Ukazał się ETHOS nr 103 poświęcony przyjaźni. Obok artykułów ujętych w działy: „Tradycje”, „Konteksty” oraz „Teraźniejszość” tom zawiera również wspomnienia o śp. kard. Stanisławie Nagym SCJ (1921-2013), który przez prawie ćwierć wieku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL.

 

(…) Arytotelesowska intuicja o wzajemnym doskonaleniu się za sprawą cnoty przyjaźni daje się jeszcze pełniej odczytać w perspektywie etyki personalistycznej nakazującej afirmowanie osoby dla niej samej. Chodzi tu nie tylko o przestawienie akcentów, lecz o radykalną zmianę punktu wyjścia dyskursu etycznego. Wraz z odejściem od podporządkowywania powinności moralnej naturalnemu dążeniu do szczęścia sama etyka staje się w pełnym znaczeniu dyscypliną normatywną.

                                      (Z Edytorialu)

 

zob. spis treści

Autor: Tomasz Górka
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 23:35 - Andrzej Zykubek