Podstawa prawna:        

- art. 46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), 

- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 lipca 2017 r.  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów  wyposażenia lub doposażenia  stanowiska  pracy oraz przyznawania środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej -   (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380)

O środki  Funduszu Pracy mogą się ubiegać :

- osoby bezrobotne;

- osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy  został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211);

- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zwanymi dalej dofinansowaniem w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej: 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy opiekun zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty   właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy dofinansowania na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych  z podjęciem tej działalności;

Wniosek o dofinansowanie zawiera następujące dane i informacje dotyczące bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, poszukującego pracy opiekuna:

 • imię i nazwisko;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 • rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania;
 • podpis.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Preferowaną przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie formą zabezpieczenia jest  weksel własny in blanco wystawiony przez bezrobotnego otrzymującego dofinansowanie i jego współmałżonka     poręczony przez:

 • jednego poręczyciela ze stałym źródłem dochodu brutto (dochód z tytułu umowy o prace zawartej na czas nieokreślony, emerytury, renty stałej z tytułu niezdolności do pracy, lub działalności gospodarczej) w wysokości co najmniej 80% przeciętnego wynagrodzenia lub
 • dwóch poręczycieli o stałym dochodzie brutto w wysokości co najmniej

50% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie przeciętne wynagrodzenie wynosi…….  zł)     

Poręczycielem może być osoba, która nie ukończyła 70 roku życia. Do ważności umowy poręczenia wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka poręczyciela. Dochody osiągane przez poręczycieli potwierdza odpowiednie oświadczenie poręczycieli-wg wzoru druku obowiązującego w MUP.

 

Dyrektor MUP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia od osoby, która jest już poręczycielem zobowiązań z Funduszu Pracy, albo względem której jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna.  

Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS  lub poszukujący pracy opiekun dołącza oświadczenia o:

 • niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania- oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu poprzedzającym w okresie przed upływem co najmniej  12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • rezygnacji z możliwości zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia  rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

2. Wniosek o dofinansowanie  może być uwzględniony w  przypadku  spełniania  przez  bezrobotnego łącznie następujących warunków:

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy;

b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

2) nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

3) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1);

4) nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

5) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

6) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony a Dyrektor MUP dysponuje środkami na jego sfinansowanie. W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia należy dokonać tego w terminie 14 dni od wezwania do uzupełnienia.

 

3. O uwzględnieniu  lub  odmowie  uwzględnienia  wniosku o dofinansowanie Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS lub poszukującego pracy opiekuna w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do  jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy.

 

4. Przyznanie bezrobotnemu dofinansowania dokonywane jest po uprzednim zawarciu umowy na piśmie  pod rygorem nieważności i spełnianiu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa o dofinansowanie  zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS lub poszukującego pracy opiekuna do:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania;
 • złożenia rozliczenia wydatkowania dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Dyrektora MUP działającego z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, w przypadku:
 • wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem;
 • prowadzenia działalność gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy;  do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy  w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
 • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji będącymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie;
 • naruszenia innych warunków umowy;
 • zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od   towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
  • określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub KIS lub poszukującego pracy opiekuna deklaracji dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub KIS lub poszukującego pracy opiekuna – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota zwrotu.

5. Preferencje przedmiotowe w zakresie rozpoczynanej działalności:

-          usługi (z wyłączeniem usług o charakterze sezonowym)

-          produkcja

    Preferencje podmiotowe: osoby o statusie bezrobotnego

    Wyłączenia z finansowania ze środków Funduszu Pracy:

-          handel obwoźny;

-          działalność gospodarcza na targowiskach i rynkach,

-          sprzedaż rzeczy na aukcjach internetowych,

-          działalność wykluczona w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1),

-          przystąpienie, przejęcie lub odkupienie działalności istniejących (przez przejęcie działalności od innego podmiotu rozumie się sytuację w której nastąpi jednocześnie odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu),

-          wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,

-          nabycie udziałów w spółkach,

-          opłaty administracyjno-skarbowe, koszty leasingu,

-          prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,

-          koszty zakupu środka transportu,

-          koszty zakupu GPS,

-          koszty zakupu części  samochodowych,

-          koszty opłat za przesyłki i transport,

-          zakupy na podstawie umów kupna –sprzedaży,

-          zakupy w formie leasingu,

-          finansowanie szkoleń,

-          koszty zakupu, budowy, remontu kapitalnego, adaptacji lokali użytkowych w części przekraczającej 20% kwoty udzielonych środków,

-          zakup mebli, gdy działalność będzie prowadzona w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, poza meblami niezbędnymi do prowadzenia  działalności.

W przypadku działalności o charakterze usługowym Wnioskodawca powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe do prowadzenia danego rodzaju usług.

6. Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS lub poszukującemu pracy opiekunowi  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów wyżej wymienionych rozporządzeń Komisji Wspólnoty Europejskiej.

7. Rozliczenie z wydatkowania przyznanych środków odbywa się poprzez złożenie w MUP zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i informację czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. Wszystkie dokumenty powinny zawierać stwierdzenia o dokonanej zapłacie. Faktury w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

8. Nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów z pracownikami Urzędu.

 9. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania środków. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na  obowiązkowe wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy z urzędem powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej i utratę możliwości otrzymania wnioskowanych środków

10. Informacje i odbiór wniosków:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Informacja urzędu - tel. 466-52-52

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej:  www.mup.lublin. pl

Składanie wniosków: Kancelaria urzędu.

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 09:02 - Olga Żarska-Stępień