Program  Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe

Miejsce obrad: Gmach KUL (Collegium Jana Pawła II)

 Al. Racławickie 14, sala 1031 (X piętro)

Lublin, 15-16 marca 2007 r.

 

15. III (czwartek)

8.30–9.00

Rejestracja uczestników konferencji

9.00–9.30

Rozpoczęcie i powitanie gości przez władze uczelni

Wystąpienia zaproszonych gości

9.30–11.00

I Sesja ogólna 

Prof. dr hab. Stefan Kozłowski, mgr Paulina Legutko-Kobus, mgr Krzysztof Wojciechowski, Implementacja rozwoju zrównoważonego do dokumentów strategicznych na przykładzie Lubelszczyzny

Prof. dr hab. Mariusz Kistowski, Potencjalne zagrożenia przestrzeni przyrodniczej  i społecznej wynikające z realizacji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Prof. dr hab. Irena Duer, Wskaźniki rolno-środowiskowe jako narzędzie oceniające oddziaływanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Środowisko

Prof. dr hab. Krystyna Dubel,  Gospodarka  przestrzenna w zarządzaniu rozwojem gminy

Prof. dr hab. Ihor Kozak,  mgr Marcin Jóźwina, mgr Grzegorz Potaczała, mgr  Hanna Kozak,  Modele komputerowe i ich zastosowanie w planowaniu przestrzennym

11.00–11.15

Dyskusja 

11.1511.45

Przerwa kawowa

11.45–12.45

Sesja równoległa I  Partycypacja społeczna

Dr Anna Haładyj, Partycypacja społeczna w ustawie o planowaniu

 i zagospodarowaniu przestrzennym na tle regulacji Prawa ochrony środowiska

Mgr Monika Kordek,  mgr inż. Małgorzata Kucińska, Złożoność procesu planowania i uspołecznienia na przykładzie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Prof. dr hab. Krystyna  Pawłowska, mgr inż. Anna Skrzyńska, Partycypacja społeczna dla architektów krajobrazu – komunikacja między projektantami a użytkownikami, negocjacje i konflikty

11.45–12.45

Sesja równoległa II  Krajobraz kulturowy i obszary funkcjonalne

Dr Magdalena Belof, dr  Aldona Kożan, Zagadnienia ochrony w „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego”

Dr Jan F. Jacko,  Symboliczne aspekty planowania przestrzeni – wymiar wertykalny 

Dr Jacek Łapiński,  Krajobraz kulturowy a planowanie przestrzenne

Dr Małgorzata Milecka, Problemy ochrony przyrodniczej na terenach o wartościach kulturowych

Mgr inż. Krzysztof Wolfram, Wybrane aspekty gospodarki przestrzennej w programie Zielone Płuca Polski

11.45–12.45

Sesja równoległa III    Planowanie na obszarach wiejskich

Prof. dr hab. Józef Mosiej, dr  Agnieszka Karczmarczyk,  Woda w krajobrazie rolniczym – jej funkcje i rola w planowaniu przestrzennym

Dr Izabela Dymitryszyn,  Społeczne, środowiskowe, i kulturowe podstawy planowania autostrad w krajobrazie rolniczym na przykładzie wielkopolskiego odcinka autostrady A-2

Mgr Marcin Szewczak, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2007-2013

Dr Jolanta Bojarszczuk, dr Beata Feledyn-Szewczyk,  dr Mariola Staniak, Bioróżnorodność jako ważny element planowania przestrzennego

12.45–13.20

Przerwa kawowa

13.20–15.10

II Sesja ogólna

Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki,  Sytuacja planowania regionalnego. Przypadek Mazowsza

Doc dr hab. Tomasz Komornicki, dr Przemysław Śleszyński, Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach 

Doc dr hab. Marek Degórski, Ocena zaawansowania prac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody

Dr Marek Więckowski, Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych

Dr Bożena Degórska, Spontaniczny rozwój zabudowy na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego w Polsce

Dr Wojciech Irmiński, Co planista powinien wiedzieć o geologii?

15.10–15.30

Dyskusja

15.30–16.30

Obiad

16.30–18.00

Sesja towarzysząca konferencji

Sesja z okazji 55-lecia pracy naukowej

Prof. dr hab. inż. Stefana Kozłowskiego

19. 00

Uroczysta kolacja

 

16.III (piątek)

9.00–9.15

Rozpoczęcie i powitanie nowoprzybyłych gości przez władze uczelni

9.15–11.00

 III Sesja ogólna 

Prof dr. Joost Platje, Knowledge, sources of information and priorities on sustainable development in higher education
Inż. Dirk Bölitz, Transgraniczna ocena oddziaływań na środowisko w planowaniu regionalnym  - doświadczenia z niemiecko-polsko-czeskiego pogranicza

Oleksandr Zavadovych, Yuriy Zinko, Planowanie przestrzenne zielonej strefy miasta Lwowa

Doc. Yevhen Ivanov, Prof. dr hab. Ivan Koval'chuk, Oksana Tereshchuk, Konieczność udoskonalenia struktury planowania przestrzennego lwowsko-wołyńskiego zbiornika węgla kamiennego w warunkach zamknięcia nierentownych kopalń

Prof. Stepan Poznyak, Gruntowo-ekologiczne problemy pogranicza polsko-ukraińskiego

11.00–11.15

Dyskusja

11.15–11.45

Przerwa kawowa

 

11.45–13.00

Sesja równoległa IV  Zrównoważone planowanie miast i gmin

Dr Jacek Sołtys, Wybrane problemy planowania rozwoju zrównoważonego aglomeracji miejskich

Mgr Piotr Fogel, Zrównoważone planowanie przestrzenne w praktyce

Mgr inż. Katarzyna Sobczak, dr Ewa Trzaskowska,  Zrównoważony rozwój miast  - nowa utopia?

Dr Klaudia Giordano, Metody wykorzystywane do zrównoważonego zagospodarowania terenu oraz wyceny gmin/miast – studium przypadku: Górki Czechowskie

 Dr Jan Polski, Szanse i zagrożenia w systemie planowania przestrzennego w Polsce

 

Sesja równoległa V    Wokół zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym

Prof. dr hab. Joanna Kostecka, mgr Grzegorz Pączka, dr Janusz R. Mroczek, Zieleń miejska jako element zrównoważonego rozwoju miasta

Dr Łukasz Jurczyk, prof. dr hab. Joanna Kostecka, mgr Grzegorz Pączka,  Paweł Soczek, Wybrane  aspekty   funkcjonowania zalewu rzeszowskiego

Dr Mirosława Teresa Witkowska-Dąbrowska, Wyodrębnianie obszarów cennych ekologicznie

Mgr Ewa Jastrzębska,  Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej w Polsce

 

Sesja równoległa VI  Prawne aspekty planowania przestrzennego  

Dr Sławomira Hajduk,  Miejsce planowania subregionalnego w systemie planowania przestrzennego

Mgr Anna Fogel, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym a prawo własności

Dr Agnieszka Baran,  Procedury  środowiskowe w systemie planowania przestrzennego

Dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś,  Prawno-administracyjne aspekty określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 Dr Piotr Otawski, Obszary ochrony przyrody a system planowania przestrzennego w Polsce

 

13.00–14.00

IV Sesja ogólna

Mgr inż. Zdzisław Szkiruć, Planowanie przestrzenne w Wigierskim Parku Narodowym

Prof. dr hab. Beata Raszka, prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak, Analiza zmiany użytkowania otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego w granicach gminy Mosina w  latach 2002-2006

Dr Ewa Gacka-Grzesikiewicz, dr Zdzisław Cichocki,  Zasady zagospodarowania dolin rzecznych  na terenach zurbanizowanych w aspekcie ochrony funkcji ekologicznych

Dr Sebastian Bernat, Programy rewitalizacji dolin rzecznych w miastach województwa lubelskiego

14.00–14.30

Dyskusja i podsumowanie obrad

14.30–15.30

Obiad

15.30

Wyjazd uczestników

 

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2007, godz. 14:42 - Marcin Szewczak