Roczniki Folozoficzne


  1. W dziale Tłumaczenia publikowane są tłumaczenia merytorycznie doniosłych artykułów (rzadziej rozdziałów książek) z zakresu filozofii. Objętość tekstu wraz z ewentualną bibliografią, przypisami, słowami kluczowymi itd. nie powinna przekraczać jedenego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).

  2. W Redakcji Roczników Filozoficznych wraz z maszynopisem i elektroniczną wersją tłumaczenia należy złożyć tekst oryginału.

  3. Każde tłumaczenie publikowane w Rocznikach Filozoficznych jest recenzowane przez co najmniej jednego kompetentnego anonimowego recenzenta. Autor tłumaczenia otrzymuje kopie recenzji wraz z decyzją Redakcji oraz jej ewentualną opinią dotyczącą postulowanych zmian w tekście tłumaczenia.

  4. W pierwszym przypisie (przypis do tytułu tłumaczonego tekstu) należy podać dane bibliograficzne oryginału tłumaczonego tekstu (według zasad sporządzania bibliografii przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL).

  5. Do tłumaczenia powinny być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (key words) - ok. pięciu.

  6. W przypadku tłumaczeń nie zamówionych przez Redakcję Roczników Filozoficznych ewentualne uregulowanie spraw związanych z prawami wydawniczymi i prawami autorskimi spoczywa na autorze tłumaczenia. Jest on w takim wypadku zobowiązany wraz z tekstem tłumaczenia i tekstem oryginału dostarczyć także kopie stosownych dokumentów.

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012, godz. 19:38 - Anna Starościc