KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

      JANA PAWŁA II

Wydziały Zamiejscowe KUL w Stalowej Woli

zapraszają uczniów klas maturalnych do uczestnictwa

 

w PROGRAMIE DLA MATURZYSTÓW

„MATURA ZA PIĘĆ DWUNASTA”

 

w ramach  Uniwersytetu Otwartego KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

w roku akademickim 2013/2014 – z matematyki w zakresie podstawowym

 

Celem programu jest:

- kompleksowe repetytoriumz matematyki przed maturą 2014,

- praktyczne informacje o egzaminie maturalnym,

- przydatne wskazówki do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

- strategie rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi,

- zapoznanie potencjalnych studentów ze środowiskiem uniwersyteckim.

 

Adresatem programu są:

Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli i z okolicy - zdający na maturze matematykę w zakresie podstawowym.

 

Miejsce zajęć:

Wydziały Zamiejscowe KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 8, sala 2.

 

Bloki tematyczne zajęć:

Zakres tematów obejmuje następujące zagadnienia ujęte w aktualnym informatorze maturalnym:

1. Liczby rzeczywiste

2. Wyrażenia algebraiczne

3. Równania i nierówności

4. Funkcje

5. Ciągi

6. Funkcje trygonometryczne

7. Planimetria

8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

9. Stereometria

10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

 

Forma zajęć:

Wykłady dla ogółu uczestników prowadzone w auli KUL w Stalowej Woli przez długoletniego nauczyciela matematyki szkoły średniej i doradcę metodycznego matematyki w byłym województwie tarnobrzeskim oraz współautorkę m.in. Vademecum Maturalnego z Matematyki, a obecnie od 18 lat starszego wykładowcę Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli dr Marię Borowską.

Ćwiczenia w grupach 25- osobowych prowadzone w sali ćwiczeniowej budynku KUL w Stalowej Woli przez byłego pracownika dydaktycznego Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu, Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, autorkę zbiorów zadań do matury z matematyki, długoletniego współpracownika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a obecnie przewodniczącą Zespołu Egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki i nauczyciela Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli mgr Annę Woś.

 

Terminy zajęć:

Wykłady: wtorki 17:00- 18:30

Ćwiczenia: środy 17:00- 18:30

Rozpoczęcie zajęć: 19. 11. 2013 roku, godz. 17:00, sala nr 2, budynek KUL, ul. Ofiar Katynia 8

 

Uwagi dodatkowe: 

Program „Matura za pięć dwunasta” daje uczniom szkół średnich możliwość zebrania i usystematyzowania przed maturą wiadomości i umiejętności z matematyki w zakresie podstawowym, a także porównania się z innymi uczestnikami w miłej atmosferze studiowania i sprawdzenia swojej wiedzy przy rozwiązywaniu przykładowego arkusza egzaminacyjnego na zakończenie zajęć oraz zapoznanie się z lokalną rzeczywistością uniwersytecką.

 

Odpłatność uczestnika:

Za każde 2 godz. zajęć (90 minut) opłata wynosi 2,50 zł (płatne w kasie KUL, ul. Ofiar Katynia 6).

UWAGA: Okazanie dowodu wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.