Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza w dniu dzisiejszym konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia,

 

w ramach typu projektu:
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

 

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs mają obejmować swym działaniem opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną dla edukacji wczesnoszkolnej.

 

Na ich realizację przeznaczono kwotę 35 000 000 PLN.


O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej.


Wnioski aplikacyjne, sporządzone za pomocą aplikacji komputerowej – Generator Wniosków Aplikacyjnych, dostępnej na stronie internetowej www.generatorwnioskow.efs.gov.pl, można przesyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie:


Ośrodka Rozwoju Edukacji
Wydział IP2 (pok. 377)
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej)


Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 30 września – 15 listopada 2013 r.

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Zespół Kontraktowania, Wydział Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

 

Domumentacja konkursowa do pobrania

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013, godz. 15:34 - Piotr Siemaszko