1. Telefon: 81 445 44 40
  2. e-mail: ewrzeczkowska@gmail.com lub ewa.rzeczkowska@kul.pl

  2009 r. - doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Historii, Wydział Nauk  Humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Rozprawa doktorska: Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, promotor: dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL; recenzenci: dr hab. Janusz Kurtyka, prof. Wojciech Roszkowski   

   2006 r.- magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Praca magisterska: Geneza i ewolucja polskiej administracji celnej, promotor: dr Artur Kuś

  2004 r. - magister Historii z wyróżnieniem, Wydział Nauk Humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Praca magisterska: Tajne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956, promotor: dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL

  1. Zainteresowania naukowe: Historia Polski XX wieku; chadecja w Polsce; służby specjalne PRL; stosunki Państwo-Kościół; dzieje społeczno-polityczne Europy w XX w.; historia oporu społecznego w powojennej Polsce i Europie
  2. Prowadzone zajęcia: Stosunki polityczne w powojennej Europie; Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich; Historia Polski; Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków; Jak opowiada się historię XX wieku. Udane i nie zawsze udane narracje; Historia Polski XX wieku

5. Nagrody i wyróżnienia

 

♦ Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 22 grudnia 2015 r.

 

♦ Nagroda im. Tomasza Strzembosza: http://www.fundacjastrzembosza.pl/

 

♦ Najlepszy Debiut Historyczny: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,369293,konkurs-na-najlepszy-debiut-historyczny-rozstrzygniety.html

 

6. Stypendia:

Polonia Aid Foundation Trust 2017 na kwerendę naukową w Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 

7.Wybrane publikacje:

 

♦ "Bogu, Polsce, Bliźnim". Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956", Lublin 2014.

zob. więcej na temat książki:

 http://werset.pl/bogu-polsce-bliznim-tajne-organizacje-harcerskie-w-polsce-w-latach-19441956-ewa-rzeczkowska--ewa-rzeczkowska-bogu-polsce-bliznim-bogu-polsce-bliznim-organizacje-tajne-184.html

 

Klikając na link: http://goo.gl/mHCOrV można obejrzeć aplikację: "Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956", której Autorem jest doktorant KUL Pan Mateusz Zawadzki.

 

 

Aplikacja powstała w oparciu o materiały zgromadzone w rozprawie dr Ewy Rzeczkowskiej "Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956". Książka, wydana przez nasze wydawnictwo w 2015 roku zdobyła nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

 

♦ Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, tom I 30 VIII 1939 – 31 VII 1940, Wstęp i redakcja naukowa Jarosław Rabiński, Opracowanie dokumentów Jarosław Rabiński Ewa Rzeczkowska Jadwiga Kowalska, Lublin 2016.


Zob. więcej:

dziennik-czynnosci-naczelnego-wodza-gen-w-sikorskiego-wspolnym-przedsiewzieciem-wydawniczym-kul-i-ipn,art_69736.html

 

https://www.poczytaj.pl/ksiazka/dziennik-czynnosci-naczelnego-wodza-gen-sikorskiego-tom-1-jaroslaw-rabinski-red,372806

 

♦ Stanisław J. Dąbrowski, Ewa Rzeczkowska, Piotr Gawryszczak, Komunistyczne represje wobec harcerzy na Lubelszczyźnie, Lublin 2016.

Zob.:

http://uhieronima.pl/komunistyczne-represje-wobec-harcerzy-na-lubelszcz-p-25378.html

 

♦ Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. II 1 VIII 1940-31 VII 1941, Wstęp i redakcja naukowa Jarosław Rabiński, Opracowanie dokumentów Jarosław Rabiński Ewa Rzeczkowska Jadwiga Kowalska, Lublin 2017.

 

 

 

"My chcemy wolnej Polski!" Tajne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956, "Glaukopis" 2007, 2007, Vol. 7/8.

 

Lubelskie „Trójki” – udział dziewcząt w harcerskiej drugiej konspiracji w latach 1944-1956, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 2008, cz. 5.

 

"Mam szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce" - działalność tajnych organizacji harcerskich w Polsce w latach 1944-1956, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 2010, Vol. 7.

 

Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2011, nr 1/17.

 

Unia Europejska a Europa Wschodnia, w: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, red. Hubert, Łaszkiewicz, Irena Wodzianowska, Lublin 2012.

 

Konspiracyjna organizacja "Kraj-Krajowy Ośrodek", „Kwarta. Pismo historyczno-społeczne” 2013, nr 4.

 

W setną rocznicę. Obraz powstania styczniowego w wybranych peerelowskich tytułach prasowych, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 2013, Vol. 10.

 

Tajne nauczanie, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2013.

 

Vancouver, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014.

 

Waszyngton, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014.

 

Związek Polaków w Niemczech, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014.

 

Blisko trzystu nie dane było spotkać się ze swoimi krewnymi... 70. rocznica zbrodni niemieckiej na Zamku Lubelskim, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 4.

 

Niemieckie społeczeństwo i władze państwowe wobec działalności Frakcji Czerwonej Armii, w: Terroryzm wczoraj i dziś. Wybrane problemy, red. Pablo de la Fuente, Wojciech Gizicki, Cezary Taracha, Lublin 2015.

 

"Deficyt demokracji", w: Encyklopedii politologii. t.1 Pojęcia, teorie i metody, pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego, wyd. 2, Warszawa 2016.

 

Harcerze wyklęci. Organizacja „Stalowi Polacy” w latach 1944-1951, „Wyklęci. Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym” 2016, zeszyt 3.

 

Antykomunistyczne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie w latach 1945-1956, w: Komunistyczne represje wobec harcerzy na Lubelszczyźnie, Lublin 2016.

 

Komuniści wobec harcerstwa polskiego, w: Komunistyczne represje wobec harcerzy na Lubelszczyźnie, Lublin 2016.

 

Rury i Czuby w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2016.

 

Abramowice w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2016.

 

Bronowice, Piaski w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2016.

 

Dziesiąta, Kośminek w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2016.

 

Czechów, Wieniawa w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2016.

 

Organizacja wykuwa nowego człowieka, czyli jak ZMP kształtował wzorce osobowe młodzieży na łamach "Sztandaru Ludu", w: Edukacja, Kultura, Społeczeństwo, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław-Kraków 2017.

 

[recenzja]Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952–1956, Bojanowo–Sochaczew–Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 685 + 15, "Dzieje Najnowsze" 2017, R. 49, z. 3, s. 361-369.

 

Kobiety też siedziały w więzieniach, Nowe Książki, nr 11/1185 2017, s. 82.

 

Lublin z pomocą Węgrom w 1956 roku, w: Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, red. E. Niebelski, Lublin 2017, s. 143-161.

 

Jubileusz "Spotkań", Przegląd Uniwersytecki,, nr. 6(170) 2017, s. 32-34.

 

Sławin i Sławinek w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2017. 

 

Kalinowszczyzna, Podzamcze i Czwartek w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2017. 

 

Hajdów-Zadębie i Tatary w XX wieku, w: Lublin. Historia dzielnic, Lublin 2017.

 

Kryptonim „Nadajnik”. Służba Bezpieczeństwa PRL wobec Radia Solidarność w     Świdniku w latach 1983-1989, "Roczniki Humanistyczne" 2018, t. 65, nr 2, s. 149-176.

 

Piotrowski Mirosław Mariusz, "Encyklopedia 100-lecia KUL" 2018, t. 2, s. 185-186.

 

Władze Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego wobec komunistycznych organizacji młodzieżowych w latach 1944-1956, "Roczniki Humanistyczne" 2018, t. 66, nr 2, s. 383-401. (http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10647/10615)

 

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w listopadzie 1944 r., "TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie" 2018, t. 15, s. 96-110. (http://ojs.tnkul.pl/index.php/tkh/article/view/45/42)

 

„Przebrała się bowiem pewna miara nieprawości, lekceważenia woli społeczeństwa i amoralności w działaniu niektórych ogniw władzy państwowej, stawiających się ponad wszelkim prawem”... List otwarty mecenasa Władysława Siła-Nowickiego do generała Wojciecha Jaruzelskiego z 16 lutego 1984 r., "Komunizm: system - ludzie - dokumentacja" 2018, nr 7, s. 403-419. (https://ipn.gov.pl/download/1/245677/Komunizm72018nastrone.pdf)

 

Sprawa Leonarda Zub-Zdanowicza w dokumentacji 14 Sądu Polowego Dowództwa 2 Korpusu Polskiego i 12 Sądu Polowego Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w latach 1945-1947, "PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY" 2019, nr 1(267), s. 157-192. (https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2019/11/7_Ewa_Rzeczkowska_Sprawa_Leonarda_Zub-Zdanowicza_w_dokumentacji_14_Sadu_Polowego_Dowodztwa_2_Korpusu_Polskiego_i_12_Sadu_Polowego_Polskiego_Korpusu_Przysposobienia_i_Rozmieszczenia_w_latach_1)

 

"Był daleki od nienawiści, także w stosunku do swoich oprawców... "Sprawa Adama Gajdka jako przykład zbrodni komunistycznej, "Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL" 2019, t. 1(16), s. 71-105. 

 

Władze administracyjne i wyznaniowe w Stalowej Woli i Tarnobrzegu wobec ks. Edwarda Frankowskiego w latach 1967–1989, w:  Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989), red. R. Łatka, Warszawa 2019, s. 422-449.

 

 

 

W druku:

 

 "Nie tylko Szare Szeregi". Harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej

 

 Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec podziemia narodowego w powiecie kraśnickim/janowskim w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Zamek”

 

 

 

7.  Udział w projektach badawczych:

 

- „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotorski). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca - mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006 - 24 IX 2008 r. (zob: https://www.kul.pl/art_16807)

 

- Ekspert w ramach Zespołu Historycznego Grupy "Ujawnić Prawdę" przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" w Lublinie

 

- Wchodzę w skład zespołu badawczego przygotowującego - we współpracy z londyńskim Instytutem Polskim i Muzeum Sikorskiego – krytyczną edycję źródłową „Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943”

 

Lublin. Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, projekt realizowany ze środków Fundacji Aktywności Obywatelskiej i Prezydenta Miasta Lublin, II 2015-XII 2017.

 

 

Program "Nauka" 10 października 2015 r. TVP Lublin

http://lublin.tvp.pl/22089554/10-pazdziernika-2015

 

 Źródło: TVP Lublin

 

 8. Wybrane konferencje naukowe:

 

Akcja wprowadzenia stanu wojennego na Lubelszczyźnie w nocy z 12/13 grudnia 1981 r., referat wygłoszony na konferencji: 30. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 14 grudnia 2011 r.

 

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec konspiracji niepodległościowej w powiecie tomaszowskim w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: Ocalić od zapomnienia. 73. Rocznica bitew pod Tomaszowem Lubelskim, Tomaszów Lubelski, 14 września 2012.

 

"Deficyt demokracji" a znaczenie społeczeństw państw członkowskich w Unii Europejskiej, referat wygłoszony na konferencji: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - Fundamenty - Wyzwania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13-14 kwietnia 2013 r.

 

Komunistyczne organizacje młodzieżowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie PRL,  referat wygłoszony na konferencji: Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Studenci polscy w XIX i XX wieku. Historia, kultura, język", Warszawa, 22-23 listopada 2013.

 

Lewaccy terroryści: Frakcja Czerwonej Armii, referat wygłoszony na konferencji: Terroryzm wczoraj i dziś. W 10. rocznicę zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 21 marca 2014.

 

Dokumenty komunistyczne aparatu bezpieczeństwa jako źródło do badań nad historią Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: Międzynarodowa konferencja Historia chrześcijaństwa w źródłach, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 4-6 grudnia 2014.

 

Konspiracja narodowa w obliczu totalitaryzmu komunistycznego, referat wygłoszony na konferencji: „Walczymy za świętą sprawę, za wolną Polskę!” Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej, Bełchatów, 17 czerwca 2015.

 

Postawy młodzieży wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – Kultura – Społeczeństwo, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 7-9 września 2015.

 

Koncepcja partii chadeckiej w myśli i działalności politycznej Janusza Zabłockiego, referat wygłoszony na konferencji: Odsłony Polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 22-24 września 2015.

 

 "Nie tylko Szare Szeregi". Harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej, referat wygłoszony na konferencji: I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej, Toruń 12-13 listopada 2015.

 

Jak komuniści aresztowali Matkę Bożą, referat wygłoszony na popularno-naukowej konferencji 966-2016. 1050 Rocznica Chrztu Polski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, 6 kwietnia 2016.

 

Próby odtworzenia partii chadeckiej w Polsce na przykładzie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, referat wygłoszony w czasie konferencji: Chrześcijaństwo w Polsce, Lublin 6-7 kwietnia 2016.

 

"Ocalił go Dzierżyński" Władysław Siła-Nowicki w podziemiu antykomunistycznym na Lubelszczyźnie, referat wygłoszony na konferencji: "Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!" Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym, Bełchatów 20 maja 2016. 

 

Lublin z pomocą Węgrom w 1956 roku, referat wygłoszony na konferencji: Lublin: miasto i ludzie (W przededniu obchodów 700-lecia), Lublin 11 października 2016.

 

Samokształcenie i samowychowanie jako przeciwwaga dla szkolnego modelu nauczania i wychowania w okresie stalinowskim, referat wygłoszony na konferencji: VII Konferencja Naukowa „Edukacja Kultura Społeczeństwo”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 7 października 2016.

 

Leonard Zub-Zdanowicz "Ząb"- jedyny Cichociemny w Narodowych Siłach Zbrojnych, referat wygłoszony na konferencji: Cichociemni. Historie bohaterów, Toruń 9 listopada 2016.

 

Udział młodzieży w antykomunistycznym podziemiu zbrojnym w Polsce w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: Podziemie niepodległościowe w czasie drugiej konspiracji. Świadkowie, relacje, wydarzenia, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Warszawa 30 marca 2017.

 

Uroczysta promocja Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Ambasadzie Polskiej w Londynie, Londyn 4 lipca 2017.

 

"Nielegalny proboszcz". Ksiądz Edward Frankowski wobec opozycji antykomunistycznej w Stalowej Woli, referat wygłoszony na konferencji: Księdza dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989), Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 15-16 listopada 2017.

 

Sprawa zerwania konkordatu ze Stolicą Apostolską przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w 1945 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100-lecie Polskiej Dyplomacji", Lublin, Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 19-20 kwietnia 2018 r.

 

Działalność Władysława Siła-Nowickiego w Stronnictwie Pracy w latach 1945–1946 – przyczynek do biografii, Ogólnopolska konferencja naukowa „»Nadzieje i rozczarowania«. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1945–1956)”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 21-21 listopada 2018 r.

 

Powiązania antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej z "podziemiem dorosłych" - wybrane przykłady, Konferencja: Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi, 5-6 marca 2019 r.

 

 

Wystąpienia telewizyjne, komentarze historyczne:

 

Nie było groźby sowieckiej interwencji - wywiad "Kurier Lubelski", 13 grudnia 2011.

 

Program "Nauka" w TVP Lublin, Program opowiadający o pracy historyka dziejów najnowszych, 10 października 2015.

 

Historia była, jest i będzie ważna dla ludzi, Wywiad o pracy historyka dla portalu Historykon.pl, 28 września 2015.

 

Historia doceniona, wywiad dla Tygodnika Gość Niedzielny,15 września 2015.

 

Komentarz historyczny dla Telewizji Polskiej na temat 50-tej rocznicy obchodów Millenium Chrztu Polski, 20 stycznia 2016.

 

Wypowiedź ekspercka: Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych - Program: Czas na Solidarność odc. 73 Niezależny Lublin, 2 marca 2016.

 

Czy Michael K. stanie przed sądem za zbrodnie z przeszłości? - wypowiedź ekspercka, Radio Lublin, 14 marca 2017.

 

Drzewo Rodzinne - Ostatni świadek - reportaż Radia Lublin, 11 czerwca 2017.

 

33 lata temu zamordowany został ks. Jerzy Popiełuszko - komentarz historyczny dla Radia Lublin, 19 października 2017.

 

Błysk Odrodzenia - udział w audycji Radia Lublin, 11 listopada 2019 r. (https://www.radio.lublin.pl/news/blysk-odrodzenia)

 

 

  

 

 

Autor: Ewa Rzeczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020, godz. 15:02 - Ewa Rzeczkowska