Ogólnopolska konferencja naukowa pt:

Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości”

Lublin, 12 grudnia 2013 r.

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 s. CI-300

 

PROGRAM

 

9.00 –Uroczyste złożenie wieńca przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie ul. Królewska 9 – przez przedstawicieli organizatorów konferencji w przeddzień 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

Otwarcie obrad konferencji (CI – 300)

 

9.30 – Słowo powitalne - prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet (Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

9.40 – Wystąpieniepłk Wiesław Chrzanowski (Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie)

 

Sesja plenarna (część I)

Moderator – prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek (KUL)

 

9.50 – Kompetencje oraz rola prokuratury wojskowej - obecny stan prawny i propozycje zmian ustawowych - płk Jerzy Artymiak (Naczelny Prokurator Wojskowy - Zastępca Prokuratora Generalnego).

10.10 – Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego - prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek (KUL)

10.30 – Przyczyny niewydolności systemu zwalczania współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej - prof. dr hab. Hubert Kołecki (UAM)

10.50 – Rola czynności operacyjno–rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej w Polsce - prof. UMCS dr hab. Adam Taracha (UMCS)

11.10  - Bezpieczeństwo publiczne a ograniczenia praw człowieka w stanach nadzwyczajnych - ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Orzeszyna (KUL)

11.30 – Przerwa kawowa (CI - 304)

                                             

Sesja plenarna (część II)

Moderator – prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL)

 

12.00 – Wystąpienie - płk Jacek Kitliński (Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej)

12.20 – Kryminalizacja "przedpola" terroryzmu w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego opracowanym przez Komisję kodyfikacyjną (red. z 5 listopada 2013 r.) - prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak (KUL)

12.40 – Czynności operacyjno-rozpoznawcze w świetle standardów strasburskich – wybrane zagadnienia - prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL)

13.00 – Kryminalne aspekty zwalczania przestępstwa łapownictwa - kpt. Konrad Kołek (ŻW Lublin)

13.20 – Przerwa kawowa – (CI – 304)

 

Sesje panelowe (14.00-15.45)

 

Panel pierwszy (Problematyka przeciwdziałania przestępczości) – CI 300

Moderator – prof. UMCS dr hab. Adam Taracha (UMCS)

 

14.00 – Przestępczość zorganizowana w wymiarze międzynarodowym - dr Jakub Olchowski (UMCS)

14.15 – Geneza przestępczości w Rosji – wybrane zagadnienia - dr Wojciech Konaszczuk (UMCS)

14.30 – Przestrzeń penitencjarna a przeciwdziałanie przestępczości – wybrane zagadnienia - dr Monika Badowska (UR)

14.45 – Kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej jako forma zwalczania przestępczości - mł. insp. Jan Kudrelek (WSP w Szczytnie)

15.00 – Rola ABW w zwalczaniu terroryzmu - por. Piotr Wnuk (ABW w Lublinie)

15.15 – Oszustwa karuzelowe w podatku VAT - Grzegorz Stańko (Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie)

15.30 – Problematyka przestępstw korupcyjnych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego - dr Sławomir Hypś (KUL)

 

Panel drugi (Działalność służb bezpieczeństwa publicznego) – CI 302

Moderator - prof. dr hab. Hubert Kołecki (UAM)

 

14.00 – Materialny charakter przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych - mjr Wińczysław Jastrzębski (Zastępca Komendanta ŻW w Lublinie)

14.15 – Zmiany zakresu zadań i uprawnień do rozpoznawania i zwalczania przestępczości w projekcie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ppłk Grzegorz Szych (Zastępca Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie)

14.30 – Uprawnienia służb ochrony bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka – wybrane zagadnienia  - dr Michał Skwarzyński (Katedra Praw Człowieka KUL)

14.45 – Rola organów państwa w przeciwdziałaniu  przestępstwom na tle rasistowskim - dr Joanna Radwanowicz, dr Łukasz Radwanowicz (UwB, WSA w Ostrołęce)

15.00 – Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - dr Radosław Hałas (KUL)

15.15 – Rola Centralnego Biura Śledczego w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości ekonomiczno – finansowej – studium przypadku - podinsp. Robert Brzozowski (CBŚ, Lublin)

15.30 - Etyczne aspekty działalności służb ochrony bezpieczeństwa publicznego - ks. dr Wojciech Pęcherzewski (Prezes Fundacji Rozwoju KUL)

 

Panel trzeci (Problematyka ochrony bezpieczeństwa) – CI 204

Moderator - prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak (KUL)

 

14.00 – Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej - dr Beata Piskorska (Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL)

14.15 – Działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy domowej. Charakterystyka nowego narzędzia, szacowania ryzyka w rodzinach dotkniętych problemem przemocy - podinsp. Artur Rudnik (Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie)

14.30 – Czymże jest jedno życie wobec bezpieczeństwa wielu? Odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne w świetle orzeczenia TK z 20.9.2008 r. (K44/07) - dr Małgorzata Gałązka (KUL)

14.45 – Prawne aspekty zjawiska handlu ludźmi - podinsp. Krzysztof Sawicki (WSP w Pile)

15.00 – Europol w systemie bezpieczeństwa europejskiego - dr Wojciech Gizicki (Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL)

15.15 – Bezpieczeństwo turystów w Tatrach. Przeciwdziałanie przestępczości na terenie TPN - Edward Wlazło (Komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego)

15.30 – Rola Żandarmerii Wojskowej  w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - dr Damian Szeleszczuk (KUL)

 

Zakończenie obrad konferencji (CI – 300)

 

15.50 Słowo pożegnalne - ks. prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

 

rola_organow_bezpieczenstwa_pl.jpgW trakcie Konferencji zostaną wystawione stoiska promocyjne:

1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

2. Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie (wraz z ambulansem kryminalistycznym na terenie parkingu)

3. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie

4. Legii Akademickiej KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2013, godz. 10:56 - Marta Ordon