Church and Law 1 (14) 2012: 7-8

 

OD KOMITETU REDAKCYJNEGO


Szanowni Państwo!


Inicjatywa reaktywowania czasopisma "Kościół i Prawo", wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1995 pod redakcją naukową ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, powstała podczas konferencji naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców" zorganizowanej 2 czerwca 2012 r. w Lublinie z inicjatywy pracowników naukowych Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL przez Instytut Prawa Kanonicznego KUL we współpracy z Wydziałem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Informacja o reaktywowaniu czasopisma, cieszącego się ogromnym uznaniem wśród specjalistów, spotkała się z pełną aprobatą wyrażoną zarówno przez samodzielnych, jak i młodszych pracowników naukowych, a zwłaszcza doktorantów zobowiązanych, przed obroną doktoratu, do wykazania dorobku naukowego na łamach recenzowanych periodyków naukowych. Dlatego też postanowiliśmy utworzyć Komitet Redakcyjny, w skład którego weszli przedstawiciele KUL i UKSW.
Komitet Redakcyjny, chcąc uzyskać jak najszybciej znaczącą pozycję na liście punktowanych czasopism naukowych, postanowił zachować ciągłość numeracji woluminów i ISSN oraz dążyć do spełnienia, w najbliższym czasie, wszystkich wymogów stawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tego typu publikacjom. Komitet zachęca PT. Autorów do publikacji artykułów z różnych gałęzi prawa, sprawozdań z interesujących wydarzeń naukowych (konferencji, sympozjów, kongresów) i recenzji publikacji naukowych. Każdy z Autorów, wraz z oryginalnym artykułem naukowym, spełniającym wymogi merytoryczne i formalne, zobowiązany jest jednocześnie dołączyć pozytywną recenzję samodzielnego pracownika naukowego, którego zainteresowania naukowe nie odbiegają od problematyki opiniowanego artykułu; natomiast Doktoranci – recenzje promotora lub opiekuna naukowego.
Po opublikowaniu tomu 1 (14) periodyku "Kościół i Prawo" w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną, treść czasopisma zostanie zamieszczona na jego stronie internetowej.
Jednocześnie Komitet bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Profesorom, którzy na propozycję aktywnego uczestniczenia w Radzie Naukowej czy w Zespole Recenzentów naszego czasopisma, odpowiedzieli pozytywnie. Słowa wdzięczności kieruję też pod adresem Zarządu Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który podjął się trudu wydawania i kolportażu naszego periodyku.
Ufamy, że czasopismo "Kościół i Prawo" – wspólne dzieło – PT. Autorów, Rady Naukowej, Recenzentów i Wydawnictwa stanie się miejscem publikowania osiągnięć wielu autorów z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, płaszczyzną wymiany oryginalnych i twórczych spostrzeżeń wynikających z poszukiwania Prawdy i analizy funkcjonowania prawa w Kościele. Czytelnikom życzymy owocnej lektury.


W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL