Kierunek studiów Psychologia należy do obszarów kształcenia w zakresie:

  •      nauk społecznych
  •      nauk humanistycznych
  •      nauk medycznych, o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 

Studia realizowane zgodnie:

§  z misją i strategią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

§  z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS - EuropeanCommunityCourseCreditTransferSystem),

§  odpowiadają dostępnym wzorcom międzynarodowym,

§  odzwierciedlają współczesne tendencje w nauce i praktyce psychologicznej. 

 

Studia składają się z dwóch etapów kształcenia: etap wprowadzających (semestry: I-IV), w ramach którego realizowane są przedmioty misyjne, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe oraz specjalizacyjne. Na III roku Studenci wybierają moduły kształcenia, które umożliwiają im wybór ścieżki kształcenia, odpowiadającej ich osobistym preferencjom oraz są zgodne z aktualnymi wymaganiami i zapotrzebowaniem rynku pracy.

Program przewiduje możliwość wyboru przez studenta proseminarium (V i VI semestr – w wymiarze po 30 godzin) i seminarium dyplomowego (VII, VIII, IX i X semestr studiów w wymiarze po 30 godzin).

Studenci mogą ponadto realizować następujące indywidualne ścieżki kształcenia: MISH, MOST, ERASMUS, IOS, ITS, Academia Artes Liberale, Collegium Invincible.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013, godz. 19:40 - Agata Błachnio