Church and Law 2 (15) 2013: 157-206

Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ

 

Alfonso Riobó

 

Artykuł przedstawia najważniejsze aspekty interwencji dokonanych przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy ONZ, zmagającymi się z zagadnieniem wolności religijnej, w siedem lat po tym, jak Benedykt XVI został wybrany papieżem. W wielu częściach świata trudności związane z wolnością religijną wzrosły lub nabrały nowych form. Interwencje odnoszą się do zagadnień poruszanych podczas każdej debaty w konkretnej sprawie i w konkretnym momencie. Niemniej jednak, odznaczają się niezwykłą spójnością i pomagają zrozumieć, jak dyplomacja papieska promowała prawo do wolności religijnej w latach 2005-2012 i wyrażała myśli i priorytety Benedykta XVI jako Głowy Kościoła Katolickiego na poziomie międzynarodowych relacji.


Słowa kluczowe: wolność religijna, Stolica Święta, Narody Zjednoczone, prawa człowieka, wolność religii, Benedykt XVI, chrześcijanie, wolność wyznania, kultura pokoju, dyskryminacja

 

Key words: religious freedom, Holy See, United Nations, human rights, freedom of religion, Benedict XVI, christians, freedom of conscience, culture of peace, discrimination