Ks. Alfred Marek Wierzbicki

 

 

PAPIEŻ, KTÓRY ŻYŁ POLSKĄ

Jana Pawła II interpretacja polskości

 

Trudno sobie wyobrazić Polskę ostatniego ćwierćwiecza dwudziestego wieku bez Jana Pawła II. Jako pierwszy po kilku stuleciach Papież niebędący Włochem, stał się on najsłynniejszym Polakiem w świecie. Nie tylko jego polski rodowód (w końcu każdy Papież ma jakąś narodowość) stawał się przedmiotem zainteresowania, lecz uwagę przyciągał przede wszystkim wpływ "Papieża z dalekiego kraju" na kształtowanie się najnowszych dziejów Polski i Europy. Nie bez słuszności widzi się w Janie Pawle II współtwórcę Solidarności, duchowego inspiratora "ostatecznej rewolucji"1 i współtwórcę nowego porządku wolności w Europie po roku 19892.

           

W swą papieską posługę adresowaną do całego Kościoła, a poprzez Kościół do ludzkości, papież Wojtyła wpisał również wyjątkową służbę dla swojej Ojczyzny. Chociaż służba ta miała doniosłe konsekwencje polityczne, realizowała się najpierw w porządku kultury. Jan Paweł II rozwijał bowiem bogatą, złożoną z wielu wątków, refleksję dotyczącą chrześcijańskich humanistycznych treści kultury narodowej, przedstawiając w ten sposób oryginalną - zakorzenioną w autentycznym realnym doświadczeniu dziejowym - interpretację polskości. Papież odwoływał się zarówno do wyrazistego i głęboko przeżywanego zapisu w swej duszy dziejów narodu polskiego3, jak i do mądrości wypływającej z przesłanek wiary. Sprawia to, że jego teologia dziejów, oparta na uniwersalnych zasadach myśli chrześcijańskiej, zawiera również silny pierwiastek świadectwa i zaangażowania. Jan Paweł II naucza o Polsce jako Papież i jednocześnie zabiera głos w sprawie własnej Ojczyzny jako jeden z Polaków.

           

Papieskie nauczanie o Polsce realizowało się przy wielu okazjach. Zachodzi pewna równoległość między pielgrzymkami Ojca Świętego do Polski a dynamicznie rozwijającymi się w latach 1978-2005 pielgrzymkami jego rodaków do Rzymu. Homilie i przemówienia1. Zob. G.  W e i g e l, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, tłum. W. Buchner, W drodze, Poznań 1995.


2. Zob. Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, red. Ch. Böhr, S. Raabe, tłum. M. Kurkowska, Fundacja Konrada Adenauera-Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", Kraków–Warszawa 2007.


3. Por. J a n  P a w e ł  II, Jedność duchowa chrześcijańskiej Europy (Homilia podczas Mszy św., Gniezno, 3 VI 1979), w: tenże, Nauczanie papieskie, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, t. 2 (1979), cz. 1, Pallottinum, Poznań 1990, s. 609.

 

Strona 1 z 19 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19