Prace licencjackie:

2012 r.

ks. Petro Dokhtych, Wychowawcza funkcja sportu w nauczaniu Jana Pawła II, praca licencjacka napisana na seminarium z Organizacji Społecznych i Wolontariatu, promotor: dr Katarzyna Braun.

Prace magisterskie:

2007 r.

s. Agata Lorenc, Recepcja nauczania Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie przez absolwentów KUL, praca magisterska napisana na seminarium z Pedagogiki Rodziny, promotor: dr Danuta Opozda.

 

2012 r.

Martyna Maria Strembska, Zadania wychowawcze nowego feminizmu w nauczaniu Jana Pawła II, praca magisterska napisana na seminarium z Pedagogiki Ogólnej i Resocjalizacji, promotor: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL.

 

2013 r.

Karolina Wolska,Obraz Jana Pawła II w literaturze dziecięcej i w opinii uczniów na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Puławach, praca magisterska napisana na seminarium  Edukacja literacka i teatralna, promotor: dr Elżbieta Stoch.

 

 

Prace doktorskie:

2001 r.

ks. Janusz Miąso, Antropologiczne przesłanki wychowania do miłości w świetle nauczania Jana Pawła II, praca doktorska napisana na seminarium z Pedagogiki Rodziny, promotor: ks. dr hab. Józef Wilk, prof. KUL.

 

2003 r.

Witold Starnawski, Wychowawcza rola prawdy w kształtowaniu wspólnoty według Karola Wojtyły, praca doktorska napisana na seminarim z filozofii wychowania, promotor: dr hab. Wojciech Chudy, prof. KUL.

 

2011 r.

ks. Mariusz Sztaba, Wychowanie społeczne w świetle nauczania Jana Pawła II, praca doktorska napisana na seminarium z Pedagogiki Ogólnej i Resocjalizacji, promotor: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL.

 

2012 r.

ks. Marek Jeziorański, Wychowanie małżonków w nauczaniu Jana Pawła II, praca doktorska napisana na seminarium z Pedagogiki Ogólnej, promotor: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL.

 

 

Publikacje:

1991 r.

A. Rynio, Co mi powiedział Jan Paweł II. „Pasterz”. Nr 5 1991.

 

1995 r.

A. Rynio, Encyklika "Veritatis Splendor" a formacja sumienia. (Art. współautorski z G. Seifert) „Czas Serca”. Nr 4/1995 (17) s. 21-23.

 

A. Rynio, Oczekiwania młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II. (Art. współautorski z s. J. L. Jabłońską). „Czas Serca”. Nr 6/1995 s. 20-21.

 

A. Rynio, Wyzwanie i prowokacja. W: ’’Czytając przekroczyć próg nadziei’’ . Red. T. Styczeń, Z. Zdybicka. (RW KUL) Lublin 1995 s. 308-312

 

1996 r.

A. Rynio, Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II. „Wychowawca”. Nr 7/8 (43/44) Lipiec/sierpień 1996 (art. współałtorski z s. J. L. Jabłońską) s. 7-9;

 

A. Rynio, Realizacja szans młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II. (Art. współautorski z s. J. L. Jabłońską.) „Summarium” 24-24(44-46) – 1996-1996 s. 73-79;

 

1997 r.

A. Rynio, Solidarność to jest sprawa wielka. Relacja ze spotkania "Solidarności" z Ojcem Świętym 11 listopada 1996 r. „Ethos” nr 38 – 39/ 1997 s. 324-326.

 

A. Rynio, Treść przesłania papieskiej pielgrzymki do Polski. „Inspiracje”. Nr 6 (48) 1997 s. 7-9.

 

1998 r.

D. Kornas-Biela (1998). Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie Jana Pawła II. W: J. Augustyn(red.), Macierzyństwo (s. 65-79). Kraków: Wyd. WAM.

 

A. Rynio, Msza dla uczczenia 20-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II. „Niedziela” 48 A 1998 (rec. wykonania Mszy skomponowanej przez A. Nikodemowicza)

 

A. Rynio, Wychowanie godne osoby. „Inspiracje”. Rok VII nr 1 (49) 1998 s. 7-9

 

A. Rynio, Wychowawcza wizja Jana Pawła II źródłem nadziei dla współczesnych. Abstrakt w materiałach III Zjazdu Pedagogicznego. Poznań 1998.

 

1999 r.

D. Kornas-Biela (1999). Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II. W: D. Kornas – Biela (red.), Oblicza macierzyństwa (s. 13-40). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

D. Kornas-Biela (1999). Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II. W: Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej (s. 23-39). Legnica: Edytor.

 

A. Rynio, Jana Pawła II wizja wychowania, [w:] Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane. Red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 s. 263-282.

 

A. Rynio, Wychowanie człowieka. Inspiracje pedagogiczne Fides et ratio. „Inspiracje”. Nr 2 (56): 1999 s. 8-10.

 

A. Rynio, Wychowawcza wizja Jana Pawła II źródłem nadziei dla współczesnych, [w:] Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności. Red. F. Adamski i A. M. De Tchorzewski, Kraków 1999 s. 155-168.

 

2000 r.

D. Kornas-Biela (2000). Niepełnosprawność w rodzinie: nauczanie Jana Pawła II. W: H. Gałązka (red.), Materiały z Konferencji Rodzice dzieci niepełnosprawnych w polskim systemie oświaty i w krajach Unii Europejskiej, Łomża 13-15.09.2000 (s. 48-68). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

A. Rynio, Wokół encykliki “Fides et ratio” – refleksje pedagoga, [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura. Red. M. Nowak, T. Ożóg. Lublin 2000 s. 133-145.

 

A. Rynio, Wychowawcze posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Edukacja ekologiczna w rodzinie. Pr. Zb. Red. J. M. Dołęga i J.W. Czartoszewski. „Episteme” 9 (2000) s. 51-84.

 

2001 r.

D. Kornas-Biela (2001). Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 357-384), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

2002 r.

A. Rynio, Myśl pedagogiczna Jana Pawła II w kontekście współczesnego sporu o człowieka, [w:] Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. T. 1. Red. J. Piekarski, E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając. Łódź 2002 s. 289-304.

 

A. Rynio, Świętość priorytetowym zadaniem papieskiego programu duszpasterskiego na nowe tysiąclecie, [w:] Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysiącleciu. Red. Naukowa A. Kryński. Częstochowa 2002 s. 201-214.

 

2003 r.

D. Kornas-Biela (2003). Piękno życia. W: A.M. Wierzbicki (red.), Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II (s. 230-239). Lublin, Seria Biblioteki „Etosu” 7. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

A. Rynio, Wartość dziecka w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] W służbie dziecku. T. I. Red. J. Wilk. Lublin 2003 s. 137-148.

 

A. Rynio, 25 lat pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Pedagogiczna przejrzystość Ojca Świętego. „Powołanie”. Pismo Alumnów WSD Sandomierz 11: 2003 nr 36 s. 21-25.

 

2004 r.

A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin 2004. Wydawnictwo KUL ss. 477.

 

2005 r.

E. Domagała-Zyśk, Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej i chorej w nauczaniu Jana Pawła II, w: red. M. Nowak, C. Kalita, Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005, s. 438-454. Artykuł w pdf

 

D. Kornas-Biela (2005). Młodość i starość: wspólne oblicze. Na podstawie „Listu Ojca świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”. W: M. Nowak, C. Kalita (red.) Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II (s. 83-92). Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

A. Rynio, Antropologia adekwatna podstawą integralnego wychowania osoby, "Wychowanie na co dzień",Miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Toruń: Wydawnictwo akApit edukacyjne 2005 nr 4-5 (139-140), s. 20-25.

 

A. Rynio, Metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania osoby, [w:] Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. M. Nowak, C. Kalita, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II. Pedagogika społeczna, ISBN83-916235-7-2, Biała Podlaska:2005, s. 285-303.

 

A. Rynio, Cywilizacja życia i miłości a cywilizacja śmierci w nauczaniu Jana Pawła II, "Cywilizacja", Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej 2005 nr: 15, s. 56-65.

 

A. Rynio, Integralne wychowanie osoby konsekwencją przyjmowania "antropologii adekwatnej”, "Wychowanie na co Dzień", 2005 nr 4/5, s. 20-25.

 

Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Wybór tekstów, red. A. Rynio, Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej, ISBN 83-88162-34-9, Lublin 2005, ss. 203.

 

2006 r.

D. Kornas-Biela (2006). Współdziałanie mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie w ujęciu Listu Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła Katolickiego. W: K. Jeżyna, T. Zadykowicz(red.) Miłość, wierność, uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła (s. 165-176). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

D. Opozda, Jan Paweł II stróżem komplementarności ról kobiety i mężczyzny w rodzinie, w: Śledzianowski J., Sakowicz T. (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 223-233.

 

A. Rynio, Atrakcyjność pedagogicznego przesłania Jana Pawła II, "Roczniki Teologiczne", TNKUL JP II 2006 t. L III z.10, s. 61-78.

 

A. Rynio, Obiektywna wartość pedagogicznego przesłania Jana Pawła II, [w:] Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, red. K. Chałas, Lublin - Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2006 t. III, s. 21-39.

 

A. Rynio, Społeczno-kulturowy wymiar osoby podstawą integralnego wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Pedagogika kultury, red. D. Kubinowski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie Marii Curie-Skłodowskiej 2006, s. 101-122.

 

M. Sztaba, Tolerancja, ale jaka? Koncepcja wychowania do tolerancji w świetle nauczania Jana Pawła II do Polaków, Częstochowa, „Niedziela”, 2006, ss. 168.

 

M. Sztaba, Geneza zainteresowania się i troski Jana Pawła II rodziną, w: J. Śledzianowski, T. Sakowicz (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Kielce, Wyd. „Jedność”, 2006, s. 175- 185.

 

 

2007 r.

E. Domagał-Zyśk, Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, w: red. A. Rynio, Między tradycją a współczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 922-931. Artykuł w pdf

 

A. Rynio, Atrakcyjność wychowania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 672-689.

 

A. Rynio, Wartość edukacji uniwersyteckiej w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Uniwersytet i wartości, Pod red. naukowa J. Kostkiewicz, oficyna Wydawnicza „Impuls” ISBN 978-83-7308-805-4, Kraków 2007, s. 91-113.

 

A. Rynio, Integralne wychowanie szansą społecznego rozwoju i przetrwania w świetle nauczania Jana Pawła II, "Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia", Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ISSN 0208-7626, Sandomierz 2007 t. XIV wrzesień 2-4, s. 193-206.

 

A. Rynio, Wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II, "Rozprawy Naukowe", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2007 t. 1, s. 11-32.

 

A. Rynio, Moralno – społeczna wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dziadkowie Rodzice Dzieci. Transmisja międzypokoleniowa. Tom I serii: Rodzina-pokolenia – przekazy, Redakcja naukowa: E. Lisowska, K. Gąsior, K. Lisowski. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2007 s. 145-166.

 

M. Sztaba, Permanentna edukacja rodziców pilnym wyzwaniem doby współczesnej  w świetle nauczania Jana Pawła II, w: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Lublin, Wyd. KUL, 2007, s. 57-80.

 

2008 r.

A. Rynio, Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu w wychowaniu, "Cywilizacja", Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej 2008 nr 24, s. 48-59.

 

A. Rynio, Argumenty potwierdzające obiektywną wartość papieskiego przesłania pedagogicznego Jana Pawła II, [w:] Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania, pod red. D. Waloszek, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, ISBN 978-83-89032-19-5, Mysłowice 2008, s. 36-51.

 

A. Rynio, Aktualność pedagogicznego przesłania Jana Pawła II, [w:] Wychowanie integralne w szkole nazaretańskiej, red. S. Benity Skrzyp, ks. Stefana Radziszewskiego, Kielce 2008, s. 46-61.

 

2009 r.

E. Stoch, "Przestrzeń słowa". Twórczość Karola Wojtyły we współczesnym teatrze szkolnym. III Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II w Lublinie, "Ad Rem" (Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), II/2009, z. 18, s. 46-49. ISSN 1733-4187. Vide: http://www.lscdn.pl/ftp/Adrem/Ad_18.pdf

 

A. Rynio, Osobowy wymiar wychowania w przesłaniu Jana Pawła II, [w:] Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISBN 978-83-7270-663-8, Tomaszów Lubelski - Lublin 2009, s. 281-299.

 

A. Rynio, Pedagogiczna przejrzystość Jana Pawła II, [w:] Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISBN 978-83-7270-663-8, Tomaszów Lubelski - Lublin 2009, s.23-30.

 

A. Rynio, Szczególne miejsce młodych w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II,[w:] Niespokojni nadzieją, red. Bp W. Depo, M. Gmyz, ks. T. Guz, Z. Pałubska, Polihymnia 2009, s. 65-78.

 

A. Rynio, Etyczno-społeczny aspekt geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Kobieta w rodzinie. Aktualna rzeczywistość i nadzieje. Rodzina - pokolenia - przekazy, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, Kielce: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach 2009 t. III, s. 283-290.

 

M. Sztaba, „Czuwaj” – wewnętrznym programem wychowania chrześcijańskiego i harcerskiego. Refleksja w świetle myśli Jana Pawła II, w: A. Petkowicz (red.), Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, Lublin, Wyd. KUL, 2009, s. 241-254.

 

2010 r.

A. Rynio, Wychowawcza propozycja zagospodarowania daru młodości według wskazań Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. naukowa: E. Juśko, B. Wolny, Ks. A. Gretkowski, P. Juśko, Studio Książki & Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ISBN 978-83-930816-3-9, Tarnów 2010 s. 276-289.

 

A. Rynio, Co zrobić z darem młodości. Wskazówki pedagoga, [w:] Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI w., Red. A. Rynio, K. Stępień, Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej ISBN 978-83-88162-62-6; Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-106-4, Lublin 2010 s.19-40.

 

A. Rynio, Cierpienie jako czynnik wychowujący, [w:] Miłość i cierpienie. Misterium Boga i nadzieja człowieka, pod red. Ks. Janusza Malskiego i Izabeli Rutkowskiej, Cisi Pracownicy Krzyża Ośrodek Badań i Studiów nad Cierpieniem Wydziału Teologicznego US, ISBN 978-83-61390-03-9, Głogów 2010 s.249-260.

 

A. Rynio, Teologiczny wymiar integralnego wychowania osoby w myśli Jana Pawła II, [w:] Antropologiczna pedagogika ogólna, red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7548-038-2, Lublin 2010 s.149-166.

 

M. Sztaba, Pedagogiczny aspekt orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Komunikacji Społecznej (1979-2005), w: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin, Wyd. KUL, 2010, s. 355-367.

                                                                      

2011 r.

A. Rynio, Zadania szkoły i państwa w zakresie wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Servire Veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, red. P. Marzec, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-264-1, Lublin 2011, s. 469-486.

 

A. Rynio, Atrakcyjność pedagogicznego przesłania Jana Pawła II, [w:] Wezwał nas do świętości, red. M. Kowalik, Polichna –Lublin 2010-2011, ISBN 978-83-932779-0-2, s.19-30;

A. Rynio, Jan Paweł II jako nauczyciel i wychowawca, [w:] Wezwał nas do świętości, red. M. Kowalik, Polichna –Lublin 2010-2011, ISBN 978-83-932779-0-2, s.31-36.

 

A. Rynio, Misson of the Catolic University of Lublin in perspective of John Paul is’t Teaching, Zeszyty Naukowe KUL 54(2011), nr 1 (213) s.3-19.

 

U. Sobczyszyn, Wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II jako wyzwanie dla więźniów i służb penitencjarnych, w: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, red. S. Bębas, Radom:Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu  2011, s. 259-267. plik

 

M. Sztaba, Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego, Kraków, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2011, ss. 388.

 

M. Sztaba, Miłość wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne”, 39(2011)3, s. 27-42.

 

M. Sztaba, Wychowanie społeczne dzieci i młodzieży w rodzinie. Refleksja w świetle nauczania Jana Pawła II, w: J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Lublin, Wyd. KUL, 2011, s. 523-539.

 

M. Sztaba, Źródła ekskluzji społecznej w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI, w: S. Nazaruk, M. Nowak, E. Konovaluk (red.), Wykluczenie społeczne. Czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia, Biała Podlaska, Wyd. PSWJPII, 2011, s. 69-105.

 

M. Sztaba, Kategoria uczestnictwa w odniesieniu do rodziny w świetle myśli Karola Wojtyły-bł. Jana Pawła II, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy”, (2011)6, s. 39-52.

                                                                      

2012 r.

A. Rynio, Błogosławiony ze względu na swą wiarę, [w:] red. M. Kowalik, Modlić się wzorem błogosławionego Jana Pawła II. Dzień papieski 2011, Polichna-Lublin 2012, ISBN 978-83-932779-4-0, s. 13-14.

 

A. Rynio, Świętość celem programu duszpasterskiego pozostawionego nam przez Jana Pawła II, [w:] red. M. Kowalik, Modlić się wzorem błogosławionego Jana Pawła II. Dzień papieski 2011, Polichna-Lublin 2012, ISBN 978-83-932779-4-0, s. 15-27.

 

A. Rynio, Topicality of John Paul II’ s Pedagogical Message, w: „The Person and the Challenges” Volume2 (2012) Nr 1, Wydawnictwo: Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów s.77-92.

 

A. Rynio, Wymagania solidarności w sferze gospodarczej według Jana Pawła II, „Cywilizacja” nr 41/2012 s. 45-52.

 

A. Rynio, Pedagogiczne przesłanie błogosławionego Jana Pawła II podstawą tożsamości pedagogiki chrześcijańskiej, [w:] Religijno- moralny wymiar rozwoju i wychowania osoby, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-536-9, Lublin 2012, s. 57-76.

 

A. Rynio, Cierpienie jako element integralnego wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, Praca zbiorowa pod redakcją J. Stali, Tarnów 2012, s.159-170.

 

M. Sztaba, Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Lublin, TN KUL, 2012, ss. 616.

 

M. Sztaba, Podstawowe problemy etyczno-moralne społeczeństwa medialnego. Refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły - Jana Pawła II, w: S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek (red.), Komunikacja w cyberświecie, Radom, Wyd. WSH w Radomiu, 2012, s. 95-113.

 

2013 r.

M. Jeziorański, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 291.

 

A. Rynio, Rodzina środowiskiem integralnego wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013 s.28-56.

                                                        

2014 r.

M. Parzyszek, Kimże jest człowiek? Tożsamość osoby ludzkiej w myśli Jana Pawła II, w: A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, Lublin. Wyd. KUL 2014, s. 101-113.

 

A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, Lublin. Wyd. KUL, 2014, ss. 374.

 

M. Sztaba, Człowiek jako byt moralny w myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, w: A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, Lublin. Wyd. KUL, 2014, s. 115-137.

 

M. Sztaba, Kwestia wolności osoby w myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Implikacje pedagogiczne, w: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, seria "Rzeczywistość edukacyjna", t. 2, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź, 2014, s. 149-173.

 

2015 r.

M. Sztaba, A. Różyło (red.), Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Wybrane aspekty, Lublin, Wyd. KUL, 2015, ss. 335.

 

M. Sztaba, Wychowanie jako "twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym" w myśli

Karola Wojtyły - Jana Pawła II, w: M. Sztaba, A. Różyło (red.), Wychowanie w

refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty, Wyd. KUL, Lublin, 2015,

s. 51-65.

 

M. Sztaba, Koncepcja wychowania społecznego Karola Wojtyły - Jana Pawła II, w: M.

Sztaba, A. Różyło (red.), Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Wybrane aspekty, Wyd. KUL, Lublin, 2015, s. 131-158.

 

M. Jeziorański, Wychowanie małżonków, w: M. Sztaba, A. Różyło (red.), Wychowanie w

refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty, Wyd. KUL, Lublin, 2015,

s. 235-254.

 

B. Jakimiuk, Wychowanie do pracy i przez pracę w nauczaniu Jana Pawła II, w: M. Sztaba,

A. Różyło (red.), Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane

aspekty, Wyd. KUL, Lublin, 2015, s. 159-171.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2015, godz. 20:57 - Marek Jeziorański