Roczniki Folozoficzne

 

 • W dziale Artykuły publikowane są artykuły problemowe i przeglądowe. Objętość tekstu wraz z bibliografią, streszczeniem, słowami kluczowymi i ewentualnymi rysunkami, tabelami i wykresami, powinna wynosić maksymalnie 40.000 znaków ze spacjami (arkusz wydawniczy).
 • Decyzję w sprawie publikacji artykułu w Rocznikach Filozoficznych podejmuje Redakcja Roczników Filozoficznych po zapoznaniu się z opinią recenzentów (zob. procedura recenzyjna).
 • Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym). W bibliografii należy umieścić tylko najważniejsze z cytowanych w artykule pozycji. Jeśli cytowana pozycja posiada DOI, także należy go wskazać. Maksymalna objętość bibliografii to 3 strony znormalizowanego maszynopisu. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według stylu Chicago, np.:

   

  Wojtyła, Karol. 19823Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL, s. 18-20.
  Pruss, Alexander. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Uni­versity of Notre Dame Press.
  Rosenhan, David L., Seligam, Martin. 1994. Psychopatalogia. T. 1. Warszawa: PWN.
  Bronk, Andrzej. 19924. Wielość nauk i jedność nauki. W: S. Kamiński. Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL, s. 345-370.
  Szymona, Wiesław. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. W: http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html (10.07.2014.).
  Szubka, Tadeusz. 1995. Wprowadzenie. W: Metafizyka filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin: TN KUL, s. 9.
  Kijewska, Agnieszka. 2015. "Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena's Periphyseon." Roczniki Filozoficzne 63, 2: 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2.

   

   

 • Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
 • W przypisach i bibliografii należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem używać transliteracji/transkrypcji.
 • Po bibliografii należy zamieścić:

  - pełny tytuł artykułu (wraz z podtytułem) w języku angielskim

  - streszczenie w języku polskim i angielskim, które powinno mieć objętość ok. pół strony maszynopisu

  - słowa kluczowe (key words) ok. pięciu (w języku polskim i angielskim)

 • W celu zachowania podstawowych zasad rzetelności naukowej autorzy nadsyłanych artykułów proszeni są o:

  - podanie osób, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu (ze wskazaniem afiliacji i charakteru udziału w powstaniu pracy)

  - wskazanie ewentualnych źródeł finansowania tekstów, w tym podmiotów finansujących

 


Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 23:13 - Anna Starościc