Nasi Absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy

i polecają studia na WPPKiA KUL!

 

Ocena satysfakcji płynącej z ukończenia studiów na danej uczelni i na wybranym kierunku stanowi jeden z istotnych wskaźników dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z rocznika 2011/2012, zdecydowana większość z nich dobrze sobie poradziła na rynku pracy i jest zdania, że studia spełniły ich oczekiwania. Oceniając satysfakcję z podjęcia studiów na Naszym Wydziale respondenci używali pięciostopniowej skali i ponad połowa z nich – 54,9% (suma odpowiedzi „w bardzo dużym stopniu” i „w dużym stopniu”) zadeklarowała, iż studia na KUL spełniły ich oczekiwania. Wśród biorących udział w badaniu, 59,60% nie żałuje decyzji w zakresie wyboru kierunku studiów, a 80,5% poleciłoby studia na KUL-u innej osobie. Analiza badań pokazuje, że Absolwenci wysoko oceniają naszą ofertę kierunków studiów (wśród odpowiedzi 81,2% stanowią oceny „dobrze” i „bardzo dobrze”), a także kluczowe dla systemu kształcenia elementy: kadrę naukową i dydaktyczną (79,5%), poziom prowadzonych zajęć (74,1%) i warunki studiowania: bazę lokalową (81,7%) oraz funkcjonowanie administracji uczelni (70,3%).

Optymistyczne wnioski daje również analiza sytuacji zawodowej Naszych Absolwentów: 75,3% respondentów jest aktywnych zawodowo, w tym 71,10% zadeklarowało zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów.

 

Źródło: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL po roku od zakończenia studiów – rocznik 2012, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Biuro Karier KUL, Lublin 2013

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2013, godz. 18:04 - Marta Ordon