Andrzej Szostek MIC

 

 

Wprowadzenie do bibliografii pism duszpasterskich Kard. Karola Wojtyły

 

Pisma, jakie kardynał Karol Wojtyła kierował do swych diecezjan jako ordynariusz Archidiecezji Krakowskiej, mogą się wydawać mało interesujące. Jakież porównanie pomiędzy tymi pismami - często ściśle urzędowymi decyzjami dotyczącymi stanowisk i funkcji sprawowanych przez podległych mu duchownych - a dziełami takimi, jak Osoba i czyn, U podstaw odnowy, a także innymi publikacjami z dziedziny etyki czy teologii moralnej! Te ostatnie zachowują swą ważność na długo, pochylają się nad nimi uczeni - a listy i przemówienia duszpasterskie publikowane lub wygłaszane do jesieni 1978 roku zasługiwały na odnotowanie w archidiecezjalnym periodyku Notificationes, były ważne wtedy, ale po co dziś do nich sięgać?

 

A jednak warto z zestawem pism duszpasterskich się zapoznać, a do niektórych zajrzeć. Najpierw dlatego, że pozwalają one uzmysłowić sobie, jak ważny to dział aktywności Kardynała: jak wiele w te pisma i okolicznościowe przemówienia wkładał on czasu i wysiłku, jak rzetelnie pojmował i realizował swą rolę Pasterza Archidiecezji. Po wtóre - i ważniejsze - w katalogu tych pism znajdują się nie wyłącznie i nawet nie głównie dokumenty o charakterze administracyjnym.  Spis ten zawiera także np. wiele listów kierowanych przez Kardynała do jego diecezjan z okazji wyjazdów zagranicznych. To naprawdę godne uwagi, że kard. Wojtyła nie traktował swych podróży do Rzymu, Kanady czy USA jako własnych, osobistych przygód, ale poczuwał się do obowiązku poinformowania diecezjan o powodach, które go do tych podróży skłoniły, o ich przebiegu, o owocach, jakich się po nich spodziewa itp. Wśród tych relacji z wyjazdów zagranicznych szczególne miejsce zajmują komunikaty z kolejnych sesji Soboru Watykańskiego II, w którym Kardynał uczestniczył tak intensywnie. Szczegółowe, skrupulatne raporty z przebiegu kolejnych soborowych sesji oraz z własnej w nich aktywności wprowadzały członków Kościoła krakowskiego w niezwykłe wydarzenie w życiu Kościoła powszechnego. Po trzecie wreszcie - i najważniejsze - warto te pisma poczytać, by zdać sobie sprawę, jaka mądrość i głęboka pobożność z nich przebija. Proszę wybaczyć, że dodam wątek osobisty. W procesie beatyfikacji Jana Pawła II zostałem powołany do roli cenzora nie-papieskich pism Karola Wojtyły, musiałem więc się z nimi zapoznać. Miałem świadomość, że czytam teksty pisane przez człowieka, który był wtedy młodszy, niż ja dziś i - zdałem sobie sprawę z tego, że był daleko mądrzejszy i bliższy Bogu, niż ja dziś. Wciąż jestem pod wrażeniem tej mądrości i pobożności, której dawał on wyraz w swych duszpasterskich pismach, wykraczających oczywiście daleko poza sprawozdania z zagranicznych wojaży Kardynała. Okazją do wygłoszenia homilii lub napisania okolicznościowego listu były rozliczne rocznice, jubileusze, aktualne wydarzenia Archidiecezji. I każdą taką okazję Kardynał wykorzystywał, by ukazać jakąś prawdę, uhonorować czyjeś zasługi, zwrócić uwagę na zbawczy wymiar wydarzeń przeżywanych w diecezji lub w poszczególnych parafiach.

 

Zapewne rzadko kto będzie studiował wszystkie pisma odnotowane w tym zbiorze. Ale warto o tej imponującej bibliografii pamiętać - i warto do niektórych bodaj dokumentów zajrzeć. Odsłonią one mniej znane, być może, oblicze Kardynała Karola Wojtyły, którego kanonizacji rychło oczekujemy. Oblicze mniej znane, ale doprawdy fascynujące.

 

 

 

 

Maria Filipiak 

 

1962

 

 1. Kazanie wygłoszone na inauguracji roku akademickiego KUL 1961/1962 na KUL-u, „Zeszyty Naukowe KUL” 5 (1962) nr l, s. 137-141.
 2. Kazanie wygłoszone na pogrzebie ks. arcybiskupa metropolity Eugeniusza Baziaka na Wawelu w dniu 18 czerwca 1962 (Fragmenty), „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis ad Universum Venerabilem clerum tam Saecularem quam Regularem” (dalej: NCMC) 1962, nr 7, s. 194-198; toż, Władza i krzyż,„Tygodnik Powszechny” 16 (1962) nr 26, s. 1-2.
 3. List do “Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnik Pwszechny” 6 (1962) nr 46, s. 3.
 4. List pasterski, „Tygodnik Powszechny” 16 (1962) nr 47, s. 11.
 5. List pasterski. z I Sesji Soboru Watykańskiego II dn. 5 listopada 1962 r., NCMC, 1962, nr 12, s. 362-364.
 6. Odezwa do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej [w dzień pogrzebu śp. ks. abpa Eugeniusza Baziaka], NCMC, 1962, nr 7, s. 199-200.
 7. Pismo z okazji 350-lecia śmierci ks. Piotra Skargi, NCMC, 1962, nr 11, s. 317-318.
 8. Podziękowanie za telegram Ojca św. [Jana XXIII] po śmierci ks. arcybiskupa Baziaka, NCMC, 1962, nr 7, s. 187.
 9. Podziękowanie za telegram Ojca św. [Jana XXIII] po wyborze wikariusza kapitulnego Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1962, nr 7, s. 187.
 10. Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii, „Ateneum Kapłańskie” 64 (1962), t. 54, z. 1, s. 1-5.
 11. Przemówienie wygłoszone w Katedrze na Wawelu po Mszy św. odprawionej przez J. E. ks. biskupa Juliana Groblickiego dnia 5 X 1962 r. wieczorem przed wyjazdem do Rzymu na Sobór Powszechny, NCMC, 1962, nr 12, s. 357-362.
 12. Zarządzenie [odczytanie w dniu 30 IX 1962 r. podczas głównych nabożeństw Listu Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych przed wyjazdem na Sobór Watykański II], NCMC, 1962, nr 11, s. 315.

 

1963

 

 1. Biskup wikariusz kapitulny do kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [Pismo z 2 III 1963 w sprawie Dni Maryjnych], NCMC, 1963, nr 5/6, s. 147-148.
 2. Dekret w sprawie zezwolenia dla xx Wicedziekanów i Rządców parafii na udzielanie uprawnień jurysdykcyjnych, NCMC, 1963 nr 5/6, s. 148-149.
 3. Dwaj powstańcy [O. Rafał-Józef Kalinowski, karmelita i Br. Albert-Adam Chmielowski, albertyn], „Tygodnik Powszechny” 17 (1963) nr 33, s. 1-2.
 4. Komunikat do wiernych Archidiecezji Krakowskiej [o śmierci Ojca św. Jana XXIII], NCMC, 1963, nr 9/10, s. 232.
 5. Komunikat do wszystkich PW Rządców kościołów, także Rektorów kościołów i kaplic zakonnych, NCMC, 1963 nr, 11/12, s. 288-289.
 6. A.J. [Andrzej Jawień], Kościół (fragm), „Znak” 15 (1963) nr 11, s. 1376-1382; 1432-1436.
 7. List pasterski z Rzymu [13 XI 1962 z okazji święta św. Stanisława Kostki], NCMC, 1963 nr 1-2, s. 15-16.
 8. List Wielkopostny,„Tygodnik Powszechny” 17 (1963) nr 11, s. 1.
 9. Matka Boska Ludźmierska (Fragm. Listu pasterskiego), „Tygodnik Powszechny” 17 (1963) nr 3-4, s. 1.
 10. Modlitwy księży Archidiecezji Krakowskiej na Jasnej Górze (kwiecień 1963). Przemówienie dn. 23.4.1963 (fragm.), NCMC, 1963, nr 9/10, s. 268-274.
 11. Msza św. papieża Jana, „Apostolstwo Chorych” 34 (1963) nr 11, s. 1-5; toż: „Znak” 15 (1963), nr 7/8, s. 765-769.
 12. Narodziny wyznawców, „Znak” 1963, nr 11, s. 1380-1381; 1436-1438.
 13. Odezwa do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej [w sprawie koronacji Statuy Matki Bożej Ludźmierskiej], NCMC, 1963, nr 11/12, s. 285-287.
 14. Odezwa do wiernych w związku ze święceniami kapłańskimi w Arcybiskupim Seminarium Duchownym (7.6.1963), NCMC, 1963, nr 9/10, s. 260.
 15. Odezwa na rozpoczęcie VII roku Wielkiej Nowenny, NCMC, 1963, nr 7/8, s. 207-210.; toż: Sens dziewięciolecia. List pasterski, „Tygodnik Powszechny” 17 (1963) nr 20, s. 1.
 16. Odezwa na Wielki Post 1963 r. Do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1963, nr 5/6, s. 144-147.
 17. Odezwa w sprawie „Oktawy Modlitw” [o zjednoczenie chrześcijan], „Tygodnik Powszechny” 17 (1963) nr 3, s. 7.
 18. Odezwa z okazji święceń subdiakonatu w Arcybiskupim Seminarium Duchownym (dn. 5 I 1963 r.), NCMC, 1963. nr 3-4, s. 88-89.
 19. Opiekun doskonały [św. Józef] Z przemówienia w Radio Watykańskim, „Przewodnik Katolicki” 53 (1963) nr 17, s. 209.
 20. Papież Paweł VI na Stolicy Piotrowej [Odezwa do wiernych Archidiecezji Krakowskiej], NCMC, 1963, nr 9/10, s. 234.
 21. Przemówienie radiowe [Rola laikatu w Kościele. Radio Watykańskie - 25 XI 1963 r.], „Tygodnik Powszechny”. 17 (1963) nr 49, s. 5.
 22. Telegram [do kard. Amleto Giovanni Cicognani] w związku z wyborem papieża Pawła VI, NCMC, 1963, nr 11/12, s. 280.
 23. Telegram kondolencyjny ks. bpa wikariusza kapitulnego [do kard. Aloisi Masella z powodu śmierci Ojca św. Jana XXIII], NCMC, 1963, nr 9/10, s. 232-233.
 24. Wezwanie do wiernych o modlitwy na czas conclave, NCMC, 1963, nr 9/10, s. 233.
 25. Wypowiedź w Radio Watykańskim [24 XI 1962 r. nt. I Sesji Soboru Watykańskiego II], NCMC, 1963, nr 1-2, s. 23-26.
 26. Z kazań wygłoszonych po powrocie z I Sesji II Soboru Watykańskiego, NCMC, 1963, nr 7/8, s. 211-220.
 27. Zarządzenie imperaty i modlitw na intencję powołań kapłańskich, NCMC, 1963, nr 5/6, s. 150.
 28. Zarządzenie [odczytania listu pasterskiego Episkopatu Polski o Encyklice Ojca św. Jana XXIII „Pokój na ziemi”, NCMC, 1963, nr 9/10, s. 240.
 29. Zarządzenie [odczytania w dniu 24 III 1963 na wszystkich Mszach św. Listu Episkopatu Polski], NCMC, 1963, nr 7/8, s. 202.
 30. Zarządzenie w sprawie pisemnych wypracowań księży w roku 1963, NCMC, 1963, nr 5/6, s. 149-150.
 31. Wstęp, w: J. Turowicz, Chrześcijanin w dzisiejszym świecie, Kraków 1963, s. 5-10.

 

1964

 

 1. Arcypasterskie słowa do chorych imiennika świętego Karola Boromeusza, metropolity krakowskiego,„Apostolstwo Chorych” 35 (1964) nr 11, s. 3-5.
 2. Do wszystkich kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej po II Sesji Soborowej], NCMC, 1964, nr, s. 66-74.
 3. List do duchowieństwa z okazji ingresu, NCMC, 1964, nr 5/6, s. 97-101.
 4. List do duchowieństwa z okazji 600-lecia konsekracji Katedry Wawelskiej, NCMC, 1964, nr 5/6, s. 102-105.
 5. List na uroczystość św. Jana Kantego w 1964 r. Do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1964, nr 12, s. 273-276.
 6. List pasterski na 200 rocznicę beatyfikacji bł. Wincentego Kadłubka,„Currenda” 114 (1964) nr 10/12, s. 288-230; toż: NCMC, 1964, nr 8/9, s. 200-202; toż: „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 36, s. 3-4.
 7. List pasterski.. na I niedzielę Wielkiego Postu 1964. Do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej [Po powołaniu na stanowisko arcybiskupa-metropolity krakowskiego], NCMC, 1964, nr, s. 33-36.
 8. List pasterski [z okazji ingresu do Bazyliki Metropolitalnej na Wawelu], „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 10, s. 1.
 9. Listy z Soboru, NCMC, 1964, nr 12, s. 278-282; toż: List z Soboru do duchowieństwa i wiernych, „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 48, s. L.
 10. Na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego (Konferencja radiowa 19 X 1963, „Duszpasterz Polski za Granicą” 15 (1964) nr 2, s. 134-137.
 11. Problematyka drugiej Sesji II Soboru Watykańskiego. Z kazań ks. metropolity po powrocie z obrad Soboru, NCMC, 1964, nr 7, s. 145-160.
 12. Przemówienie J. E. ks. arcybiskupa metropolity krakowskiego na falach Radia Watykańskiego w dniu 28 września 1964 r,. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 38 (1964) nr 10, s. 230-232; toż: Kościół wobec współczesnego świata, NCMC, 1964, nr 12, s. 282-284; toż: „Przewodnik Katolicki” 54 (1964) nr 44, s. 401-402; toż: Kościół w świecie współczesnym, „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 43, s. 1-2.
 13. Przemówienie ks. metropolity w czasie ingresu (fragm.), NCMC, 1964, nr 5/6, s. 82-87; toż: Skarb wielki, „Przewodnik Katolicki” 54 (1964) nr 15, s. 139-140; toż: Kazanie w Katedrze Wawelskiej, „Tygodnik Powszechny” 18 (1964) nr 12, s. 3.
 14. Przemówienie w Katedrze Wawelskiej w dniu wyjazdu na III Sesję Soborową - 10 IX 1964, NCMC, 1964, nr 10/11, s. 247-251.
 15. [A.J.], Rozważania o ojcostwie, „Znak” 16 (1964) nr 5, s. 610-613.
 16. Telegram w dniu ingresu [do kard. Amleto Giovanni Cicognani], NCMC, 1964, nr 5/6, s. 79-80.
 17. Wypowiedź w Radio Watykańskim na temat roli laikatu w Kościele (25.11.1963), NCMC, 1964, nr, s. 27-30; toż: [Fragm.]: Lud Boży,„Przewodnik Katolicki” 54 (1964) nr 7, s. 65.
 18. Zarządzenie odczytania w niedzielę 26 IV 1964 r. listu do duchowieństwa w związku z wejściem w życie Konstytucji Soborowej o liturgii świętej, NCMC, 1964, nr 5/6, s. 97.
 19. Życzenia J. E. ks. arcybiskupa metropolity krakowskiego dla J. E. ks. biskupa Stefana Bareły z okazji ingresu,„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 38 (1964) nr 6, s. 135.

 

1965

 

 1. Akt oddania Matce Najświętszej Archidiecezji Krakowskiej dokonany w Katedrze na Wawelu w dniu 5 września 1965 r, NCMC 1965, nr 9/10, s. 223-224.
 2. Dekret w sprawie Mszy św. w godzinach wieczornych, NCMC, 1965, nr 8, s. 203-204.
 3. Dekret w sprawie pism S. B. Alojzego Kosiby, profesa z Zakonu Braci Mniejszych (OO. Reformatów), NCMC, 1965, nr 9/10, s. 225-226.
 4. Do redakcji „Tygodnika Powszechnego” [Dwudziestolecie pisma], „Tygodnik Powszechny” 19 (1965) nr 13, s. 1.
 5. List do kapłanów Archidiecezji [w związku z aktem oddania Archidiecezji Krakowskiej Matce Najświętszej], NCMC, 1965, nr 9/10, s. 224-225.
 6. List do wiernych Archidiecezji Krakowskiej [w związku z poświęceniem się Matce Bożej w Katedrze ma Wawelu], NCMC, 1965, nr 9/10, s. 220-223.
 7. List pasterski na 200-setną rocznicę ustanowienia święta Najświetszego Serca Pana Jezusa, NCMC, 1965, nr 9/10, s. 218-220.
 8. Millenium a Sobór. List do Redakcji „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnik Powszechny” 19 (1965) nr 18, s. 1-2.
 9. O godności osoby ludzkiej (Przemówienie w Radio Watykańskim 19 X 1964), „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 20 (1965) nr 6, s. 139-142.
 10. Odezwa do duchowieństwa [z okazji uroczystości ku czci św. Stanisława], NCMC, 1965, nr 5, s. 113-114.
 11. Odezwa w XX rocznicę wyzwolenia obozu oświęcimskiego 27 I 1945 -27 I 1964, NCMC, 1965, nr 5, s. 112-113.
 12. Przemówienia przed wyjazdem na IV Sesję Soboru, NCMC, 1965, nr 9/10, s. 234-237.
 13. Przemówienie J. E. ks. arcybiskupa metropolity z Krakowa [podczas uroczystości 20-lecia zorganizowania polskiego życia kościelnego w Diecezji Warmińskiej, w Olsztynie 20 VI 1965 r.], „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 20 (1965) nr 6, s. 20-22.
 14. Przemówienie radiowe Naświetlenie deklaracji o wolności religijnej. [Radio Watykańskie 20 X 1965 r.], NCMC, 1965, nr 11/12, s. 269-271.
 15. Wymowa Oświęcimia [Przemówienie w Radio Watykańskim w dwudziestolecie oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (18.2.1965)], NCMC, 1965, s. 81-83; toż: W dwudziestolecie oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, „Przewodnik Katolicki” 55 (1965) nr 14, s. 124.
 16. Słowo wstępne, w: W. Malej ks., W. M. Zaleski, Delegat Apostolski Indii Wschodniej arcybiskup Teb, patriarcha Antiochii, Rzym 1965, s. 7-8.

 

1966

 

 1. Adam Stefan kardynał Sapieha, metropolita krakowski oraz duchowieństwo Archidiecezji w okresie ciemnej nocy okupacji, NCMC, 1966, nr 5/6, s. 122-126.
 2. Ankieta [dla duchowieństwa na temat: „Wkład Kościoła w życie i rozwój Polski od 1918 r. do chwili obecnej”], NCMC, 1966, nr 5/6, s. 131-132.
 3. Communio Ecclesiarum czyli o uroczystości tysiąclecia Kościoła w Polsce na tle zbliżenia Kościołów na Soborze (Przemówienie radiowe), NCMC, 1966, nr , s. 35-37.
 4. Dekret [w sprawie pism Służebnicy Bożej Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia], NCMC, 1966, nr 1-2, s. 48.
 5. Jurysdykcja dla księży zakonnych. Egzaminy jurysdykcyjne w 1966 r., NCMC, 1966, nr 7/10, s. 254.
 6. Kazanie J. E. ks. abpa metropolity krakowskiego. „Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi” (3 V 1966, Jasna Góra),„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 40 (1966) nr 5/7, s. 108-113.
 7. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w Wielką Sobotę [Tematyka milenijna], NCMC, 1966, nr, s. 64-66.
 8. Ks. abp Karol Wojtyła metropolita krakowski o Milenium, „Tygodnik Powszechny” 20 (1966) nr 15/16, s. L.
 9. List do kapłanów i chorych, „Apostolstwo Chorych” 37 (1966) nr 6, s. 3-5.
 10. List na srebrny jubileusz „Naszej Przeszłości”, „Nasza Przeszłość” 25 (1966) s. 5-6.
 11. List pasterski do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji na Niedzielę Wielkanocną 1966 r., NCMC, 1966, s. 66-68.
 12. Odezwa do kapłanów z okazji Tygodnia Miłosierdzia, NCMC, 1966, nr 7/10, s. 245.
 13. Powitanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Katedrze na Wawelu w dniu 6 maja 1966 roku, NCMC, 1966, nr 5/6, s. 101-102.
 14. Powitanie uczestników Sesji Naukowej Tysiąclecia, Wawel-Katedra, 7 maja 1966 r., NCMC, 1966, nr 5/6, s. 102-104.
 15. Pożegnanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez w Katedrze na Wawelu w dniu 8 maja 1966 r., NCMC, 1966, nr 5/6, s. 126-129.
 16. Przemówienie wygłoszone na akademii w auli Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z okazji 400-lecia jego istnienia dnia 24 kwietnia 1966 r., „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 21 (1966) s. 233-239.
 17. Religijne przeżycie Milenium [List do redakcji „Tygodnika Powszechnego”], „Tygodnik Powszechny” 20 (1966) nr 19, s. 1.
 18. Sacrum Poloniae Millennium [List pasterski na niedzielę I Wielkiego Postu], NCMC, 1966, nr, s. 62-64.
 19. Stworzenie a odkupienie (Schemat XIII) [Przemówienie radiowe w Radio Watykańskim 9 I 1966 r.], NCMC, 1966, s. 59-62.
 20. W poczuciu odpowiedzialności (fragm. Kazania), „Kierunki” 11 (1966) nr 20, s. 3.
 21. Zarządzenie w sprawie egzaminów proboszczowskich, NCMC, 1966, nr 1-2, s. 47.
 22. Zarządzenie w sprawie fotografowania w kościołach podczas kościelnych uroczystości i obrzędów, NCMC, 1966, n. 5/6, s. 131.
 23. Słowo wstępne [„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1966 R. 19, nr 2, poświęcony milenijnej sesji naukowej na temat historii teologii w Polsce, zorganizowanej 26 IV 1966 r. przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie], „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 19 (1966) nr 2, s. 66.

 

1967

 

 1. Dekret w sprawie Mszy św. w godzinach popołudniowych lub wieczornych, NCMC, 1967, nr 1-2, s. 50-51.
 2. Egzaminy jurysdykcyjne w 1967 r., NCMC, 1967, nr 10/11, s. 245.
 3. Kazanie podczas uroczystości milenijnej i koronacyjnej w Limanowej 11 IX 1966 r., „Currenda” 117 (1967) nr 5/8, s. 160-165.
 4. Kazanie powitalne wygłoszone przed Katedrą Wawelską po powrocie z Rzymu 9 lipca 1967 r., NCMC, 1967, nr 7/9, s. 127.
 5. Kazanie przy trumnie ks. biskupa Michała Klepacza w Katedrze Łódzkiej w dniu 31 stycznia 1967 r., NCMC, 1967, nr 5/6, s. 110-116; toż: Kazanie żałobne wygłoszone w Katedrze Łódzkiej w czasie uroczystości pogrzebowych, dnia 31 I 1967 r., „Wiadomości Diecezji Łódzkiej”41 (1967) nr 2, s. 36-43; toż: Śp. ks. biskup Michał Klepacz. Fragm. Kazania wygłoszonego na pogrzebie [w Łodzi] 31 stycznia 1967 r., „Przewodnik Katolicki” 57 (1967) nr 28, s. 251.
 6. Kazanie w czasie ingresu dnia 9 lipca 1967 r., NCMC, 1967, nr 7/9, s. 130-132.
 7. Kazanie wygłoszone na Skałce w Krakowie dnia 14 V 1967 r. [na uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika], NCMC, 1967, nr 5/6, s. 96-100.
 8. Kazanie wygłoszone w Bazylice Mariackiej przy trumnie śp. ks. inf. dra Ferdynanda Machaya dnia 3 sierpnia 1967, NCMC, 1967, nr 7/9, s. 196-202.
 9. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w uroczystość Chrystusa Króla - dnia 30 X 1966 r., NCMC, 1967, nr 3-4, . 85-87.
 10. Listdo chorych [z okazji nominacji kardynalskiej], „Apostolstwo Chorych” 38 (1967) nr 9, s. 1-2.
 11. List do kapłanów Archidiecezji z okazji Wielkiego Czwartku, NCMC, 1967, nr 3-4, s. 90.
 12. List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu 1967, NCMC, 1967, nr 3-4, s. 87-89.
 13. Problem powołania. Zaangażowanie wolności, „Za i przeciw” 11 (1967) nr 26, s. 6.
 14. Przemówienie podczas uroczystości milenijnych w Starym Sączu 24 VII 1966 r., „Currenda” 117 (1967) nr 5/8, s. 144-146.
 15. Przemówienie w czasie ingresu do Katedry Wawelskiej 8 III 1964 r. Fragm,„Przewodnik Katolicki” 57 (1967) nr 26, s. 225.
 16. Przemówienie w pustelni [św. Świerada w Tropiu 17 VII 1966 podczas uroczystości milenijnych Diecezji Tarnowskiej, „Currenda” 117 (1967) nr 5/8, s. 112-113.
 17. Przemówienie [w Szczepanowie 15 V 1966 r. podczas uroczystości milenijnych Diecezji Tarnowskiej], „Currenda” 117 (1967) nr 5/8, s. 103-104.
 18. Stulecie urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (Przemówienie w Radio Watykańskim 12 V 1967 r.), NCMC, 1967, nr 5/6, s. 94-96; toż: „Przewodnik Katolicki” 57 (1967) nr 23, s. 204.
 19. Wraz z: Bohdan Bejze, Humanista bp Michał Klepacz (1893-1967), Konrad Górski, Jerzy Zawieyski. w: W nurcie zagadnień posoborowych, praca zbiorowa pod red. Bohdana Bejze, Warszawa 1967, s. 447-464.

 

1968

 

 1. Dekret [o Komunii św. Wielkanocnej i o Komunii św. dla chorych w Wielki Piątek], NCMC, 1968, nr 1-2, s. 33.
 2. [Dekret o koncelebrze Mszy św. na rekolekcjach kapłańskich i dniach skupienia, na zjazdach kapłanów, na pogrzebach zwłaszcza kapłanów], NCMC, 1968, nr 6/7, s. 112.
 3. Homilia podczas ingresu do Kościoła Tytularnego św. Cezarego w Rzymie, NCMC, 1968, nr 3/5, s. 38-40.
 4. Kazanie [podczas uroczystości konsekracji ks. bpa Piotra Bednarczyka w Tarnowie 21 IV 1968 r.], „Currenda” 118(1968) nr 8/12, s. 264-265.
 5. Kazanie [w Siekierczynie podczas ingresu kardynalskiego do Siekierczyny 8 II 1967, „Currenda” 118 (1968) nr 8/12, s. 241-244.
 6. Komentarz do Przypomnienia w sprawie stroju kapłańskiego, NCMC, 1968, nr 11/12, s. 267-268.
 7. Komunikat o nominacji księdza dra Józefa Rozwadowskiego biskupem Diecezji Łódzkiej, NCMC, 1968, nr 11/12, s. 264.
 8. List do ks. bpa Bogdana Sikorskiego, ordynariusza Diecezji Płockiej z okazji Dni Maryjnych Ziemi Czerwińskiej, „Miesiecznik Pasterski Płocki” 53 (1968) nr 9/10, s. 224.
 9. List do redakcji „Tygodnika Powszechnego” [w związku z tysięcznym numerem pisma], „Tygodnik Powszechny” 22 (1968) nr 12, s. 1.
 10. List do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnik Powszechny” 22 (1968) nr 17, s. 1.
 11. Na 700-lecie błogosławionej Salomei, NCMC, 1968, nr 11/12, s. 263-264.
 12. Osoba i czyn. Refleksywne funkcjonowanie świadomości i jej emocjonalizacja, „Studia Theologica Varsoviensiae” 6 (1968) nr 1, a. 101-119.
 13. Przemówienie na 50-lecie KUL-u (Radio Watykańskie dnia 19 X 1968 r.), NCMC, 1968, nr 11/12, s. 261-263.
 14. Przemówienie [podczas uroczystości jubileuszowej 50-lecia kapłaństwa biskupa Juliusza Bieńka], „Gość Niedzielny” 37 (1968) nr 27, s. 5.
 15. Przemówienie [podczas uroczystości pogrzebowych ks. bpa Karola Pękali w Tarnowie 3 IX 1968 r.], „Currenda” 118 (1968) nr 8/12, s. 283-285.
 16. Przemówienie [podczas uroczystości srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. bpa ordynariusza Jerzego Ablewicza 5 IV 1968 r.], „Currenda” 118 (1968) nr 8/12, s. 249-252.
 17. Przypomnienie dla PW Księży Dziekanów, NCMC, 1968, nr 6/7, s. 113-114.
 18. Uroczyste wyznanie wiary 30 czerwca 1968 r. Komunikat, NCMC, 1968, nr 6/7, s. 112-113.
 19. Posłowie,w: Paluszkiewicz Felicjan, The young rebel St. Stanislaus Kostka, S. J. Commemorating the 400 the Anniversary of the death of Stanislaus Kostka, San Francisco 1968, s. 16.
 20. Wstęp ogólny, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. Nauk. Julian Groblicki, Eugeniusz Florkowski, Poznań 1968, s. 9-23.

 

1969

 

 1. Dekret [ustanawiający w Archidiecezji Krakowskiej Radę Kapłańską], NCMC, 1969, nr 5/7, s. 114.
 2. Dekret [zatwierdzający członków Rady Kapłańskiej pochodzących z wyboru], NCMC, 1969, nr 5/7, s. 118-119.
 3. Do Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1969, nr 5/7, s. 108-112.
 4. Kardynał o swej podróży do Kanady i USA (wypowiedź w Radio Watykańskim), „Przewodnik Katolicki” 59(1969) nr 49, s. 441-442.
 5. Kazanie w Doylestown 28 IX 1969 r., „Jasna Góra” 10 (1969), nr 9, s. 247-250.
 6. Ks. kard. o swoim pobycie w Ameryce [Rozm. przepr. Tomasz Rostworowski], „Tygodnik Powszechny” 23 (1969), nr 46, s. 5.
 7. List do bpa ordynariusza częstochowskiego w związku z wyjazdem do Kanady, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 43 (1969), nr 8/9, s. 173.
 8. Mowa podczas akademii ku czci kard. w Doylestown 28 IX 1969 r., „Jasna Góra”10 (1969), nr 10, s. 278-282.
 9. Na dwudziestą rocznicę gnieźnieńskiego ingresu prymasa Polski, „Przewodnik Katolicki” 59 (1969), nr 5, s. 42-43.
 10. Rada Kapłańska Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1969, nr 5/7, s. 107-108.
 11. Wprowadzenie do Encykliki „Humanae vitae”, w: Komentarz teologiczno duszpasterski do “Humanae Vitae”, Roma 1969, s. 1-3; toż: „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 13 (1969), nr 6/7, s. 118-119; toż: „Kronika Diecezji Przemyskiej” 55 (1969) z. 5/6, s. 121-122; toż: NCMC, 1969, nr 1-4, s. 1-3; toż: „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” 38 (1969) nr 6/8, s. 121-122; toż: w: Introduzione all’Enciclica “Humanae Vitae”, Tipografia Poliglotta Vaticana 1969, s. 5-9.
 12. Wypowiedź na Synodzie w dniu 15 X 1969 r., „Tygodnik Powszechny” 23 (1969) nr 43, s. 5.
 13. Z pobytu kardynała w Rzymie [Wyw. przepr. Alojzy Orszulik Fragm.], „Tygodnik Powszechny” 23 (1969) nr 2, s. 3.
 14. Słowo wstępne [Tematyka wydawnictwa ciągłego „Analecta Cracoviensia”], „Analecta Cracoviensia” 1(1969) s. 5-8.

 

1970

 

 1. Il Card. presenta a Paolo VI sacerdoti polacchi di Dachau, „L’Osservatore Romano” 110 (1970) nr 123, s. l.
 2. Dekret w sprawie odprawiania Mszy św. w godzinach popołudniowych lub wieczornych, NCMC, 1970, nr 1/3, s. 73-74.
 3. Dziennik podróży kard. do ośrodków Polonijnych w Kanadzie, „Duszpasterz Polski za Granicą” 21 (1970) nr 2, s. 134-140.
 4. Dziennik podróży ks. kardynała w Stanach Zjednoczonych,„Duszpasterz Polski za Granicą” 21 (1970) nr 3, s. 203-209.
 5. Kazanie w Katedrze Wawelskiej w uroczystość Trzech Króli (1970 r.) w czasie Mszy św., w której wzięli udział wierni parafii krakowskich z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym, NCMC, 1970, nr 1/3, s. 69-73.
 6. Kazanie wygłoszone w Bazylice św. Piotra [podczas jubileuszowej pielgrzymki duchowieństwa polskiego do Rzymu], „Tygodnik Powszechny” 24 (1970) nr 28, s. 1-2.
 7. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w czasie konsekracji biskupów [ks. Stanisława Smoleńskiego i ks. Albina Małysiaka w dniu 5 kwietnia 1970 r.], NCMC, 1970, nr 4/6, s. 111-113.
 8. Komunia św. w godzinach popołudniowych. Dekret, NCMC, 1970, nr 1/3, s. 75.
 9. Komunikat [o jubileuszu ks. bpa Franciszka Jopa, NCMC, 1970, nr 7/8, s. 162.
 10. Konferencja o Synodzie wygłoszona w Kościele św. Anny w Krakowie, dnia 27 listopada 1969 r., NCMC, 1970, nr 1/3, s. 64-69.
 11. List do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej w związku z nominacją dwóch nowych biskupów pomocniczych - ks. Stanisława Smoleńskiego i ks. Albina Małysiaka, NCMC, 1970, nr 1/3, s. 63-64.
 12. List do ks bpa Bogdana Sikorskiego, ordynariusza Diecezji Płockiej z okazji koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej w Czerwińsku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 55 (1970), nr 9, s. 213-214.
 13. List do „Tygodnika Powszechnego” w związku z jego 25-leciem, „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 16, s. 1-2.
 14. List kard. do Episkopatu,„Duszpasterz Polski za Granicą” 21 (1970), nr 2, s. 127-129.
 15. List kard. do rodaków w Stanach Zjednoczonych A. P, „Duszpasterz Polski za Granicą” 21 (1970), nr 3, s. 201-202.
 16. Nadzwyczajne zebranie Synodu Biskupów, Rzym 11-28 października 1969 r., „Miesięcznik Diecezji Gdańskiej” 14 (1970), nr 3-4, s. 79-89.
 17. Notatki na marginesie konstytucji „Gaudium et Spes”, „Ateneum Kapłańskie” 74 (1970), t. 62, z l, s. 3-6.
 18. Oratio quoad cap. III schematis de S. Liturgia, in: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani. vol. L, P 2, Roma 1970, p. 314-315.
 19. Ostatnie słowo należy do miłości (Homilia w Kościele polskim św. Stanisława w Rzymie, 23 III 1969 r.), „Przewodnik Katolicki” 60 (1970) nr 11, s. 89.
 20. Przemówienie ks. kard. skierowane do Ojca św. w imieniu pielgrzymki kapłanów do Rzymu w 25 rocznicę wyzwolenia z obozów koncentracyjnych, „Duszpasterz Polski za Granicą” 21 (1970), nr 5, s. 353-354.
 21. Synod Biskupów: zebranie nadzwyczajne, Rzym 1969, „Analecta Cracoviensia” 2 (1970), s. 131-156.
 22. Telegram do ks. bpa Jana Mazura i ks. bpa Wacława Skomoruchy [z życzeniami dla Diecezji Podlaskiej z okazji jej 150-lecia, „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” 39 (1970), nr 7/8, s. 155.
 23. Wielki Post 1970 (List pasterski), „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 10, s. 1.
 24. Wprowadzenie do Encykliki „Humanae Vitae”, „Currenda” 120 (1970), nr 7/9, s. 173-174; toż: „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 44 (1970), nr 2/4, s. 42-44; toż: „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 44 (1970), nr 1/6, s. 1-3.
 25. Wspomnienie o Jerzym Ciesielskim, „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 51/52, s. 2.
 26. Introduzione, in: Vitoldo Malej, Ladislao Zaleski, delegato Apostolico delle Indie Orientali, arcivescovo di Tebe, patriarca di Antiochia. Roma 1970, s. 9-11.
 27. Wstęp,w: Tomasz z Akwinu św.: Suma Teologiczna T 18: Sprawiedliwość (2-2, qu. 57-80), tłumaczenie i komentarz. F. BednarskiegoLodyn 1970, s. 7-9.

 

1971

 

 1. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de Ecclesia. In: Acta Svnodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 1 P. 4. Roma 1971, p. 598-599.
 2. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de instrumentis communicationis a Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 1 P. 3. Roma 1971 p. 609.
 3. Dekret. Z dniem l lipca 1971 r. ustanawiamy następujący podział dekanatów w Archidiecezji Krakowskiej,NCMC, 1971, nr 7/9, s. 186-189.
 4. Dekret [zarządzający przeprowadzenie wyborów członków Rady Kapłańskiej zgodnie z regulaminem uzupełniającym Statut Rady, NCMC, 1971, nr 7/9, s. 194-195.
 5. Dekret [zatwierdzający przedstawioną listę księży wybranych do Rady Kapłańskiej w wyborach z rejonów nieparzystych w czasie od 13 do 20 kwietnia 1971 r.], NCMC, 1971, nr 7/9, s. 195-196.
 6. Do duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej,NCMC, 1971, nr 7/9, s. 193-194.
 7. Do przewielebnych księży dziekanów w Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1971, nr 7/9, s. 192.
 8. Dyrektorium apostolstwa świeckich w Polsce,„Kronika Diecezji Przemyskiej” 57(1971) s. 73-79.
 9. Homilia [na uroczystościach 800-lecia Kieleckiej Katedry, Kielce 26 IX 1971], „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 47 (1971), nr 6, s. 246-250.
 10. In Margine al Sinodo dei Vescovi. Quattro protagonisti parlano del prete. Conversazioni di P. M. O’Connor, Mons. Arinze del Card. Gonyon e Ha intervistato Virgilio Levi, L’Osservatore Romano” della Domenica 38 (1971), nr 46, p. 2-3.
 11. Kazanie [o św. Stanisławie Kostce, wygłoszone w Rzymie w Kościele św. Andrzeja na Kwirynale 30 V 1970 r.], „Ateneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3-4, s. 144-145.
 12. Kazanie [wygłoszone na Monte Cassino, podczas pielgrzymki duchowieństwa polskiego na złoty jubileusz kapłaństwa Ojca św. Pawła VI], „Ateneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3/4 p. 127-131.
 13. Kazanie wygłoszone podczas Mszy świętej dla młodzieży akademickiej [podczas uroczystości złotego jubileuszu Diecezji Łódzkiej], „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 45 (1971), nr 1-2, s. 51-55.
 14. Kazanie [wygłoszone w Bazylice św. Piotra w Rzymie 29 V 1970 r. w 50-tą rocznicę kapłańskich święceń Ojca św. Pawła VI], „Ateneneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3-4, s. 139-143.
 15. Konferencja prasowa. Rzym, 14 października 1971 r. [przed uroczystością beatyfikacyjną O. Maksymiliana Marii Kolbego], NCMC, 1971, nr 10/12, s. 248-250; toż: „L’Osservatore Romano” 111 (1971), nr 238.
 16. List do Redaktora Naczelnego „Znaku” [z okazji 25-lecia ukazywania się czasopisma], „Znak” 23 (1971), nr 2/3, s. 141-144.
 17. List do uczestników odbywającego się w Krakowie sympozjum nt. Biblia i Liturgia, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 24 (1971), nr 2/3, s. 83.
 18. List gratulacyjny adresowany do ks. Redaktora z okazji srebrnego jubileuszu „Naszej Przeszłości”, „Nasza Przeszłość” 36 (1971), s. 8-9.
 19. O naradach parafialnego zespołu duszpasterskiego. Wniosek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1971, nr 7/9, s. 192-193.
 20. Oratio quoad cap. I schematis de fontibus revelationis. In: Acta Synodalia Sacrosanti Oecumenici Vaticani II Voi. 1 P. 3, Roma 1971 p. 294.
 21. Po zakończeniu Synodu Biskupów. Przemówienie w Radio Watykańskim 10 listopada 1971 r., NCMC, 1971 nr 10/12, s. 274-276.
 22. Pragnę odpowiedzieć na pytanie „Przewodnika Katolickiego”. [Wypowiedź w ramach dyskusji nt. praw i obowiązków katolika w dziele odnowy posoborowej], „Przewodnik Katolicki” 61 (1971), nr 21, s. 185-186.
 23. Przemówienie [na audiencji u Ojca św. Pawła VI, 30 V 1970 r.], „Ateneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3-4, s. 168-169.
 24. Przemówienie [na spotkaniu z ks. infułatem Bolesławem Filipiakiem, dziekanem Roty Rzymskiej, 30 V 1970 r.], „Ateneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3-4, s. 161.
 25. Przemówienie w Radio Watykańskim 5 października 1971 r. [przed uroczystością beatyfikacyjną O. Maksymiliana Marii Kolbego], NCMC, 1971, nr 10/12, s. 242-244.
 26. Przemówienie w Radio Watykańskim w dniu 2 VI 1970 r. o znaczeniu pielgrzymki duchowieństwa polskiego na złoty jubileusz kapłaństwa Ojca św. Pawła VI, „Ateneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3-4, s. 195-199.
 27. Słowa powitania [na spotkaniu z ks. kard. Jean Villot, sekretarzem Stanu, 29 V 1970 r.],„Ateneum Kapłańskie” 77 (1971), t. 63, z. 3-4, s. 154.
 28. Słowo na Boże Narodzenie 1970, NCMC, 1971, nr 1-2, s. 31.
 29. Słowo do kapłanów na dzień Wielkiego Czwartku. Kraków, dnia 11 marca 1971, NCMC, 1971, nr 5/6 p. 140-141
 30. Statut Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1971, nr 5-6, s. 139.
 31. Telegram kondolencyjny do ks. bpa Lecha Kaczmarka z powodu śmierci ks. bpa Edmunda Nowickiego, „Miesiecznik Diecezji Gdańskiej” 15(1971) nr 3-4, s. 184.
 32. Udział biskupów polskich w Soborze Watykańskim II, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 53(1971) s. 40-46.
 33. W sprawie reorganizacji dekanatów Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1971, nr 7/9, s. 189-190.
 34. Wniosek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej o duchownych w stanie spoczynku oraz chorych, uchwalony na zwyczajnym posiedzeniu Rady 8 maja 1970 r., NCMC, 1971, nr 7/9, s. 190-191.
 35. Słowo wstępne, „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześćijanskiej” l (1971), nr l, s. 2.
 36. Wstęp, w: Słowa na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej, wybór tekstów i opracowanie Bonifacy Miązek, Londyn 1971, s. 5-6.

 

1972

 

 1. Animadversiones scripto exhibitae quoad cap. IV schematis de Ecclesia, in: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 2 P. 4. Roma 1972, p. 340-342.
 2. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de B. Maria Virgine. De loco convenienti ubi caput „De B. Maria Virgine Ma tre Ecclesiae” in schemate “De Ecclesia” inseratur, in: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 2 P. 3. Roma 1972, p. 856-857.
 3. Dekret powołujący Komisję Przygotowawczą Synodu pod przewodnictwem ks. inf. Eugeniusza Florkowskiego, NCMC, 1972, nr 6/8, p. 136.
 4. Dekret w sprawie koncelebry, NCMC, 1972, nr 11/12, p. 269-270.
 5. Dekret w sprawie odprawiania Mszy św. dla obłożnie chorych, NCMC, 1972, nr 11/12, s. 269.
 6. Dekret w sprawie odprawiania Mszy św. w godzinach popołudniowych lub wieczornych, NCMC, 1972, nr 11/12, p. 267-268.
 7. Dekret zatwierdzający Statut i Regulamin Synodu oraz ustanawiający przewodniczącego Komisji Głównej i przewodniczących poszczególnych Komisji synodalnych, NCMC, 1972, nr 6/8, s. 162-163.
 8. Dlaczego beatyfikacja Ojca Maksymiliana? Odezwa do kapłanów przed beatyfikacją Ojca Maksymiliana Kolbe (Przemówienie w Radio Watykańskim 5 X 1971 r. Konferencja prasowa, Rzym Sala Stampa 14 X 1971 r.), w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 6: Błogosławiony Maksymilian wśród nas, praca zbiorowa pod red. Bohdana Bejze, Warszawa 1972, s. 204-210.
 9. Do młodzieży o uświęcaniu się na wzór bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Fragm. Kazania, „Rycerz Niepokalanej” 32 (1972), nr 9, s. 158-162.
 10. Kazanie wygłoszone w Katedrze Tarnowskiej z okazji jubileuszu 150-lecia Seminarium Duchownego, dnia 15 września 1971 r., „Currenda” 122 (1972), nr 1/6, s. 72-74.
 11. Komentarz teologiczno-duszpaterski do aktu dokonanego na Jasnej Górze dnia 3 maja 1966 r., „Ateneum Kapłańskie” 79(1972) t. 64, z. 1-2, s. 5-21.
 12. Komunia św. w godzinach popołudniowych. Dekret, NCMC, 1972, nr 11/12, s. 268-269.
 13. Komunikat w sprawie procesji Bożego Ciała, „Duszpasterz Polski za Granicą” 23 (1972), nr 5, s. 456.
 14. Konferencja prasowa [Rzym] 14 X 1971 [z okazji beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbego] tłumaczył z francuskiego Jan Paszkiewicz, „Chrześcijanin w świecie” 4 (1972), nr l, s. 24-27; toż: „Currenda” 122 (1972), nr 7/12, s. 163-165; toż: „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 41 (1972), nr 5/6, s. 119-122.
 15. List do ks. infułata Eugeniusza Florkowskiego w związku z zakończeniem prac Komisji Przygotowawczej Synodu, NCMC, 1972, nr 6/8, s. 142.
 16. List do redakcji „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” z okazji 25-lecia czasopisma, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 25 (1972), nr l, s. 1.
 17. List pasterski w związku z 900 rocznicą św. Stanisława, NCMC, 1972, nr 4/5, s. 102-104; toż: „Tygodnik Powszechny” 26 (1972), nr 16, s. 1.
 18. Metropolita krakowski zaprasza [na uroczystości w Oświęcimiu w dniu 15 X 1972 r. w rocznicę beatyfikacji bł. Maksymiliana Marii Kolbego, „Przewodnik Katolicki” 62 (1972), nr 42, s. 366.
 19. Muzeum Diecezjalne. Zarządzenie, NCMC, 1972, nr 4/5, s. 105.
 20. Oddanie Bogarodzicy w świetle nauki Soboru, „Przewodnik Katolicki” 62 (1972), nr 26, s. 226.
 21. Odpowiedź na list kard. J. Villot w związku z rozpoczęciem Synodu Krakowskiego, NCMC, 1972, nr 6/8, s. 161-162.
 22. Oratio quoad cap. III schematis de Ecclesia. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Voi. 2 p. 3 Roma p. 154-157.
 23. Problem 900. rocznicy św. Stanisława oraz synodu prowincjonalnego (rozważania wstępne, NCMC, 1972, nr 6/8, s. 129-135.
 24. Przemówienie w Radio Watykańskim 5 X 1971 [na temat beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbego], „Currenda” 122(1972) nr 7/12, s. 159-161; toż: „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 41 (1972), nr 5/6, s. 113-116.
 25. Przemówienie wygłoszone na otwarcie Synodu Archidiecezji Krakowskiej, 8 V 1972 r. w Katedrze Wawelskiej, NCMC, 1972 nr 6/8, s. 142-143; toż: Fragm,„Tygodnik Powszechny” 26 (1972), nr 21, s. 1.
 26. Przemówienie wygłoszone w czasie otwarcia Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej w dniu 8 V 1972 r. w Katedrze Wawelskiej, NCMC, 1972, nr 6/8, s. 153-158.
 27. Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z duchowieństwem i wiernymi miasta Płocka, przed uroczystością pierwszej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Czerwińskiej, dnia 11 września 1971 r.,„Miesięcznik. Pasterski Płocki” 57 (1972), nr 7, s. 170-175.
 28. Przemówienie wygłoszone w I rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, dnia 12 września 1971 r., „Miesięcznik Pasterski Płocki” 57 (1972), nr 7, s. 170-175.
 29. Słowo o Kongresie Eucharystycznym w Australii,NCMC, 1972, nr 11/12, s. 266.
 30. Słowo wygłoszone podczas spotkania kierowników synodalnych zespołów studyjnych - dnia 10 X 1972 w Krakowie, NCMC, 1972, nr 11/12, s. 243-252.
 31. Statut Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Krakowie, NCMC, 1972, nr 4/5, s. 105-112.
 32. Teologia i teologowie w Kościele posoborowym (Kongres Teologów Polskich 21-23 IX 1971), Kraków 1972, s. 27-42.
 33. Uroczystość bł. Maksymiliana Marii na pierwszą rocznicę beatyfikacji w Oświęcimiu. Powiadomienie i zaproszenie, NCMC, 1972, nr 9/10, s. 173-174.
 34. Uroczystość bł. Maksymiliana Marii w Oświęcimiu na pierwszą rocznicę po beatyfikacji. Komentarz, NCMC, 1972, nr 9/10, s. 174-175.
 35. W pierwszą rocznicę beatyfikacji Ojca Maksymiliana Kolbego„Tygodnik Powszechny” 26(1972) nr 39, s. 1.
 36. Słowo wstępnew: Teologia a antropologia. Kongres Teologów Polskich 21-23 IX 1971, Kraków 1972, s. 1-2.
 37. Wstęp, w: Homilie i godziny biblijne[Aut.]: Jerzy Chmiel, Kraków 1972, s. 5-6. 1973
 38. 255. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de Ecclesia. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 1. Roma 1973, s. 613-617.
 39. Dekret [o warunkach które muszą być spełniane w Archidiecezji Krakowskiej dla uzyskania odpustu jubileuszowego w okresie od I Niedzieli Adwentu 1973 aż do I Niedzieli Adwentu roku następnego], NCMC, 1973, nr 11/12, s. 264.
 40. Dekret zalecający «modlitwę imperate» o chrześcijańskie wychowanie i powołania duchowne, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 5, s. 471-472.
 41. Dekret [zatwierdzający nowo wybranych członków Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej], NCMC, 1973, nr 8/9, s. 203.
 42. Drodzy Rodacy! List do Polaków w Australii po zakończeniu Kongresu Eucharystycznego w Melbourne, „Przewodnik Katolicki” 1973, nr 2, s. 3-4.
 43. Gaude Mater Polonia. Z listu pasterskiego poświęconego 900-nej rocznicy św. Stanisława. Gaude Mater Polonia, „Przewodnik Katolicki” 63 (1973), nr 19, s. 176.
 44. Inspiracja Maryjna Vaticanum II, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 4, s. 344-355.
 45. Kazanie wygłoszone w czasie pogrzebu śp. Hanny Chrzanowskiej w dniu 2 maja 1973 r., „Tygodnik Powszechny” 27 (1973), nr 25, s. 3.
 46. Kazanie [wygłoszone z okazji 100-lecia śmierci sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego w Dębicy 30 VII 1972], „Currenda” 123 (1973), nr 1/6, s. 94-97.
 47. Kongres Eucharystyczny w Melbourne oraz odwiedziny Polonii australijskiej (luty 1973 r.), NCMC, 1973, nr 4/5, s. 109-132.
 48. Listdo Wydawnictwa „Znak”, w: Stabińska Jadwiga: Mistrz Wincenty, Kraków 1973, s. 5.
 49. List ks. kard. do Polaków w Australii na zakończenie odwiedzin, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 4, s. 398-400.
 50. O poszanowaniu przekonań wierzących obywateli. [Kazanie J. Em. ks. Kard. wygłoszone w czasie procesji Bożego Ciała w Krakowie 21 VI 1973], „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 5, s. 466-471.
 51. Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii przed rozpoczęciem Roku Świętego. [Teksty przemówień], NCMC, 1973, nr 11/12, s. 255-263.
 52. Pierwsze zawiadomienie o pielgrzymce (dniu modlitw) kobiet i dziewcząt Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, NCMC, 1973, nr 6/7, s. 148-149.
 53. Podziękowanie [za duchowe uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym w Melbourne], „Tygodnik Powszechny” 27 (1973), nr 15, s. 2.
 54. Prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, „Nasza Rodzina” 1973, nr 9, s. 10-12.
 55. Przemówienie na rozpoczęcie drugiego roku pracy Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Katedra Wawelska, 8 maja 1973 r., NCMC, 1973, nr 6/7, s. 141-148.
 56. Przemówienie [w Seminarium Duchownym w Tarnowie z okazji pobytu ks. kard. Jana Króla], „Currenda” 123(1973) nr 1/6, s. 118-119.
 57. Przemówienie [w Siekierczynie z okazji wizyty ks. kard. Jana Króla, „Currenda” 123 (1973), nr 1/6, s. 114-115.
 58. Słowa powitania wygłoszone przez kard. na rozpoczęcie uroczystości pierwszej rocznicy beatyfikacji bł. O. M. Kolbe w Oświęcimiu 15 X 1972, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr l, s. 6-8.
 59. Słowa wstępne na otwarcie II Plenarnego Zebrania Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej 8 maja 1973 r., NCMC, 1973, nr 6/7, s. 134.
 60. Sprawy katechetyczne i wychowawcze w związku z ostatnią uchwałą sejmową o wychowaniu młodzieży. Przemówienie ks. kard. do kapłanów zebranych na Konferencji rejonowej w Białej (Bielsko) dnia 17 V 1973, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 5, s. 463-465.
 61. Prawo do chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia, które wygłosił w Wieruszowie w dniu 5 V 1973 r. z okazji 300-lecia śmierci o. Augustyna Kordeckiego, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 5, s. 461-462.
 62. Sytuacja prawna Wydziału Teologicznego w Krakowie. List kard. do kapłanów, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 3, s. 250-254.
 63. Telegram [do ks. bpa Andrzeja Wronki na złoty jubileusz kapłaństwa, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 28(1973) nr 8, s. 237.
 64. Wychowanie religijne. Sprawy katechetyczne i wychowawcze w związku z uchwałą sejmową o wychowaniu młodzieży, „Duszpasterz Polski za Granicą” 24 (1973), nr 6, s. 575-579.
 65. Z odezwy do Archidiecezji [Krakowskiej po powrocie z Kongresu Eucharystycznego w Melbourne], „Za i przeciw” 1973, nr 22, s. 10.
 66. Z pożegnania z Polonią australijską,„Msza święta” 29 (1973), nr 6, s. 144.
 67. Zmiany w Archidiecezji [Krakowskiej]. Komunikat, NCMC, 1973, nr 11/12, s. 279-280.

 

1974

 

 1. Animadversiones scripto exhibitae circa schema decreti de Oecumenismo. Ad caput V. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol 3 P. 3. Roma p. 766-768
 2. Animadversiones scripte exhabitae quoad cap. VIII scheniatis de Ecclesia. In: Acta synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 2. Roma 1974, p. 178-179.
 3. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de Oecumenismo. I: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 2. Roma 1974, p. 838-839.
 4. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema decreti de apostolatu laicorum, In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 4 Roma1974, p. 788-789.
 5. Błogosławienia królowa Jadwiga. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej dnia 11 maja 1974 roku,„Tygodnik Powszechny” 28 (1974), nr 23, s. 1; toż: Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w czasie nabożeństwa ku czci błogosławionej Jadwigi królowej, dnia 11 maja 1974, NCMC, 1974, nr 5/6, s. 100-104.
 6. Deklaracja metropolity krakowskiego w sprawie kultu królowej Jadwigi, „Duszpasterz Polski za Granicą” 25 (1974), nr 3, s. 319-320.
 7. Dekret [powołujący Komisję ds. Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1974, nr 3-4, s. 55-56.
 8. Dekret [powołujący Komisję Liturgiczną Archidiecezji Krakowskiej], NCMC, 1974, nr 1-2, s. 47-48.
 9. L’evangelizzazione del mondo contemporaneo. Relazione sulla seconda parte del tema del Sinodo, „L’Osservatore Romano” 114 (1974), nr 232, s. 1-2; nr 233, s. 5; toż: „Tygodnik Powszechny” 28 (1974), nr 51/52, s. 1, 10-11.
 10. Homilia [wygłoszona podczas uroczystości pożegnania obrazu Matki Bożej w Kielcach 2 VI 1974 r.] (fragm), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 50 (1974), nr 5/6, s. 197-198.
 11. Kazanie w czasie konsekracji ks. bpa Pawła Sochy [w Katedrze w Gorzowie 26 grudnia 1973], „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 16 (1974), nr l, s. 26-30.
 12. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w czasie Mszy św. podczas III Zebrania Plenarnego Synodu Archidiecezji Krakowskiej dnia 8 maja 1974 r., NCMC, 1974, nr 5/6, s. 97-100.
 13. Kazanie wygłoszone w parafii M. Bożej z Lourdes. 50-lecie parafii dnia 22 XII 1973 r., „Meteor” 46 (1974), nr 3, s. 54-60.
 14. Komunikat o udzieleniu przez Ojca św. Pawła VI w dniu 30 VI 1974 r. sakry biskupiej ks. Andrzejowi Deskurowi, przewodniczącemu Papieskiej Komisji Środków Przekazu Społecznego, kapłanowi Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1974, nr 7/8, s. 190.
 15. List kardynała skierowany do kapłanów Archidiecezji Krakowskiej z okazji Roku Świętego (Wyjątki), „Miesięcznik Pastoralny Płocki” 59 (1974), nr 6, s. 208.
 16. List metropolity krakowskiego ks. kard. do byłych więźniów obozu w Oświęcimiu i innych obozów koncentracyjnych, „Duszpasterz Polski za Granicą” 25(1974) nr l, s. 19-20.
 17. Na otwarcie Kongresu Maryjnego w: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, praca zbiorowa pod kier. Joachima Romana Bara, Niepokalanów 1974, s. 62-66.
 18. Od przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, T. 1: Średniowiecze,red. Marian Rechowicz. Lublin 1974, s. XI-XIV.
 19. Oratio de apostolatu laicorum. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 4. Roma 1974, p. 69-70.
 20. Oratio de Oecuménisme. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 2. Roma 1974, p. 530-532.
 21. Przed uroczystością św. Stanisława, „Tygodnik Powszechny” 28 (1974), nr 19, s. 1.
 22. Refleksje na marginesie Synodu - 1974. (Konferencja wygłoszona w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie dnia 23 X 1974, NCMC, 1974, nr 9/10, s. 224-236.
 23. Relacja [wprowadzająca do drugiej części obrad synodalnych, poświęconych problemom związanym z ewangelizacją. Wywiad prasowy w Sali Prasowej Watykanu. Rozm. przepr. ks. Stefan Filipowicz], „Przewodnik Katolicki” 64 (1974), nr 46, s. 1-2.
 24. Słowo na 50-lecie parafii Matki Bożej z Lourdes w Krakowie, „Meteor” 46 (1974), nr 3, s. 2.
 25. Słowo powitalne podczas ogólnopolskich uroczystości ku czci bł. Maksymiliana M. Kolbego, w: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, praca zbiorowa pod kier. Joachima Romana Bara, Niepokalanów 1974, s. 101-102.
 26. Słowo wstępne wygłoszone na rozpoczęcie III Zebrania Plenarnego Duszpasterskiego Synodu Archidiecezij Krakowskiej dnia 8 V 1974 r. w katedrze Wawelskiej, NCMC, 1974, nr 5/6, s. 74-76.
 27. La struttura generale del’Pautodecisione, „Asprenas” nr 4, s. 337-346.
 28. [Sześćsetlecie] 600-lecie urodzin królowej Jadwigi. (Kazanie ks. kard. wygłoszone w Bazylice Mariackiej w dniu 10 II 1974, „Duszpasterz Polski za Granicą” 25 (1974), nr 3, s. 306-310.
 29. 600.rocznica urodzin błogosławionej królowej Jadwigi, „Apostolstwo Chorych” 45 (1974), nr 5, s. 5-7; toż: „Gość Niedzielny” 43 (1974), nr 10, s. 1; toż: NCMC, 1974, nr 1-2, s. 6-8.
 30. III Zebranie Plenarne Synodu Archidiecezji Krakowskiej w dniu 8 maja 1974, NCMC, 1974, nr 3-4, s. 57.
 31. Wpierwszą rocznicę beatyfikacji Ojca Maksymiliana Marii Kolbe, w: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, praca zbiorowa pod kier. Joachima Romana Bara, Niepokalanów 1974, s. 97-99.
 32. Zawiadomienie o uroczystości św. Stanisława biskupa-męczennika patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1974, nr 3-4, s. 56-57.
 33. Słowo wstępne, w: Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce, t. 1, Lublin 1974, s. XI-XIV.
 34. Słowo wstępne, w: Wyszyński Stefan: Sursum corda, Wybór przemówień, Poznań 1974, s. 5-6.

 

1975

 

 1. Allocution, in: Manteau-Bonamy H. M., La doctrine mariale du Père Kolbe, Paris 1975, s. 11-15.
 2. Animadversiones scripto exhibitae quoad cap. IV schematis de Ecclesia in mundo temporis, In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 7. Roma, 1975, p. 380-382.
 3. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de Ecclesia in mundo huius temporis, cap. I-III. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 3 P. 5, Roma 1975, p. 680-683.
 4. Dekret [zatwierdzający nowych członków Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej], NCMC, 1975, nr 5/7, s. 92-93.
 5. Dekret [zatwierdzający Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej], NCMC, 1975, nr 5/7, s. 82.
 6. Duszpasterstwo polskie w świetle IV Synodu Biskupów poświęconego ewangelizacji świata współczesnego, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 17 (1975), nr 5, s. 166-175.
 7. Dyrektorium apostolstwa świeckich w Polsce, oprac, w: Mysłek Wiesław: Laikat i tzw. apostolstwo świeckich jàko współczesne „świeckie ramię” Kościoła rzymsko-katolickiego,Warszawa 1975, s. 190-199; toż: Fragm.„Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 26 (1975), nr 3-4, s. 117-123.
 8. De Ecclesia in mundo huius temporis, in: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II Vol. 3 P. 5. Roma 1975, p. 298-314.
 9. Ewangelizacja współczesnego świata. Relacja teologiczna na Synodzie Biskupów 1974, tł. z wł. Apoloniusz Żynel, „Znak” 27 (1975), nr 4/5, s. 415-439.
 10. Głosy w dyskusji. Voci della discussione. In: Biskup Pelczar. Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego J. S. Pelczara. Kraków 21 III 1974. Pod red. B. Przybyszewskiego i K. M. Kasperkiewicz, Rzym 1975, s. 65-66, 103, 104.
 11. Homilia na Święto Matki Kościoła wygłoszona w Bazylice Mariackiej 19 V 1975 r., NCMC, 1975, nr 8/10, s. 169-171.
 12. Homilia wygłoszona w Katedrze Wawelskiej w czasie IV Zebrania Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej dnia 8 maja 1975 r., NCMC, 1975, nr 5/7, s. 87-92; toż: Jesteśmy uczniami Chrystusa, „Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 22, s. 1-2.
 13. Katolicy świeccy w parafii, Kraków 1975.
 14. Kazanie J. Em. Księdza kard. metropolity krakowskiego przed Szczytem Jasnogórskim w czasie wieczornej Mszy św. w dniu 3 maja 1975,„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 49 (1975), nr 7/8, s. 150-155.
 15. 333. List do ks. bpa Bogdana Sikorskiego, ordynariusza płockiego z okazji rozpoczęcia Peregrynacji obrazu Matki Bożej w Diecezji Płockiej, „Miesięcznik Pasterski Płocki”1975, 60 (1975), nr 12, s. 456.
 16. 334. List do posła Janusza Zabłockiego dyrektora ODiSS [Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych], „Chrześcijanin w Świecie” 7 (1975), nr 4, s. 11-12.
 17. List do „Tygodnika Powszechnego” [30-lecie tygodnika], „Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 13, s. 1.
 18. List do uczestników XII Kongresu Biblijnego w Wrocławiu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28 (1975), nr 4/5, s. 146.
 19. List księdza kardynała metropolity na zakończenie Nawiedzenia [obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we Włocławku, do ks. ordynariusza Jana Zaręby], „Kronika Diecezji Włocławskiej” 58 (1975), nr 12, s. 276.
 20. Na Niedzielę Powołań, NCMC, 1975, nr 3-4, s. 29-30.
 21. Odezwa [Poparcie dla Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej], „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii” 5 (1975), nr 2, s. 56.
 22. Odezwa 31 Tydzień Miłosierdzia, „Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 40, s. 1.
 23. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, „Duszpasterz Polski za Granicą” 26 (1975), nr 2, s. 143-146.
 24. Pismo J. Em. z okazji jubileuszu [900-lecia Diecezji Płockiej], „Miesięcznik Pastoralny Płocki” 60 (1975), nr 11, s. 405.
 25. Po beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej. Kazanie wygłoszone w Bazylice Dwunastu Apostołów w Rzymie dnia 19 X 1975 roku, „Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 47, s. 1; toż: Przemówienie metropolity krakowskiego, NCMC, 1975, nr 11/12, s. 205-207.
 26. Podział na rejony w Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1975, nr 11/12, s. 225-228.
 27. Prawda Encykliki «Humanae vitae”, „Nasza Rodzina”, nr 1, s. 8-20.
 28. Przemówienie na zakończenie sesji naukowej wygłoszone podczas Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożego J. S. Pelczara w kolegiacie św. Anny,w: Biskup Pelczar. Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego J. S. Pelczara. Kraków 21 III 1974, pod red. B. Przybyszewskiego i K. M. Kasperkiewicz, Rzym 1975, s. 109-111.
 29. Przemówienie wygłoszone na otwarcie IV Zebrania Plenarnego Synodu Pastoralnego Archidieceji Krakowskiej - dnia 8 maja 1975 r., NCMC, 1975, nr 5/7, s. 58-60.
 30. Refleksje na marginesie Synodu 1974. Konferencja wygłoszona w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie dnia 23 X 1974, „Duszpasterz Polski za Granicą” 26 (1975), nr l, s. 26-38; toż „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 17(1975) nr 3, s. 91-101; toż: Konferencja kard. wygłoszona w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomosci Diecezjalne” 3 (1975), nr 2, s. 40-50.
 31. Rocznice Kościoła Krakowskiego, NCMC, 1975, nr 5/7, s. 53-56.
 32. Rozważanie o śmierci, „Znak” 27 (1975), nr 3, s. 271-276.
 33. Słowo J. E. księdza kardynała wygłoszone na zakończenie centralnej Mszy św. jubileuszowej w Częstochowskiej Bazylice Katedralnej w dniu 4 maja 1975 r., „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 49 (1975), nr 7/8, s. 155-158.
 34. Słowo metropolity nad trumną śp. prałata Mariana Łącka, dziekana podgórskiego i proboszcza w Krakowie-Bieżanowie 24 IV 1975 r., NCMC, 1975, nr 3-4, s. 46-49.
 35. Słowo pasterskie,„Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 15, s. 1.
 36. Słowo wygłoszone na zakończenie procesji świętowojciechowej przy kościele pw. św. Michała w Gnieźnie, w sobotę, dnia 26 kwietnia 1975 r., „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 30 (1975), nr 9/10, s. 217-218.
 37. Służebność kapłaństwa, „Duszpasterz Polski za Granicą” 26 (1975), nr 4, s. 389-398.
 38. Spojrzenie na świat i nawrócenie do Boga. Z relacji wprowadzającej do drugiej części prac Synodu Biskupów na temat „Ewangelizacja świata współczesnego”, „Gość Niedzielny” 44 (1975), nr 8, s. 1-2.
 39. Uroczystość św. Stanisława,„Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 18, s. 2.
 40. W służbie ewangelizacji. [List do redakcji „Przewodnika Katolickiego” na jubileusz 80-lecia założenia czasopisma,„Przewodnik Katolicki” 65(1975) nr 20, s. 8-9.
 41. Wypowiedź wstępna w czasie dyskusji nad „Osobą i czynem” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dnia 16 grudnia 1970 r., „Analecta Cracoviensia” 1973/1974 [1975] t. 5/6, s. 53-55, 243-263. Res. p. 265-266, 271-272.
 42. Zagajenie, w: Biskup Pelczar, Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego J. S. Pelczara. Kraków 21 III 1974, pod red. B. Przybyszewskiego i K. M. Kasperkiewicz, Rzym 1975, s. 7-9.
 43. Zarządzenie w sprawie wyjazdów zagranicznych,NCMC, 1975, nr 1-2, s. 18.
 44. Przedmowa, w: Biskup Pelczar. Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego J. S. Pelczara. Kraków 21 III 1974. Pod. red. B. Przybyszewskiego i K.M. Kasperkiewicz, Rzym 1975, s .5.
 45. Przedmowa, w: Kluz Władysław: Adam Chmielowski Brat Albert,Kraków 1975, s. 7-8.
 46. Słowo Wstępne, w: Katolicy świeccy w parafii, Kraków, 1975, s. 1-6.
 47. Słowo wstępne, [Uroczystości w Krakowie w 1974 r.: 600-lecie urodzin błogosławionej królowej Jadwigi, 50-lecie pracy naukowej prof. Adama Vetulaniego], „Analecta Cracoviensia” 7 (1975), s. 11-14.
 48. Słowo wstępne, w: Stabińska Jadwiga: Królowa Jadwiga,Kraków 1975, s. 5-6.
 49. Słowo wstępne, w: Świerzawski Wacław: Mysterium Christi. Chrystus obecny w liturgii i życie chrześcijańskie, Kraków 1975, s. 5-6.
 50. Wstęp, w: Kotlarczyk Mieczysław, Sztuka żywego słowa, Rzym 1975, s. 7-9.

 

1976

 

 1. Apel Arcybiskupa Krakowskiego do Rodaków poza granicami Ojczyzny w sprawie ofiar na budowę kościoła w Nowej Hucie, „Niepokalana” 22 (1976), nr 11, s. 317; toż. „Rycerz Niepokalanej” 37 (1975), nr 11, s. 247.
 2. Czcij ojca twego i matkę twoją. List pasterski na Wielki Post roku 1976, NCMC, 1976, nr 35, s. 99-104.
 3. Dekret [zezwalający kapłanom Archidiecezji Krakowskiej na odprawianie Mszy św. o jakiejkolwiek godzinie, również bez udziału wiernych jeżeli przyczyny są słuszne], NCMC, 1976, nr 1-2, s. 41.
 4. Do kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [o zadaniach synodalnych zespołów studyjnych, NCMC, 1976, nr 3/5, s. 104-105.
 5. Do rodziców i rodziny śp. ks. Kazimierza Pająka oraz do parafian w Lachowicach, NCMC, 1976, nr 6/8, s. 169.
 6. Dwudziestopięciolecie śmierci śp. księcia kardynała Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. Przemówienie wygłoszone podczas odsłonięcia pomnika przy Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie dnia 8 maja 1976 r., „Duszpasterz Polski za Granicą” 27 (1976), nr 4, s. 438-440; toż: NCMC, 1976, nr 9/10, s. 187-189.
 7. Homilia na Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii 3 VIII 1976 r. „Eucharystia a ludzki głód wolności”, NCMC, 1976 nr 11/12, s. 270-275; toż: „L’Osservatore Romano” 116 (1976), nr 260, s. 2.
 8. Homilia w czasie Mszy św. [z okazji Plenarnego Zebrania Synodu Archidiecezji Krakowskiej], NCMC, 1976, nr 11/12, s. 257-259.
 9. Kazanie wygłoszone na pogrzebie śp. ks. wicedziekana Jana Bryndzy proboszcza w Cięcinie 21 I 1976 r., NCMC, 1976, nr 1-2, s. 44-49.
 10. Kazanie wygłoszone w Bronowicach Wielkich w czasie poświęcenia kamienia węgielnego dnia 26 IX 1976 r., NCMC, 1976, nr 11/12, s. 266-270.
 11. Komunikat [o powołaniu z grona Rady Administracyjnej Archidiecezji Krakowskiej Komisji Budżetowej], NCMC, 1976, nr 1-2, s. 42-43.
 12. List do biskupów amerykańskich, „Gość Niedzielny” 45 (1976), nr 44, s. 4; toż: List do biskupów amerykańskich po wizycie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, NCMC, 1976, nr 11/12, s. 275-277.
 13. List do Polonii amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, NCMC, 1976, nr 11/12, s. 277-279.
 14. Przemówienie inauguracyjne na otwarcie V Plenarnego Zebrania Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1976, nr 11/12, s. 232-234.
 15. Przemówienie [na ogólnopolskich uroczystościach ku czci bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 16 maja 1976 r.], „Currenda” 126 (1976), nr 8/12, s. 195-196.
 16. Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości 900-lecia Diecezji Płockiej (Katedra Płocka l VI 1975 r.), „Miesięcznik Pasterski Płocki” 61 (1976), nr 4, s. 133-134.
 17. Rozważania różańcowe (z rekolekcji watykańskich 1976 r.), NCMC, 1976, nr 6/8, s. 154-168.
 18. Rozważanie Drogi Krzyżowej, „Tygodnik Powszechny” 30 (1976), nr 15, s. 1-2.
 19. Sakrament Bierzmowania w duszpasterstwie. (Instrukcja Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1976, nr 6/8, s. 143-153.
 20. Siedemsetpięćdziesięciolecie 750-lecie śmierci św. Franciszka z Asyżu. Kazanie wygłoszone w Bazylice Ojców Franciszkanów dnia 3 X 1976 r., NCMC, 1976, nr 11/12, s. 263-266.
 21. Słowa kardynała metropolity [na centralnej uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa bpa Jana Jaroszewicza w Bazylice Katedralnej w Kielcach 9 XI 1975 r.], „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 52 (1976), nr l, s. 11-16.
 22. Śp. ks. biskup Franciszek Jop. Kazanie wygłoszone na pogrzebie dnia 28 IX 1976 r., NCMC, 1976, nr 11/12, s. 297-303.
 23. Śp. ks. Józef Kurzeja. Kazanie wygłoszone w Mistrzejowicach dnia 13 IX 1976 r., NCMC, 1976, nr 11/12, s. 303-308.
 24. W związku z 25-tą rocznicą śmierci śp. księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy metropolity krakowskiego, NCMC, 1976, nr 1-2, s. 40-41.
 25. Wywiad dla „Tygodnika Powszechnego”. [Duszpasterstwo polonijne w USA. Rozm. przepr. Andrzej Bardecki], „Tygodnik Powszechny” 30 (1976), nr 45, s. 1, 4.
 26. Wywiad przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych. Rozm. przepr. red. Stanisław Krajewski, NCMC, 1976, nr 11/12, s. 279-288.
 27. Wyznanie wiary dzisiaj. Kazanie ks. kard. w czasie procesji Bożego Ciała w Krakowie 17 VI 1976, „Duszpasterz Polski za Granicą” 27(1976) nr 4, s. 428-434; toż: Wyjątki „Znak” 28 (1976), nr 10, s. 1315-1363,
 28. Życzenia [dla ks. abpa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego z okazji jego jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 27 (1976), nr 11, s. 243.
 29. [Współaut.]:Maryja Matką Kościoła, w: W kierunku prawdy, praca zbiorowa pod red. Bohdana Bejze, Warszawa 1976, s. 77-176.
 30. Słowo wstępne, w: Bednarski Feliks Wojciech: Wychowanie młodzieży dorastającej, Rzym 1976, s. 5-6.
 31. Przedmowa, w Rożek Michał, Krakowska Katedra na Wawelu. Przewodnik dla zwiedzających, Kraków, s. 5-6.
 32. Słowo wstępne. Tom poświecony 25 rocznicy śmierci kardynała Adama Stefana Sapiehy, pierwszego metropolity krakowskiego, „Analecta Cracoviensia” 8 (1976), s. 5-8.
 33. Słowo wstępne, w: Święta Małgorzata Maria oraz Jean Ladame: Sobór Watykański II a kult Serca Jezusowego, Warszawa 1976, s. 5.

 

1977

 

 1. Aktualność św. Szczepana jako świadka i obrońcy wiary. Kazanie ks. kard. w parafii św. Szczepana w Krakowie 26 XII 1976 r., „Duszpasterz Polski za Granicą” 28 (1977), nr 2, s. 165-169.
 2. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de Ecclesia in mundo huius temporis (Partem II, cap. II). In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 4 P. 3. Roma 1977, s. 349-350.
 3. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de Ecclesia in mundo huius tem-poris (Partem II in genere et cap. I). In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani II. Vol. 4 P. 3. Roma 1977, s. 242-243.
 4. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema déclarationis de libertate religiosa. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 4 P. 2. Roma 1977, s. 292-293.
 5. Brat Albert naśladowca św. Franciszka z Asyżu. Kazanie ks. kard. nad grobem sł. b. l II 1977, „Duszpasterz Polski za Granicą” 28 (1977), nr 2, s. 170-173.
 6. Nel 60° anniversario di fondazione del movimento del B. Kolbe. Una milizia per la Chiesa e per il mondo. Catechista del suo tempo, „L’Osservatore Romano” 117 (1977), nr 265, p. 5.
 7. Chrzest jest początkiem katechezy. Fragm. kazania wygłoszonego 28 czerwca 1977 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Rycerz Niepokalanej” 38 (1977), nr 9, s. 180-182.
 8. Il coraggio di confessare la fede, „Cris” 1977, nr 34, s. 5-13.
 9. Dekret [zatwierdzający nowo wybranych członków Rady Kapłańskiej], NCMC, 1977, nr 9/10, s. 240.
 10. Dekret [zobowiązujący uczestników Synodu Diecezjalnego do złożenia wyznania wiary], NCMC, 1977, nr 7/8, s. 192.
 11. Homilia w czasie Mszy świętej, NCMC, 1977, nr 7/8, s. 233-235.
 12. Kazanie na 50-lecie proboszczowania ks. prałata Józefa Polońskiego w Rabie Wyżnej (13 VI 1977 r., NCMC, 1977, nr 9/10, s. 247-250.
 13. Konsekracja kościoła w Nowej Hucie pw. NMP Królowej Polski. Kazanie ks. Kard. 15 V 1977, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 28(1977) nr 4, s. 394-399; toż: Chrystusowa prawda o człowieku wypowiedziana ustami ludu bożego, „Gazeta Niedzielna” 29 (1977), nr 28, s. 1,2.
 14. List do uczestników [Plenarnego Zebrania Synodu Archidiecezji Krakowskiej], NCMC, 1977, nr 7/8, s. 192-193.
 15. List kard. do amerykańskich i kanadyjskich biskupów, „Duszpasterz Polski za Granicą” 28 (1977), nr l, s. 78-80; toż: „Miesięcznik Pasterski Płocki” 62(1977) nr 3, s. 90-92.
 16. List kard. Do Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, „Duszpasterz Polski za Granicą” 28 (1977), nr l, s. 81-82.
 17. List Wielkanocny o piątym przykazaniu Bożym, NCMC, 1977, nr 5/6, s. 145-148.
 18. „Myślimy zwłaszcza o młodzieży akademickiej”. Kazanie,„Niedziela” 29 (1977), nr 30, s. 1-2.
 19. O katechizacji [Fragm. homilii wygłoszonej podczas Mszy św. dla pielgrzymki mężczyzn w sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej], „Tygodnik Powszechny” 31 (1977), nr 30, s. 1.
 20. Odezwa Metropolity Krakowskiego [z okazji 80 rocznicy urodzin Ojca Świętego Pawła VI], „Tygodnik Powszechny” 31 (1977), nr 39, s. 1.
 21. Orario de Ecclesia in mundo huius temporis. Pars I. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 4 P. 2 Roma 1977, p. 660-663
 22. Orario de libertate religiosa. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. 4 P. 2 Roma 1977, p. 11-13
 23. Po beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej, w: W nurcie zagadnień posoborowych, T. 9: Maria Teresa Ledóchowska i misje, praca zbiorowa pod red. Bohdana Bejze, Warszawa 1977, s. 93-95.
 24. Podsumowanie obrad Kongresu Teologów Polskich, w: Teologia nauka o Bogu, IV Kongres Teologów Polskich Kraków - Mogiła 14-16 IX 1976. Pod red. M. Jaworskiego i A Kubisia, Kraków 1977, s. 375-382.
 25. Problematyka dojrzewania człowieka. Aspekt antropologiczno-teologiczny,„Nasza Rodzina” 1977, nr 9, s. 2-15.
 26. Przemówienie inauguracyjne, w: Teologia moralna w obliczu aktualnego stanu ethosu polskiego. Akta Kongresu Teologów Moralistów Polskich odbytego w Krakowie 17-19 IX 1974, pod red. Stanisława Olejnika, Kraków 1977, s. 9-15.
 27. Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VII Plenarnego Zebrania Duszpasterskiego Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1977, nr 7/8, s. 211-214.
 28. Przemówienie w Lipnicy Murowanej [po beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej, w: W nurcie zagadnień posoborowych. T. 9: Maria Teresa Ledóchowska i misje], praca zbiorowa pod. red. Bohdana Bejze, Warszawa 1977, s. 139-141.
 29. Segno di contraddizione. Meditazioni. Milano 1977: Vita e Pensiero. VI, 224.
 30. Słowo Boże [o posłannictwie Jasnogórskiej Maryi], „Przewodnik Katolicki” 67 (1977), nr 18, s. 3.
 31. Słowo J. Em. księdza kardynała metropolity krakowskiego (na akademii) [z okazji jubileuszu 50-lecia Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie], „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 51 (1977), nr l, s. 15-17.
 32. Słowo wygłoszone na rozpoczęcie sympozjum naukowego z okazji 750. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu - dnia 26 IV 1976 r. w Krakowie, „Ateneum Kapłańskie” 88 (1977), t. 70, z. 1, s. 7-9.
 33. Słowo wygłoszone podczas pogrzebu śp. ks. Józefa Pędziwiatra 22 marca 1977 r., NCMC, 1977, nr 9/10, s. 308-309.
 34. Słowo wygłoszone w kościele OO. Bernardynów w Krakowie, z okazji 750.rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu: dnia 26 IV 1976 r., „Ateneum Kapłańskie” 88 (1977), t. 70, z. 1, s. 5-7.
 35. Śp. ks. infułat Bogdan Niemczewski. Kazanie wygłoszone w Katedrze Wawelskiej w czasie pogrzebu 4 grudnia 1976 r., NCMC, 1977, nr 1-2, s. 81-84.
 36. Śp. ks. prałat Andrzej Bajer. Kazanie wygłoszone na pogrzebie 2 maja 1977 r., NCMC, 1977, nr 9/10, s. 304-307.
 37. Telegram do Ojca św. Pawła VI z okazji 14-tej rocznicy pontyfikatu, NCMC, 1977, nr 11/12, s. 327.
 38. Telegram z życzeniami dla Ojca św. Pawła VI z okazji 80 rocznicy urodzin, NCMC, 1977, nr 11/12, s. 326.
 39. Właściwa miara człowieka (Wyjątek z kazania w Piekarach Śląskich 29 V 1977 r, „Duszpasterz Polski za Granicą” 28 (1977), nr 4, s. 373.
 40. Zagajenie obrad,. w: Teologia nauka o Bogu. IV Kongres Teologów Polskich Kraków - Mogiła 14-16 IX 1976 r. Pod. red. M. Jaworskiego i A. Kubisia, Kraków 1977, s. 30-34
 41. Zasady współpracy Parafialnego Zespołu Duszpasterskiego, NCMC, 1977, nr 1-2, s. 8.
 42. Życie Kościoła w Polsce (Referat wygłoszony w Orchard Lake, po Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii, sierpień 1976, „GazetaNiedzielna” 29 (1977), nr 11, s. 1-2.
 43. Słowo wprowadzające, w: Czesłąw Drążek, Posługiwacz trędowatych, Kraków 1977, s. 5-6.
 44. Słowo wstępne, w: Pontyfikat krakowski z XI w. (Biblioteka Jagiellońska Cod. MS 2057), wyd. Zdzisław Obertyński,Lublin 1977, s. 7-8.
 45. Słowo wstępne, w: Maria Angela Truszkowska, Wybór pism, Listy do sióstr, Rzym 1977, s. IX-X.

 

1978

 

 1. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema decreti de Ministerio et vita presbyterorum. In: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Voi. 4 P. 5. Roma 1978, p. 519.
 2. Będziecie mi świadkami,„Nasza Rodzina” 1978, nr 16, s. 1-9.
 3. Dekret [wzywający wszystkich uczestników Synodu Diecezjalnego do złożenia wyznania wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską], NCMC, 1978, nr 7/8, s. 192.
 4. Dzieje Krzyża na polskiej ziemi, „Niepokalana” 24(1978) nr 2, s. 43-45.
 5. «The Eucharist and Man's Hunger for Freedom» by Homily given at the 41st International Eucharistie Congress in Philadelphia on August 3 1976, Boston 1978.
 6. Gratulacje z okazji jubileuszu XXX-lecia Seminarium ks. ks. Werbistów w Pieniężnie, „Verbinum” 1978, nr 5, s. 215.
 7. Homilia wygłoszona 12 IV 1978 w Kościele św. Anny w Krakowie [na 20-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie], „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 18, s. 1.
 8. Homilia wygłoszona po Mszy św. pogrzebowej za duszę śp. księdza biskupa Józefa Marka, w Katedrze Wrocławskiej, dnia 6 marca 1978 r., „Wiadomości Kościelne” 33 (1978), nr 3-4, s. 98-103.
 9. Homilia wygłoszona w Bazylice Mariackiej podczas Mszy św. za papieża Jana Pawła I dnia l października 1978 roku, „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 41, s. 1-2.
 10. Homilia [wygłoszona w Katedrze Wawelskiej 8 maja 1978 r. w dniu św. Stanisława], NCMC, 1978, nr 9/10, s. 271-274.
 11. Jesteśmy jedną rodziną Bożą. Kazanie kard. w Nowym Targu w dniu 28 sierpnia 1977 r., „Nasza Rodzina” 1978, nr l, s. 13-14.
 12. [Andrzej Jawień], Kamieniołom, „Znak” 1978, nr 12, s. 1427-1431.
 13. Kazanie w czasie pogrzebu ks. prałata Jana Wolnego w Chrzanowie, 20 VIII 1977 r., NCMC, 1978, nr 7/8, s. 244-249.
 14. [A.J.] Kościół, „Znak” 1978, nr 12, s. 1432-1438.
 15. List na jubileusz Sióstr Prezentek, „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr l, s. 7.
 16. List na Wielki Post 1978 (o VI przykazaniu Bożym, „Tygodnik Powszechny” 32(1978) nr 9, s. 1, 7.
 17. „Miej w nim upodobanie”. Fragmenty kazania wygłoszonego w czasie uroczystości pogrzebowej śp ks. biskupa Juliusza Bieńka, „Gość Niedzielny” 55(1978) nr 6, s. 1, 3.
 18.  “Mocni w wierze” Fragmenty kazania wygłoszonego w Piekarach 28 V 1978, „Gość Niedzielny” 55 (1978), nr 44/45, s. 7.
 19. Myśli o papiestwie i o narodzie, „Znak” 1878, nr 10-11, s. 1234-1233.
 20. Pasterz Kościoła Powszechnego. Homilia wygłoszona w czasie Mszy żałobnej za dusze Ojca świętego Pawła VI w Katedrze Wawelskiej, „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 34, s. 1, 8.
 21. Przygotowania do 900-letniej rocznicy śmierci św. Stanisława, NCMC, 1978, nr 1/3, s. 1-2.
 22. Rozważania różańcowe. Tajemnice bolesne, „Przewodnik Katolicki” 68 (1978), nr 41, s. 2-3.
 23. La sainteté sacerdotale corame carte d'identité, „Seminarium” 30 (1978), nr l, s. 167-181.
 24. Słowo na otwarcie IX Zebrania Plenarnego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, NCMC 1978, nr 9/10, s. 253-254.
 25. Słowo pasterskie do Archidiecezji Krakowskiej po wyborze Ojca św. Jana Pawła I, „Tygodnik Powszechny” 32(1978) nr 38, s. 1.
 26. Słowo [wygłoszone podczas VII Zebrania Plenarnego Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 1978, nr 7/8, s. 192-194.
 27. Tajemnice radosne, „Przewodnik Katolicki” 68 (1978), nr 40, s. 1-2.
 28. W sprawie uroczystości św. Stanisława, „Tygodnik Powszechny» 32 (1978), nr 19, s. 1.
 29. Wizerunek Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Kazanie wygłoszone dnia 27 XI 1977 r. w Białymstoku,„Duszpasterz Polski za Granicą” 29 (1978), nr 3, s. 273-278.
 30. Z pism. Kamień węgielny etyki społecznej. Z. książki „Miłość i odpowiedzialność”. Rozważania o Królestwie. Kazanie na 600-lecie UJ. Milenium a Sobór. Metropolita krakowski do “Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 44, s. 5.
 31. Zarządzenie w związku z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa, 1978, nr 4/6, s. 94.
 32. Żywotne tradycje uniwersytetu europejskiego. Wypowiedź w ankiecie, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 2, s. 51-53.
 33. [Współaut.] Komunikat kardynałów polskich [o wyborze Ojca św. Jana Pawła I]. Stefan Wyszyński, „Przewodnik Katolicki” 681978) nr 38, s. 7. Toż: „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 36, s. 1.
 34. Przedmowa, w: Rożek Michał, Krakowska Katedra na Wawelu. Przewodnik dla zwiedzających, Kraków 1978, s. 5-6.
 35. Do uczestników X Zebrania Plenarnego Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, NCMC, 116 (1978), nr 11/12, s. 316-317.
 36. Do umiłowanej Archidiecezji Krakowskiej [24 X 1978 r.], „Kierunki” 23 (1978), nr 46, s. 2; toż: „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 71 (1978), nr 11/12, s. 248-251; toż: „Miesięcznik Diecezji Gdańskiej” 22 (1978), nr 11/12, s. 254-255; toż: „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 45, s. L; toż: „Znak” 30 (1978), nr 10/11, s. 1221-1223; toż: Do umiłowanej Archidiecezji Krakowskiej, całego Ludu Bożego, braci moich w biskupstwie, kapłanów, rodzin zakonnych męskich i żeńskich, wszystkich!, „Nostra” 33 (1978), nr 178, s. 27-28.
 37. Homilia kardynała metropolity krakowskiego, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 111 (1978), nr 9/10, s. 311-314; toż: Homilia wygłoszona w bazylice Mariackiej w Krakowie podczas Mszy świętej za papieża Jana Pawła I dnia l października 1978 roku, „Currenda” 128 (1978), nr 9/12, s. 240-243; toż: Kazanie kardynała wygłoszone w bazylice Mariackiej w Krakowie w dniu l października 1978 r. podczas Mszy św. za zmarłego papieża Jana Pawła, NCMC, I. 116(1978) nr 11/12,s. 312-315.
 38. Homilia wygłoszona w katedrze Wawelskiej w uroczystość św. Wacława [1978 r.], „Pismo Okólne” 11 (1978), nr 43, s. 7-10.
 39. Kazanie wygłoszone w katedrze na Wawelu w dniu 10 sierpnia 1978 r. podczas Mszy św. żałobnej za duszę śp. papieża Pawła VI, NCMC, 6(1978) nr 11/12, s. 298-301.
 40. Kazanie wygłoszone w Kodniu [4 IX 1978 podczas uroczystości 50-lecia powrotu obrazu Matki Bożej], „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” 47 (1978), nr 7, s. 222-227
 41. Kazanie wygłoszone w katedrze monachijskiej [24 IX 1978 r.], „Miesięcznik Pasterski Płocki” 63 (1978), nr 10, s. 387-388.
 42. Kazanie ówczesnego metropolity krakowskiego a obecnego Ojca św. wygłoszone w Mogile podczas uroczystości Podwyższenia Krzyża Św. 17 września br. ,Pismo Okólne” 11 (1978), nr 44, s. 8-13.
 43. Kazanie wygłoszone w czasie pogrzebu śp. księdza biskupa Juliusza Bieńka dnia 20 I 1978 r., „Wiadomości Diecezjalne Kurii Katowickiej” 46(1978) nr 2/3, s. 40-45.
 44. Mysterium życia - mysterium miłości (Na VIII Wrocławskie Dni Duszpasterskie w sierpniu 1978 r.),„Colloquium Salutis” 10 (1978), s. 17-29.
 45. Odezwa w sprawie uroczystości [św. Stanisława] w Szczepanowie [7 V 1978], „Currenda” 28 (1978), nr 9/12, s. 274-275.
 46. Przemówienie na przyjęciu wydanym przez kardynała Höffnera w Kolonii na cześć delegacji Episkopatu Polski [22 IX 1978 r.], „Miesięcznik Pasterski Płocki” 63 (1978), nr 10, s. 377-378.
 47. Przemówienie na uroczystości św. Stanisława w Szczepanowie 7 V 1978 r., „Currenda” 128 (1978), nr 9/12, s. 290.
 48. Przemówienie przy grobie św. Bonifacego w Fuldzie [21 IX 1978 r.], „Miesięcznik Pasterski Płocki” 63 (1978), nr 10, s. 375-377.
 49. Przemówienie żałobne wygłoszone na pogrzebie księdza biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi w kościele Św. Jakuba w Olsztynie dnia 15 września 1978 roku, „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 33 (1978), nr 6, s. 284-288.
 50. Rozważania różańcowe (z rekolekcji watykańskich 1976), „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 33 (1978), nr l, s. 16-27.
 51. Słowo do Zespołu Homiletycznego „Materiały Homiletyczne”! „Materiały Homiletyczne”, 1978, nr 25, s. 1.
 52. Słowo na początek roku akademickiego [1978] w Krakowie, „Pismo Okólne” 11 (1978), nr 43, s. 10-12.
 53. Słowo, w: Stanisław Romuald Rybicki, Święty Karol Boromeusz wierny sługa Kościoła Odrodzenia (1538-1584), Kraków s. 10-11.
 54. Słowo po śmierci Ojca św. Pawła VI, NCMC, 116 (1978), nr 11/12, s. 296-297.
 55. Słowo wstępne, „Analecta Cracoviensia” 10 (1978), s. 5-8.
 56. Słowo wstępne, w: Miłość - małżeństwo - rodzina, praca zbiorowa pod red. Franciszka Adamskiego. Kraków s. 5-7.
 57. Wiara a dialog. Fragm. książki ,,U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, „WTK” 1978, nr 45, s. 3.
 58. Wizerunek Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Kazanie 27 XI 1977 r. w Białymstoku [podczas obchodów 50 rocznicy koronacji obrazu], „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białystok” 4 (1978), nr 2, s. 21-26.
 59. Wypowiedź dla wydawnictwa SEI w Turynie, „Nostra”?, 33 (1978), nr 178, s. 49.
 60. Z pism księdza kardynała. [Fragmenty], „Miesięcznik Diecezji Gdańskiej”, 22 (1978), nr 11/12, s. 259-260.
 61. Z twórczości poetyckiej kardynała Kamieniołom, „Nostra” 33 (1978), nr 178, s. 61-64.
 62. Życie zakonne jako droga do świętości. [Przemówienie wygłoszone 24 listopada 1978 r. do 90 przełożonych głównych zakonów męskich!], „Pismo Okólne” 11 (1978), nr 52, s. 23-25; toż: „Verbinum” 11 (1978), nr 6, s. 257-259.

 

1979

 

 1. [Stanisław Gruda], Odkupienie szuka twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi, „Znak” 1979, nr 10, s. 975-979.
 2. List Kardynała Karola Wojtyły do księdza Proboszcza oraz uczestników partyzanckiej uroczystości w Szczawie, „Znak” 1979, nr 3, 278-279.

 

 

Oprac. M. Filipiak