Publikacje (wybrane)

 

1.Od podglądactwa do profesji. Nowy wymiar socjologii mody [w:] „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” (oddane do recenzji).

2.Kryzys jako szansa? W stronę nowych modeli biznesu [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s.59-71.

3.MoVimento 5 Stelle włoskim przykładem wpływu Web marketingu politycznego na kształtowanie opinii publicznej [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Łódź 2013. (oddane do druku)

4.Cyberculture in the city – conferenza Media & The City, Milano 2012 (w druku).

5.Economical Crisis – the new life or the end of the culture? The example of Italy [in:] S. Partycki (ed.), Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, V. II, p.433-450.

6.Fenomen i dylematy polskiej tożsamości narodowej [w:] Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu Styczniowym, Biała Podlaska 2013. (oddane do druku)

7. Europejskie dyskusje o etyce socjologicznej [w:] Etyczne problemy zawodu socjologa, Lublin 2014.(oddane do druku)

8. Między teatrem a polityką – socjologiczne studium przypadku, „Czas Kultury” – czasopismo społeczno-kulturalne. (oddane do druku)

9. Cyberculture in the city on the example of Lublin [w:] Cztery oblicza przyszłości miasta, Lublin 2014 (oddane do druku)

10.  The Birth and Origins of Italian Sociology [w:] “Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”. (oddane do recenzji)

11.  Recepcja “Brata naszego Boga” Karola Wojtyły w literaturze, teatrze i filmie (oddane do recenzji)

12.  Absolwenci socjologii KUL w województwie lubelskim – jaka przyszłość? (oddane do recenzji)

13. Economical Crisis – the new life or the end of the culture? The example of Italy [w:] S. Partycki (red.), Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, T. II, s.433-450.

14. Last Minute Market – odpowiedzią na społeczne potrzeby czy rekacją na kryzys [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin 2010,  T. II, ss. 403 - 414.

15. Rola młodzieżowych organizacji pro obronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Ukrainy [w:] Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji, red. H. Binkowski, A. Gleń i in., Warszawa 2010, SRWO, ss. 264 – 268.

16. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” [w:] S. Partycki (red.), Kultura a Rynek, Lublin 2008, t. 1, ss. 431 – 437.

17. Couchsurfing - kultura wirtualna czy realna? [in:] S. Partycki (ed.) E-gospodarka,
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej
, Lublin 2009, vol.2, p. 85-90.

18. Legia Akademicka KUL szansą na rozwój młodzieżowej współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy? – konferencja AON. (in printing)

19. Nimby Effect in rational choice theory perspective [w:] A. Makštutis (red.),
Modern tendencies of management,Wilno 2008, ss. 363 - 368

20. Socioeconomic problems of the Polish spas: history and contemporary situation – Urszula Lulkiewicz, Adam Szromek [w:] A. Makštutis (red.), Modern tendencies
of management
,Wilno 2008, ss. 369 – 377.

21. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych
na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
[w:] S. Partycki (red.), Kultura a Rynek, Lublin 2008, t. 1, ss. 431 – 437.

22. Rola młodzieżowych organizacji proobronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
i Ukrainy
[w:] T. Kubaczyk, H. Binkowski (red.) Partnerstwo strategiczne Polski
i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego
, Krasiczyn 2008, ss. 305 – 311.

23. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy naukowej z Ukrainą
[w:] J. Buczyński, H. Binkowski, Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego (aspekty militarne i pozamilitarne), Przemyśl 2007, s. 262 – 269.

24. Młodzieżowe organizacje proobronne w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
[w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, t. 2, s. 150 – 154.

25.  Recenzja O nowoczesnym zarządzaniu majątkiem – rady dla potomnych Karola Belina Brzozowskiego. Źródła do dziejów gospodarstwa ziemiańskiego na Kresach
w XIX wieku
, Piotr Franaszek (red.), Kraków 2005, ss. 179, „Zeszyty Naukowe KUL”, Lublin 2007.

26. Rola europejskiej edukacji obronnej w tworzeniu bezpieczeństwa, IV Konferencja Naukowo-Praktyczna „Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział
w procesach integracyjnych”
, Łuck 2007, ss. 207-213.

27. Turystyka przemysłowa a kształtowanie tożsamości młodzieży na przykładzie Lubelszczyzny [w:] T. Burzyński (red.),  Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej, Katowice 2007, s. 183 - 187.

28.Wartości europejskie a tożsamość narodowa młodzieży – Trzecia Konferencja Naukowo-Praktyczna „Procesy integracji europejskiej i współpraca transgraniczna”, Łuck 2006, ss. 425 – 428.

29. Wizerunek młodzieżowych organizacji proobronnych Lubelszczyzny w Internecie
[w:] S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2006, t. 2, ss. 62 – 66.

30. Problemy bezpieczeństwa narodowego w kontekście integracji europejskiej, Trzecia Konferencja Naukowo-Praktyczna “Problemy rozwoju terenów przygranicznych
oraz ich udział w procesach integracyjnych”
, Łuck 2006, ss. 55 – 59.

31. Youth defensive education: the case of Poland, International Scientific Conference “Education in the conditions of social changes”, Daugavpils 2006, ss. 202 – 206.

32. Organizacje pozarządowe w procesie kształtowania postaw społecznych.
Na przykładzie Polski
, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania współpracy transgranicznej. Polska - Ukraina 2006”, Chełm 2006, s. 173 – 179.

33. Wartości moralne w teorii racjonalnego wyboru [w:] S. Partycki (red.),
Religia a gospodarka,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, t. 1, ss. 366 – 369.

 

 

Odczyty

 

1.     Cyberculture in the city – conferenza “Media & The City”, Milano 2012.

2.     Wartości a immanentna zmiana organizacyjna – konferencja „Organizacja
jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji
”, Łódź 2005.

 

 

Opieka merytoryczna

 

1.     Magdalena Berbeć, Rola młodzieżowych organizacji proobronnych w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego na przykładzie Legii Akademickiej KUL
[w:] W. Śmiałek (red.) Bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży, Warszawa 2008, s. 220 – 225.

2.     Emilia Wilk, Szkolenie młodzieży na potrzeby obronne państwa, czyli słów kilka
na temat zasadniczej służby wojskowej
[w:] M. Kozub (red.) Szkolenie młodzieży
na potrzeby bezpieczeństwa państwa
, Warszawa 2007, s. 162 – 170.

 

 

Ekspertyzy i raporty

 

 

1.     Stan aktualny, perspektywy i bariery rozwoju infrastruktury transportowej w powiecie puławskim, świdnickim i Łęczyńskim w ramach Projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny w latach 2010-2013.

2.     Los absolwentów socjologii KUL w województwie lubelskim – raport – stan na rok 2012.

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:14 - Alina Betlej