na KUL. W 2003 r. obronił tu rozprawę doktorską zatytułowaną Don DeLillo’s Evolving Picture of Contemporary America, pisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Durczaka. W roku akademickim 2005-2006 sprawował opiekę naukową nad studentami Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. W 2005 r. uzyskał awans na stanowisko adiunkta.
Jego zainteresowania naukowe skupiały się na współczesnej kulturze i literaturze amerykańskiej, komparatystyce kulturowej, a także translatoryce. Przygotował nowatorskie i jedne z pierwszych w Polsce zajęcia z zakresu literatury i kultury afroamerykańskiej. Był autorem wielu publikacji naukowych i przekładów. Odbył liczne stypendia i kwerendy biblioteczne na zagranicznych uniwersytetach. Aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych, organizował na KUL wykłady gości krajowych i zagranicznych. Zajmował się tłumaczeniem filmów, był tłumaczem konsekutywnym i kabinowym. Należał do zarządu lubelskiej instytucji kulturalnej Fundacja Kaisera Söze.