Przegląd Psychologiczny 2004, TOM 47, NR 1

 

Irena Heszen-Niejodek,

Od redaktora numeru

 

1. Irena Heszen-Niejodek, Ewa Gruszczyńska,

Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i pomiar
SPIRITUALITY AS HUMAN DIMENSION, ITS IMPORTANCE IN HEALTH PSYCHOLOGY, AND ITS MEASUREMENT

 

2. Joanna Mateusiak,

W poszukiwaniu psychologicznych przejawów duchowości

RESEARCHING THE PSYCHOLOGICAL EXPRESSION OF SPIRITUALITY


3. Patrycja Stawiarska,
Duchowość i jej związek ze zdrowiem w ujęciu logoteorii

SPIRITUALITY AND ITS CONNECTION WITH HEALTH WITHIN THE FRAMEWORK OF LOGOTHEORY

 

4. Wiesław Błaszczak,

Rozwój osobowości po doświadczeniu realnego zagrożenia życia

PERSONALITY DEVELOPMENT AFTER LIFE THREATENING EXERIENCES

 

5. Ewa Gruszczyńska,

Poczucie koherencji (SOC) a proces radzenia sobie ze stresem: w poszukiwaniu mechanizmów działania SOC

SENSE OF COHERENCE (SOC) AND COPING PROCESS: LOOKING FOR THE MECHANICS OF SOC

 

6. Barbara Wawak-Sobierajska,

Promocja naturalnego karmienia niemowląt: przyczyny niepowodzeń w naturalnym karmieniu i ich przezwyciężenie

BREASTFEEDING PROMOTION:THE REASONS FOR FAILURE IN BREASTFEEDING AND OVERCOMING THEM

 

7. Beata Basińska,

Radzenie sobie ze stresem w warunkach różnego stopnia zagrożenia zdrowia
COPING WITH STRESS CAUSED BY DIFFERENT HEALTH HAZARD

 

RECENZJE

Sonia Kędziora

Bohdan Dudek „Zaburzenie po stresie traumatycznym" Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003

 

Ewa Gwozdecka

Peter Salmon "Psychologia w medycynie wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia". Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002

 

SPRAWZDANIA

Aleksandra Łuszczyńska

Sprawozdanie z 17. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia,

24 - 27 września, Kos, Grecja

 


Przegląd Psychologiczny 2004, TOM 47, NR 2


1. Włodzimierz Oniszczenko, Halina Ziółkowska,

Polskja wersja Skali Środowiska Rodzinnego (FES) Rudolfa H. Moosa i Bernice S. Moos: charakterystyka psychometryczna

POLISH VERSION OF THE MOODS AND MOOSA; FAMILY ENVIRONMENT SCALE (FES): PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS

2. Studenski Ryszard,

Płeć a podejmowanie ryzyka

SEX AND SELF-HANDICAPPING STRATEGY

 

3. Jan M. Stanik,

Psychologiczne problemy metod przesłuchań świadków

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF WITNESS INTERVIEW METHODS

 

4. Czesław S. Nosal,

Neuropsychologia kodowania temporalnego i poczucia czasu

NEUROPSYCHOLOGY OF TEMPORAL CODING AND FEELING OF TIME FLOW

 

5. Katarzyna Szybińska, Dominika Mroczkowska, Zuzanna Toeplitz,

Obraz psychologa w oczach niepsychologów
THE IMAGE OF THE PSYCHOLOGIST INE THE EYES OF NON-PSYCHOLOGISTS

RECENZJE

Maria Ledzińska
Maria Materska  „Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii. Skrypt dla początkujących" Warszawa: 2001, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, ss. 173

 

Magdalena Pitala

Jerzy Siuta (red.)„Konteksty ludzkich zachowań" Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, ss. 141

 

SPRAWOZDANIA

Tadeusz Marian Ostrowski

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej", 15-18 maja 2003, Zakopane

 

 
Przegląd Psychologiczny 2004, TOM 47, NR 3


1. Maria Jarymowicz,
My- Oni: z badań nad utajonym przetwarzaniem informacji u dzieci
WE-OTHERS: STUDIES ON CHILDREN IMPLICIT INFORMATION PROCESSING

2. Roman Zawadzki,
Nieoznaczoność zachowań i motywacji a subiektywne poczucie czasu
THE INDETERMINANCY OF BEHAVIORS AND MOTIVATIONS AND THE SUBJECTIVE SENSE OF TIME

3. Małgorzata Fajowska- Stanik, Magdalena Marszał – Wiśniewski,
Co to jest styl afektywny?
AFFECTIVE STYLE

4. Małgorzata Siekańska,
Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF JOB SUCCESS

5. Ewa Pisuła,
Stres i depresja u matek a zachowania dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji
STRESS AND DEPRESSION IN MOTHERS AND THE BEHAVIOR OF CHILDREN WITH AUTISM IN THE STRANGE SITUATION

6. Marta Białecka- Pikul,
Nabywanie wiedzy społecznej z perspektywy badań nad dziecięcymi teoriami umysłu
ACQUISITION OP SOCIAL KNOWLEDGE FROM PERSPECTIYE OF RESEARCH ON CHILDREN`S THEORIES OF MIND

RECENZJE
Jerzy Siuta
Hans Eysenck „Zmierzch i upadek imperium Freuda”, tłum. Anna Jarczyk, Kraków: Wir Partner 2002, ss. 195

Agata Broś
Scott o. Lilienfeld, Jamek M. Wood, Howard N. Garb “Status naukowy technik projekcyjnych”, Tł. Helena Grzegołowska- Klarkowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, ss. 145

 


Przegląd Psychologiczny, 2004, TOM 47, NR 4

1. Elżbieta Galińska, Elżbieta Aranowska,
Metodologiczne podstawy analizy stylu komunikacji muzycznej
METHODOLOGICAL BASIS OF MUSICAL COMMUNICATION STYLE

2. Maria Jagodzińska,
Nieświadome formy pamięci: przegląd badań i teorii
UNCONSCIOUS MEMORY: REVIEW OF RESEARCH AND THEORIES

3. Tytus Sosnowski,
Analiza kontrastów: między eksploracją a testowaniem hipotez
CONTRAST ANALYSIS: BETWEEN EXPLORATION AND TESTING HYPOTHESES

4. Waldemar Klinkosz,
Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS-R)- polskie tłumaczenie kwestionariusza Jerrego S. Wigginsa
INTERPERSONAL ADJECTIVE SCALES (IAS-R) - THE POLISH VERSION OF J. S. WIGGINS`S SCALES

5. Anna Paszkowska-Rogacz,
Kulturowe i osobowościowe determinanty radzenia sobie pracowników banków ze zmianami organizacyjnymi
PERSONAL AND CULTURAL DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL CHANGE READINESS

RECENZJE
Agnieszka Czerw,
Janusz Czapiński (red.), „Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka.”, Warszawa: PWN 2004, ss.484

SPRAWOZDANIA
Maria Oleś, Piotr Oleś
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji poświęconej terapii poznawczej
„Vulcanica… Monte- Volcanic Mind” Acicastello, 25-26 czerwca 2004 r, 415

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:40 - Barbara Cichy-Jasiocha