Kieruje Katedrą Historii Sztuki Kościelnej i Pracownią Zbiorów Muzealnych; ur. 5 marca 1941 roku; ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1966; studia w zakresie historii sztuki odbył w KUL – w roku 1980 uzyskał tytuł magistra, a następnie kolejno: w 1988 – doktora, w 1991 – doktora habilitowanego, w 2001 – profesora nadzwyczajnego.

W latach 1980-1988 pełnił funkcję kustosza Muzeum Diecezjalnego w Płocku; od roku 1988 jest pracownikiem naukowym w KUL; od 1992 kieruje Katedrą Historii Sztuki Kościelnej.


Od roku 1993 jest redaktorem działu sztuki religijnej w Encyklopedii Katolickiej wydawanej przez TN KUL, a także członkiem redakcji wydawnictwa „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”; od 1998 roku należy do Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych” (z. 4 – Historia Sztuki); jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma „Annales” wydawanego przez Wydział Artystyczny UMCS. Uczestniczy w pracach Senackiej Komisji ds. Nauki KUL.


Odbył liczne stypendia naukowe: Katholieke Universiteit Leuven (1994, 1995), Fundacji Lanckorońskich Janineum (Wiedeń 1994, Rzym 2002), Universitá Cattolica di Milano (2000), Katolischer Akademischer-Ausländer Dienst (Bonn 1999-2000), Fondazione Giovanni Paolo II (Rzym 2002). Brał udział w pracach zespołu przygotowującego kryteria i syllabus do programu MATURA 2000 przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.


Należy do następujących towarzystw i organizacji: Towarzystwo Naukowe Płockie (1980-2004), Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski (od 1980), Towarzystwo Naukowe KUL (od 1993; od 2001 członek czynny Wydziału Historyczno-Filologicznego), Ośrodek Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (od 1993), Deutsche St. Jakobus Gesellschaft, Aachen (od 1993), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS, od 1993), Görres-Gesellschaft, Abteilung für Archeologie und Kunstgeschichte, Köln (od 1994), Förderverein der Katholischen Universität Lublin/Polen e. V., Mosbach (od 1994), International Council of Museums (ICOM), Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM, od 2000), Associazione Italiana per lo Studio della Santitá, dei Culti e dell’Agiografia (AISCA), Roma (od 1999), Stowarzyszenie Societas Birgita – Europa (SBE) Vadstena (Szwecja) i oddział niemiecki w Altomünster (od 2000), Rada Naukowa Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (od 1995; trzy kadencje), Komitet Nauk o Sztuce PAN w Warszawie (od 1995; trzy kadencje), Rada Naukowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku (od 1999); Konferencja Episkopatu Polski, Komisja Liturgiczna, Podkomisja ds. Sztuki Kościelnej (od 2000). Przez wiele lat pełnił ważne funkcje w Komitecie Badań Naukowych, a od roku 2004 w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji jest Przewodniczącym Sekcji Informacji Naukowej oraz członkiem Rady Biblioteki Wirtualnej Nauki.


W 2000 roku został uhonorowany Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za książkę Titulus ecclesiae. Ikonografia.

 

W 2009 roku otrzymał Nagrodę Naukową I Stopnia, przyznaną przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Prowadzi badania: dotyczące problematyki obrazowania wyznania wiary chrześcijańskiej w sztuce (Credo w sztuce) oraz rozumienia sztuki jako wyznania wiary (myśl chrześcijańska w sztuce, ekumeniczne oblicza sztuki chrześcijańskiej); nad miniatorstwem romańskiej Biblii Płockiej; nad związkiem patrociniów kościelnych z ikonografią; nad ikonografią św. Wojciecha; nad źródłami i rozwojem ikonografii hagiograficznej; dotyczące kształtowania się teorii obrazu w chrześcijaństwie na przestrzeni wieków. Interesuje go również problematyka muzealnictwa i zabytkoznawstwa kościelnego, w powiązaniu z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego Kościoła. 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2014, godz. 13:05 - Ireneusz Marciszuk