Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza w dniu dzisiejszym konkurs zamknięty nr 2/POKL/3.4.3/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 – Otwartość edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

 

w ramach typu projektu:
Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs mają obejmować swym działaniem opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

 

Na ich realizację przeznaczono kwotę 25 000 000 PLN.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej.


Wnioski aplikacyjne, sporządzone za pomocą aplikacji komputerowej – Generator Wniosków Aplikacyjnych, dostępnej na stronie internetowej www.generatorwnioskow.efs.gov.pl, można przesyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie:

Ośrodka Rozwoju Edukacji
Wydział IP2 (pok. 377)
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 11 października – 29 listopada 2013 r.

 

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2013, godz. 09:47 - Piotr Siemaszko