/Sztuka ziem wschodnich Rzeczpospolitej XVI-XVIII w - pdf/

 

Sztuka ziem wschodnich Rzeczpospolitej XVI-XVIII w., red. J. Lileyko, TN KUL, Lublin 2000:

 1. S. Kiczuk, Otwarcie sesji. Korzenie tożsamości
 2. J. Lileyko, Wprowadzenie w problematykę
 3. T. Bernatowicz, Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku
 4. R. M. Kundel, Późnogotyckie cerkwie na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego
 5. K. Makowska, Praga-Kraków-Wilno. Wspólne inspiracje artystyczne. Benedykt Ried (Reit) w Wilnie?
 6. I. Rolska-Boruch, Wotum czy apoteoza rodu Lubomelskich z najstarszym widokiem Lublina? Uwagi wstępne
 7. J. Wrabec, Na architekturę Kresów Wschodnich spojrzenie znad Odry czyli architektura barokowa dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w krajobrazie kulturowym Europy Środkowej
 8. P. Krasny, Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII wieku. Kilka uwag terminologicznych
 9. B. Kołosok, Sakralna architektura Łucka w XVI-XVII wieku
 10. M. Brykowska, Ze studiów nad architekturą z początku XVII wieku wokół Tarnopola
 11. W. Glinik, Architektura sakralna Mohylewa w XVII wieku
 12. R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozważania wstępne
 13. W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Z warsztatu XVII-wiecznego cieśli
 14. A. J. Frejlich, Problem obrazu religijnego w protestancko-katolickiej dyskusji na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku
 15. M. Kaleciński, Wzory graficzne malarstwa Iwana Rutowicza i Jowy Kondzelewicza
 16. B. Jamska, Nieznany obraz Opłakiwanie w kościele Brygidek w Grodnie
 17. A. J. Jaroszewicz, Rzeźba ołtarzowa na ziemiach białoruskich w pierwszej połowie XVII wieku
 18. H. Samsonowicz, Kaplica św. Kazimierza w Wilnie i uroczyste przeniesienie relikwii świętego w 1636 roku
 19. M. Kałamajska-Saeed, Kościół Brygidek w Grodnie
 20. Z. Bania, Pojęcie rezydencji w architekturze polskiej XVII i XVIII wieku na przykładzie Podworzec i Brodów
 21. D. J. Kuty, Etapy budowy pobernardyńskiego kościoła w Grodnie
 22. L. Šinkūnaitė, Program ikonograficzny zespołu klasztoru kamedułów w Pożajściu
 23. J. Kowalczyk, Pałace i dwory późnobarokowe w mieście sejmowym Grodnie
 24. J. Paszenda SJ, Wpływ pożarów Wilna na architekturę późnego baroku
 25. A. Betlej, Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego. Zarys katalogu dzieł
 26. K. Guttmejer, Kościół Świętej Trójcy w Wołczynie. Próba określenia inspiracji architektonicznej i autorstwa
 27. ks. J. Nieciecki, Malowidła ścienne Antoniego Herliczki w kościele pw. św. Andrzeja w Słonimiu
 28. J. Gajewski, Lwowska rzeźba rokokowa. Kilka uwag do zagadnienia genezy
 29. J. Sito, Lwów jako centrum rzeźbiarskie w pierwszej połowie XVIII wieku
 30. M. Matuŝakaitė, Działalność artystyczna Tomasza Podhayskiego na Litwie
 31. A. J. Baranowski, Rola rodzin magnackich w osiemnastowiecznych uroczystościach koronacyjnych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej
 32. A. Badach, Pogrzeby serc na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Wprowadzenie do zagadnienia i postulaty badawcze
 33. B. Noworyta-Kuklińska, Srebrny komplet ołtarzowy Jana Gotfryda Schlaubitza z bazyliki leżajskiej
 34. W. F. Morozow, Kształtowanie się klasycyzmu w architekturze Białorusi pod koniec XVIII wieku
 35. L. Kornikowa, Białoruskie Muzeum Historii Religii w Grodnie. Oficjalny program i jego realizacja
 36. D. Śladecki, Zagadnienie inwentaryzacji cmentarzy jednowyznaniowych i wielowyznaniowych na Białorusi i Ukrainie
 37. R. Brykowski, Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” kwiecień 1993-kwiecień 1998
 38. 38. J. Lileyko, Podsumowanie sesji
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:31 - Ireneusz Marciszuk