Studia doktoranckie z teologii moralnej na Wydziale Teologii KUL


Instytut Teologii Moralnej KUL w swej ofercie posiada stacjonarne studia doktoranckie. Taki przypadek jest ewenementem w skali Polski, a także rzadką praktyką w zagranicznych ośrodkach naukowych. 

 

Nauka trwa cztery lata (osiem semestrów).  Większość zajęć to wykłady monograficzne. Nie brakuje jednak kursorycznych, przeważnie dotyczących historii i metodologii. Doktoranci z pierwszego i drugiego roku studiów mają w ciągu tygodnia około 20 godzin wykładów. Oprócz tego mają obowiązek uczestniczyć w seminarium naukowym u profesora, którego wybierają na promotora swojej rozprawy doktorskiej.

Po czterech semestrach nauki studenci - na podstawie złożonej pracy i egzaminu - uzyskują kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii moralnej. W szczególnych przypadkach, jako praca licencjacka może zostać uznana obroniona wcześniej praca magisterska, o ile spełnia określone warunki. Taką decyzję może podjąć Dziekan na pisemną prośbę studenta. Konieczne jest też poparcie promotora i recenzenta pracy magisterskiej. Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją składającej się z pracowników danego Instytutu, której przewodniczy Dziekan Wydziału. Na egzamin składa się 35 tez dotyczących całości problematyki teologii moralnej. W praktyce oznacza to zakres wiedzy uzyskanej podczas dwu lat studiów doktoranckich oraz z całości teologii, w której obecnie doktorant się specjalizuje.

Stopień licencjata uprawnia do nauczania teologii w kościelnych wydziałach teologicznych. Jest także konieczny do kontynuacji studiów doktoranckich. Dopiero bowiem magister licencjat może wystąpić do Rady Wydziału z prośbą o zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej i wyznaczenie promotora, którym może być tylko samodzielny pracownik naukowy Pozytywne rozstrzygnięcie tych kwestii oznacza wszczęcie przewodu doktorskiego.

Na trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich znacznie zmniejsza się liczba zajęć obowiązkowych. Doktorant uczestniczy w seminarium naukowym u promotora i w wykładzie monograficznym. Te lata to czas bezpośredniego przygotowywania się do egzaminu doktorskiego. Wyraża się to przede wszystkim w pisaniu rozprawy doktorskiej. Warunkiem dopuszczenia do obrony jest również pozytywna ocena z egzaminu z nowożytnego języka obcego i z dyscypliny dodatkowej oraz zakończenie całości studiów doktoranckich. 


Egzamin doktorski składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. egzamin wewnętrzny. Podczas niego doktorant odpowiada na pytania komisji, w skład której obok Dziekana Wydziału, promotora i dwóch recenzentów, wchodzi czterech samodzielnych pracowników naukowych. W drugiej części egzaminu, oprócz komisji, udział może wziąć każdy. Jest to bowiem publiczna dyskusja nad pracą i - jak wynika z nazwy - obrona polegająca na odpieraniu zarzutów stawianych autorowi przez recenzentów i inne obecne osoby, oraz odpowiedzi na pytania związane z opisywaną w rozprawie tematyką. Stopień doktora nauk teologicznych nadaje Rada Wydziału na wniosek komisji egzaminacyjnej. Oficjalnym potwierdzeniem uzyskania doktoratu jest dyplom doktorski i pierścień z godłem uczelni wręczone podczas promocji doktorskich w obecności rektora, senatu i społeczności akademickiej.

Autor: M. Wyrostkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017, godz. 13:00 - Krzysztof Smykowski