Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
1. Wstęp do retoryki 30 E/5 - - dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 2. Historia retoryki -  - 30 E/5 ks. dr Grzegorz Baran
 3. Kultura antyczna  30   E/3  - - ks. dr Grzgorz Baran
 4. Teoretyczne podstawy komunikacji retorycznej -  -  30  E/5 dr Paweł Gondek
 5. Logika    - -  15  Zbo/3 dr Anna Kozanecka-Dymek
 6. Historia filozofii  30  E/2  30  E/2 dr hab. Wanda Bajor
Ćwiczenia obowiązkowe
1. Wstęp do retoryki  15  Z  -  - dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 2. Kultura języka  30  Z/4  -  -  dr Mariusz Koper
 3. Historia retoryki  -  -  30  Z ks. dr Grzegorz Baran
 4. Teoretyczne podstawy komunikacji retorycznej  -  -  30  Z dr Paweł Gondek
 5. Logika -  - 30  Z dr Anna Kozanecka-Dymek
 6. Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych 30  Z/4 - - dr Maria Gondek
 7. Stylistyka wypowiedzi ustnych i pisemnych   - - 30 Z/3 dr Natalia Sosnowska
 8. Analiza przekazów retorycznych  - 30  Z/3  dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Konwersatoria obowiązkowe
1. Podstawowe zagadnienia filozofii  30 Z/3 - - dr Paweł Gondek
 2.   Zagadnienia z filozofii człowieka - - 30  Z/3 ks. dr Paweł Tarasiewicz
Warsztaty obowiązkowe
1.  Korygowanie błędów wymowy 30  Z/2  dr hab. Agata Seweryn
2.  Operowanie głosem  -  30 Z/2  dr hab. Agata Seweryn
3.  Technologia informacyjna i prezentacje multimedialne 30 Z/2   - mgr Aniela Danielak
4.  Mnemotechnika  30 Z/2  dr Imelda Chłodna-Błach
Lektoraty obowiązkowe
1.  Język obcy nowożytny  30 Z/1 30 Z/1  SPNJO 
2.  Język łaciński w retoryce  30 Z/1   30 E/2   
Wychowanie fizyczne 
 1. Wychowanie fizyczne  30 Zbo/1 30 zbo/1  SWFiS
Studenci pierwszego roku powinni odbyć następujące szkolenia: 1. Szkolenie biblioteczne, 2. Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta. 
 ROK II     
    Wykłady obowiązkowe
 1. Podstawy retoryki stosowanej  30 E/5 - - dr Maria Gondek
 2. Topika   -  -  15 Zbo/4 dr Paweł Gondek
 3. Logika praktyczna   30  E/5  15  E/4 ks. dr Robert Kublikowski
 4. Retoryka w komunikacji audiowizualnej - - 30  E/6 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 5. Argumentacja retoryczna  - -  15  Zbo/4 ks. dr Robert Kublikowski
 6. Etyka  -  - 30  E/2  
Ćwiczenia obowiązkow
 1. Podstawy retoryki stosowanej   15  Z -  -  dr Maria Gondek
 2. Logika praktyczna  30  Z -  - ks. mgr Konrad Zaborowski
 3. Kultura żywego słowa  30  Z/2  30  Z/2 dr hab. Agata Seweryn
 4. Retoryczne środki wyrazu  30  Z/2  -  dr hab. Agata Seweryn
 5.  Retoryka w komunikacji audiowizualnej  -  -  30  Z  dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 6. Topika  -  -  15  Z dr Paweł Gondek
 7. Argumentacja retoryczna     -  30  Z dr Maria Gondek
 8.  Sztuka etykiety i organizacja wystąpień publicznych  30 Z/2  ks. dr Marek Grygiel
9.  Sztuka inwencji i metodyka pracy naukowej  - 30  Z/3  ks. dr Paweł Tarasiewicz
Warsztaty obowiązkowe
 1. Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej 30 Z/2 - -  dr Maria Gondek
 2. Elementy sztuki aktorskiej - - 30 Z/2 ks. dr Mariusz Lach
Lektoraty obowiązkowe
1.  Język obcy nowożytny  30 Z/1  30  E/2   SPNJO
2.  Język grecki w retoryce  30 Z/2   - ks. dr Grzegorz Baran
Wykłady kierunkowe do wyboru (należy wybrać 30 godz., 4 ECTS)
1.  Retoryka sądownicza  15  E/2 dr Tomasz Barszcz
2.  Retoryka w kulturze - 15  E/2   dr Imelda Chłodna-Błach
3.  Retoryka dyskursu publicznego 15  E/2   dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Wykłady podstawowe do wyboru (należy wybrać 90 godz., 9 ECTS) 
1.  Psychologia komunikacji 30  E/3  - dr Grzegorz Kida
2.  Elementy prawa 30   E/3 zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
3.  Filozofia sztuki 30   E/3  dr Imelda Chłodna-Błach
4.  Podstawy wiedzy o kulturze 30   E/3   ks. dr Paweł Tarasiewicz
5.  Filozofia społeczna 30   E/3  dr hab. Krzysztof Wroczyński, prof. KUL
Praktyki
1.  Praktyka zawodowa  -  - 3 tyg. Zbo/1  
 ROK III     
  Wykłady obowiązkowe     
 1. Sztuka negocjacji  15 E/3 - - dr Piotr Mamcarz
 2. Sztuka dyskusji  15 Zbo/3  - - ks. dr Robert Kublikowski
 3. Prawne aspekty przekazów publicznych - -  30  E/2 dr Grzegorz Tylec
 Ćwiczenia obowiązkowe      
1. Sztuka negocjacji 30  Z - - dr Piotr Mamcarz
 2.  Sztuka dyskusji 30 Z  - - dr Paweł Gondek
 3.  Sztuka etykiety  - - 30 Z/2  ks. dr Marek Grygiel
Konwersatoria obowiązkowe 
1. Erystyka i sofistyka  30 dr Maria Gondek
2. Etos w retoryce - 30  Z/2  dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 Warsztaty obowiązkowe     
 1.

Wypowiedzi pisemne

 30 Z/2 - dr Ireneusz Piekarski
 2. Prezentacje multimedialne - -  30 Z/2 dr Małgorzata Żak-Kulesza
 3.  Wystąpienia publiczno-oratorskie - - 30 Z/2  dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
  Ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty do wyboru (należy wybrać 240 godz., 16 ECTS w tym 10 ECTS w I semestrze i 6 w ECTS w II semestrze).
Ćwiczenia do wyboru
1. Doradztwo personalne  30 Z/2  -  - dr Agnieszka Zaręba
 2.  Organizacja wystąpień publicznych 30 Z/2 - -  ks. dr Marek Grygiel
 3. Mediacje  -  - 30 Z/2 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria do wyboru
 1. Public relations  30  Z/2  -  - dr hab. Paweł Nowak
 2. Retoryka w mediach  30  Z/2  -  - dr Joanna Sosnowska
3. Formy przekazu w sztuce - - 30 Z/2 prof. Leszek Mądzik
4. Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki  - 30  Z/2  dr Imelda Chłodna Błach
 Warsztaty do wyboru   
 1. Laboratorium teatralne   30 Z/2 - - dr Anna Kawalec
 2. Retoryka sądownicza   30 Z/2 - - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 3. Logopedia  30  Z/2 - - dr hab. Kazimiera Krakowiak
 4.  Muzykoterapia - -  30  Z/2 dr hab. Iwona Sawulska
Wykłady monograficzne (należy wybrać 60 godz., 6 ECTS)
1. Wybrane zagadnienia z teorii retoryki  30 E/3 - dr Artur Mamcarz-Plisiecki
 2. Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego  30 E/3 - - dr Paweł Fortuna
 3.  Wybrane zagadnienia z retoryki w kulturze  30 E/3 -  - ks. dr Paweł Tarasiewicz
 4. Wybrane zagadnienia z retoryki sądowniczej  30 E/3 -  -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
Seminaria do wyboru
1. Retoryka w kulturze 30   Zbo/3  30  Zbo/3  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
2. Retoryka sądownicza 30   Zbo/3   30  Zbo/3  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
3. Retoryka dyskursu publicznego 30   Zbo/3   30   Zbo/3  dr Artur Mamcarz-Plisiecki
4. Kultura żywego słowa 30   Zbo/3  30   Zbo/3  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
5. Historia i teoria komunikacji retorycznej 30   Zbo/3  30   Zbo/3   dr Paweł Gondek
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy - - - 10  
Praktyka zawodowa
1. Praktyka zawodowa - - 3 tyg. Zbo/1  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS. 

 

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 18:48 - Andrzej Zykubek