Uczelnia LiderowKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został laureatem IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2014 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów". 

 

Ponadto naszemu Uniwersytetowi została przyznana nagroda specjalna "Primus", za najwyższą liczbę punktów wśród szkół wyższych certyfikowanych w programie.

 

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 18 czerwca podczas uroczystej Gali Finałowej Programu "Uczelnia Liderów" we Wrocławiu.

 

Relacja z uroczystości podsumowania Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 2014

 

Program "Uczelnia Liderów" wskazuje szkoły wyższe, które kształcą absolwentów dobrze przygotowanych do pracy zawodowej - twórczych i kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

 

Procedura oceny uczestników jest rozbudowana - zespół recenzentów ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny, posiadane certyfikaty, umiędzynarodowienie, działalność biura karier, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czy interdyscyplinarność oferty studiów.

 

Cel programu jest bardzo jasno sprecyzowany - wskazanie kandydatom na studia uczelni najlepszych - takich, które kształcą nowocześnie, które dostosowują ofertę dydaktyczną do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Certyfikowane uczelnie, w opinii komisji certyfikacyjnej, wyróżniają się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Otrzymanie przez KUL certyfikatu "Uczelnia Liderów" to wyraźny komunikat dla kandydatów na studia, że KUL jest w grupie najlepszych uczelni w Polsce, że będąc liderem na rynku usług edukacyjnych daje gwarancje jakości kształcenia, że przygotowuje liderów życia społecznego. To ważny "znak jakości", którym wyróżniane są najlepsze polskie uczelnie.

 

uzasadnieniu do wyróżnienia stwierdzono m. in. że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina wyróżniająca się jasno sprecyzowaną, silnie zarysowaną misją ("wartości chrześcijańskie i wynikające z nich normy, w tym normy konstytuujące kulturę akademicką, odgrywają kluczową rolę w pracy dydaktycznej oraz naukowej pracowników KUL"), że Uczelnia stworzyła spójny, wieloelementowy i kompleksowy system zapewniania jakości, że realizowane na uczelni programy kształcenia przewidują rozliczne formy aktywizacji studentów i poszerzania ich kompetencji. Jako silną stroną uczelni wskazano także wszechstronna aktywność akademickiego biura karier, wyraźnie wykraczająca poza standard ukształtowany przez tradycję i polską praktykę akademicką, aktywność kulturalną i społeczną studentów, wyróżniająca KUL na tle innych szkół wyższych, na wrażliwość Uniwersytetu na potrzeby słuchaczy niepełnosprawnych raz dbałość o zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Podkreślono także mocno, że KUL posiada ustabilizowaną pozycję na rynku edukacyjnym i jest postrzegany jako Uczelnia przyjazna studentom.

 

Synteza 2 recenzji przygotowanych przez ekspertów (pdf)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2014, godz. 11:37 - Liliana Kycia