PU_149Najnowszy raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, bazujący na danych pochodzących przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego i systemu POL‑on, obejmuje lata 1990‑2011. Zamieszczone w nim dane pokazują m.in. szybki wzrost liczby studentów do roku akademickiego 2005/2006 (1 953 832), na co wpłynęły głównie dwa czynniki, a mianowicie zmiana struktury demograficznej społeczeństwa (wzrastająca liczba młodzieży w wieku uznawanym za studencki – 19‑24 lata) oraz zwiększająca się popularność studiów w tej grupie wiekowej (stąd wzrost współczynnika skolaryzacji netto w szkolnictwie wyższym w Polsce z 9,8 w roku 1990 do 40,9 w roku 2009). Po roku 2005/2006 zauważalny jest powolny, ale systematyczny spadek liczby studentów. Zgodnie z prognozami MNiSW w związku z postępującym niżem demograficznym w latach 2023‑2025 będzie studiować około 1 250 000 osób, po czym liczba ta zacznie wzrastać, ale nie osiągnie poziomu z pierwszych lat XXI w. Niż demograficzny i zwiększająca się oferta kierunków na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych są przyczyną zmniejszania się liczby studentów płatnych studiów niestacjonarnych. Dane z lat 2007 i 2011 pokazują, że nauki społeczne, gospodarka i prawo mają najwięcej studentów spośród wszystkich grup kierunków (37,6%), ale jednocześnie potwierdzają tendencję zniżkową w wyborze kierunków pedagogicznych, społecznych, ekonomicznych, administracyjnych na korzyść ścisłych i technicznych. Najpopularniejszym kierunkiem wybieranym przez laureatów olimpiad w roku 2012/2013 była informatyka. W latach 2004‑2011 nastąpił trzykrotny wzrost liczby studiujących w Polsce cudzoziemców, wśród których najliczniejszą grupę stanowi młodzież z Ukrainy (6321 w 2011 r.). Na uczelniach publicznych najwięcej osób jest na humanistycznych studiach doktoranckich.
Te wybrane dane statystyczne z raportu MNiSW niech będą wprowadzeniem w tematykę działu głównego tego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego”.
Życzę Państwu ciekawej lektury.

 

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

 

Pobierz pdf