Celem prowadzonych badań jest diagnoza sytuacji osób chorych i ich rodzin na różnych płaszczyznach życia i zdrowia człowieka: fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego i społecznego.

 

Poprzez realizację badań prowadzonych przez pracowników Katedry planuje się osiągnąć konkretną wiedzę związaną z pomocą osobom chorym i ich rodzinom w zaspokajania potrzeb fizycznych, psychicznych, moralnych, duchowych, społecznych i możliwości ich zaspokajania. Chodzi o to, by troska o chorych i ich rodziny była jak najbardziej efektywną i  paliatywną, i hospicyjną, i pomocy ich rodzinom. Szczególnie ważnym aspektem jest wskazanie potrzeby troskliwej obecności rodziny przy przewlekle chorym oraz zaspokojenie ich potrzeb duchowych, zważywszy na zbliżający się moment śmierci. Niezbędne jest tu wskazanie troski Kościoła i podejmowanych działań duszpasterskich, które byłyby na miarę potrzeb i pomagały w przygotowaniu do tego nieuniknionego momentu w życiu każdego człowieka.

Badania pracowników wpisują się w szeroko pojętą troskę o człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka chorego i jego rodziny. Pracownicy Katedry projektują i uczestniczą w realizacji różnych projektów związanych m.in. z działaniami mającymi na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób, reintegracji społecznej więźniów opuszczających zakłady karne, i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży. Pracownicy Katedry organizują Konferencje i Sympozja Naukowa. Czynnie uczestniczą w życiu naukowym, dydaktycznym i społecznym Uniwersytetu

 

Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej w realizacji swych badań współpracuje m.in. z Papieską Radą ds. Służby Zdrowia i Papieską Radą ds. Rodziny.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020, godz. 08:43 - Ewa Zięba