Urodził się 22 grudnia 1948 r. w Białymstoku jako syn Henryka i Eugenii z Wilczewskich, tu też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Po maturze w 1966 r. wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, po ukończeniu którego otrzymał święcenia kapłańskie 11 czerwca 1972 r.

Po kilkuletniej pracy duszpasterskiej odbył w latach 1977-1982 studia na Wydziale Nauk Humanistycznych K. U. L., zakończone dyplomem mgra historii sztuki.

Po powrocie do diecezji pracował w duszpasterstwie. W tym czasie przewodniczył od 1982 r. Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Kościelnej, a w latach 1989-1994 był też członkiem Komisji Sztuki Kościelnej Episkopatu Polski. Wykładał historię sztuki kościelnej z elementami konserwacji zabytków w seminariach duchownych w Białymstoku, Drohiczynie i Ełku oraz na studiach katechetycznych w Białymstoku i Wilnie. Prowadził też wykłady w Politechnice Białostockiej i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku.

            1 X 1995 r. został zatrudniony na etacie asystenta, od 1 X 2005 r. na etacie adiunkta przy Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych K. U. L. Począwszy od 1997 r. brał udział w licznych sympozjach naukowych, podczas których wygłaszał referaty. W 2004 r. na tymże Wydziale obronił rozprawę doktorską na temat: Antoni Herliczka malarz polski XVIII wieku i dnia 21 IV 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – historii sztuki.

Równocześnie z pracą w K. U. L. pełnił swe obowiązki w Białymstoku. Współpracuje też, jako rzeczoznawca, z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków w Białymstoku i Lublinie (od 2004 r. także jako członek Wojewódzkich Rad Ochrony Zabytków). Bierze również udział w pracach projektowo-rekonstrukcyjnych przy zabytkowych budowlach. Za współpracę tę oraz za popularyzowanie zabytków województwa podlaskiego (udział w programach telewizyjnych i radiowych, wywiady dla prasy, wykłady publiczne, przewodniczenie jury w konkursach plastycznych) została mu przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2000 r. złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014, godz. 09:49 - Ireneusz Marciszuk