Program wykładu Multimedia w edukacji polonistycznej

 

typ wykładu: konwersatoryjny

 

Filologia Polska

rok akademicki 2013/2014

dr Aleksandra Dziak

e-mail: adziak@kul.pl

 

konsultacje

środa: 11:45-12:30 (CN-205)

czwartek: 10:50-11:35 (CN-205)

 

L.p.

Zagadnienie

Liczba godzin

1.

Wprowadzenie do tematu, zapoznanie z programem wykładu, zalecaną bibliografią i sposobem zaliczenia zajęć (losowanie tematów referatów)

2

2.

 

Co to są multimedia? Wprowadzenie do tematyki wykładu.

 

Temat referatu:

 • Przegląd definicji multimediów.

 

2

3.

 

Co to jest e-kształcenie? – problemy terminologiczne i definicyjne

 

Temat referatu:

 • Przegląd terminów i definicji związanych z edukacją na odległość (polskojęzycznych oraz angielskojęzycznych).

 

2

4.

 

Geneza e-kształcenia

 

Temat referatu:

 • Przykłady realizacji różnorodnych form edukacji na odległość w Polsce w XX i XXI w.

 

2

5.

 

Uwarunkowania prawne różnych form edukacji na odległość w Polsce

 

Temat referatu:

 • Batalia o Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (2007-2011)

 

2

6.

 

Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia (strategie edukacyjne i współczesna teoria e-kształcenia)

 

Temat referatu:

 • Strategia konektywizmu w e-kształceniu.

 

2

7.

 

Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia (role i cechy nauczyciela i ucznia oraz interakcje zachodzące pomiędzy nimi)

 

Temat referatu:

 • Nauczyciel w e-kształceniu – nowe role i kompetencje.

 

2

8.

 

Podstawa programowa wobec wyzwań ery dygitalizacji

 

Temat referatu:

 • Analiza zapisów podstawy programowej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem obecności zapisów związanych z funkcjonowaniem w erze dygitalizacji.

 

2

9.

 

Literackie i pozaliterackie teksty kultury w przestrzeni wirtualnej

 

Temat referatu:

 • Przegląd definicji hipertekstu literackiego.

 

2

10.

 

Proces dydaktyczny i jego elementy składowe w e-kształceniu polonistycznym (zasady i formy organizacyjne pracy)

 

Temat referatu:

 • Omówienie zasad i form organizacyjnych pracy w tradycyjnym systemie edukacji.

 

2

11.

 

Proces dydaktyczny i jego elementy składowe w e-kształceniu polonistycznym (metodyka e-kształcenia)

 

Temat referatu:

 • Omówienie specyfiki metody WebQuest

 

4

12.

13.

 

Proces dydaktyczny i jego elementy składowe w e-kształceniu polonistycznym (narzędzia w e-kształceniu, przykłady dobrych praktyk)

 

Temat referatu:

 • Second Life w edukacji

 

4

14.

15.

Wpisy do indeksów

2

 

Warunki zaliczenia:

 1. Aktywny udział w zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności)
 2. Jedna wypowiedź studenta (w formie 20-30 min. referatu) na wybrany z poniższej listy temat:

Tematy:

 1. Przegląd definicji multimediów.
 2. Przegląd terminów i definicji związanych z edukacją na odległość (polskojęzycznych oraz angielskojęzycznych).
 3. Przykłady realizacji różnorodnych form edukacji na odległość w Polsce w XX i XXI w.
 4. Batalia o Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (2007-2011).
 5. Strategia konektywizmu w e-kształceniu.
 6. Nauczyciel w e-kształceniu – nowe role i kompetencje.
 7. Analiza zapisów podstawy programowej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem obecności zapisów związanych z funkcjonowaniem w erze dygitalizacji.
 8. Przegląd definicji hipertekstu literackiego.
 9. Omówienie zasad i form organizacyjnych pracy w tradycyjnym systemie edukacji.
 10. Omówienie specyfiki metody WebQuest
 11. Second Life w edukacji

Zalecana bibliografia:

 1. Bednarek Józef, Lubina Ewa, Kształcenie na odległość. Podstawy pedagogiki, Warszawa 2008.
 2. Dąbrowski Marcin, Geneza i charakterystyka e-edukacji, [online]. http://pismomba.wspiz.edu.pl/pliki/275.pdf.
 3. Dąbrowski Marcin, Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zajęć, „e-mentor” 2005, nr 3, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/166, [dostęp: 2012-10-13].
 4. Dziak Aleksandra, Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012.
 5. Jarosz Bożena, Liternet – sztuka, moda czy konieczność? Polskie powieści hipertekstowe w Sieci, [online:] www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Jarosz.pdf, [dostęp: 2012-11-12].
 6. Kwiatkowska Wioletta, Sztuka prowadzenia wykładów w Sieci, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010, s. 169-180].
 7. Lubina Ewa, Internetowe społeczności edukacyjne - tworzenie i dynamika rozwoju, [on-line:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/553.
 8. Lubina Ewa, Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego, [on-line:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/111.
 9. Lubina Ewa, Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość, [on-line:]http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/80.
 10. M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, [online:]http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf.
 11. Meger Zbigniew, Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, [on-line:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/325.
 12. Metoda WebQuest i okolice, [on-line:] http://webquest.furgol.org/
 13. Peszko Piotr, Webquest!Co to jest Webquest?, [online:] http://blog.2edu.pl/2006/11/webquest-co-to-jest-webquest-cz1.html.
 14. Penkowska Grażyna, Meandry e-learningu, Warszawa 2010.
 15. Podstawa programowa do języka polskiego
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, [online:] http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/1493735/2.11.2011_Rozp.MNiSW_ksztalcenie_na_odleglosc.pdf, [dostęp: 2012-09-10].
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, [online:] http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2011/246/poz.1470.htm, [dostęp: 2012-10-13].
 18. Szafraniec Marek, WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia uczniów i dorosłych na odległość, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 241-250.
 19. Zając Maria, Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, „e-mentor” 2004, nr 4, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/69, [dostęp: 2012-10-12].
 20. Zając Maria, Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów, „e-mentor” 2009, nr 4, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/31/id/673, [dostęp: 2012-10-13].
 21. Zając Maria, Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online, „e-mentor” 2009, nr 1, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/612, [dostęp: 2012-10-13].

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Adamiec Marek, Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2005.
 2. Barczak Andrzej, Florek Jacek, Jakubowski Stanisław, Sydoruk Tadeusz, Zdalna edukacja. Potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia, Warszawa 2006.
 3. Grad-Grudzińska Małgorzata, Jasińska Magdalena, Chmielewski Adam, Ewaluacja w procesie kształcenia online – możliwości narzędzia SEVQ+, „e-mentor” 2011, nr 5, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/880, [dostęp: 2012-10-22].
 4. Holajda Dorota Katarzyna, e-Biblioteki, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 141-150.
 5. Holajda Dorota Katarzyna, Podstawy prawne kształcenia na odległość w Polsce, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 15-26.
 6. Hopfinger Maryla, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010.
 7. Juszczyk Stanisław, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń 2002.
 8. Juszczyk Stanisław, Konstruktywistyczne i kognitywistyczne koncepcje nauczania wspomaganego komputerem oraz uczenia się z wykorzystaniem Internetu, „Pedagogika Mediów” 2005, nr 1, s. 21-36.
 9. Kozielska Maria, Konstruktywizm a proces studiowania z wykorzystaniem technologii informacyjnych, „Chowanna” 2007, t. 2, s. 90-91, [online:] http://www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch29.pdf, [dostęp: 2012-10-16].
 10. Przewodnik po aplikacjach WEB 2.0 w edukacji, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/aps/index, [dostęp: 2012-10-15].
 11. Szczęsna Ewa, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. Ulicka Danuta, Warszawa 2009, s. 67-75.
 12. Vandendorpe Christian, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, przeł. Sawisz Anna, Warszawa 2008.
 13. Wilczak Mariola, Internetowe źródła wiedzy o literaturze Instytutu Badań Literackich PAN – inicjatywy, projekty, problemy, [w:] e-Polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 181-191.
 14. Wojciechowski Piotr, E-sprawdziany – argumenty za i przeciw, „e-mentor” 2010, nr 5, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/789, [dostęp: 2012-10-12].
 15. Wrycza-Bekier Joanna, Gdzie szukać zasobów naukowych w Internecie?, [w:] Poradnik pisanie tekstów literackich, naukowych, internetowych. Bo pisania można się uczyć tak, jak kroków tańca czy gry na instrumencie. Trzeba znać reguły, by wiedzieć, jak je łamać!, [online:] poradnikpisania.wordpress.com/2011/11/20/gdzie-szukac-zasobow-naukowych-w-internecie, [dostęp: 2012-10-11].

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014, godz. 12:50 - Aleksandra Dziak