dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Katedra Historii XIX wieku

 

 

Telefon: (081) 445 40 21'

e-mail: anbar@kul.lublin.pl

 

Kariera naukowa

 

aktualne stanowisko – profesor nadzwyczajny

habilitacja – 2009

doktorat – 1996

magisterium – 1989

 

Zainteresowania badawcze

 

historia XIX wieku – Królestwo Polskie; powstanie listopadowe; historia Kościoła; historia kobiet; historia Rosji; Stolica Apostolska a ziemie polskie pod zaborami; dyplomacja watykańska

 

Udział w organizacjach naukowych

 • Rada Naukowa Polskiego Słownika Biograficznego
 • Polska Grupa CIHEC - Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée przy PAU
 • Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Komisja Historyczna Oddziału PAN w Lublinie (od 2009 sekretarz)
 • Towarzystwo Naukowe KUL - członek współpracownik od 1997, członek korespondent od 2010
 • Polskie Towarzystwo Historyczne

Publikacje

 

Monografie

 • Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 910 + tabl.
 • Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 410.

Współredakcje

 • Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, ss. 322.
 • Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, ss. 298.
 • Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, ss. 992.
 • Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek, Lublin 2004, ss. 706.
 • Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001, ss. 685.
 • Ojczyzna i wolność. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek, Lublin 2000, ss. 824.

Artykuły (nowsze)

 • Dwie wierności. Problem przysiąg biskupów w negocjacjach o konkordat z Rosją (1847), w: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga Jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa 2018, s. 77-87.
 • Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (według jego pamiętników i listów), w: Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu, red. E. Niebelski, Lublin 2018, s. 23-64.
 • «Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-Siège et l’Empire Russe sous le pontificat de Léon XII, w: Dall'intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 256), Ancona 2018, s. 141-159.
 • Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, w: Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, red. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2017, s. 103-131.
 • „Polska ambasador” przy Watykanie - Zofia z Branickich Odescalchi (1821-1886), w: Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, s. 77-132.
 • Gente: Lubomirska, natione: Europaea. O Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej (1788-1865), „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, XIII (2016), s. 87-114.
 • Peu concernés, bien informés. Les renseignements russes sur le conclave de 1823, w: Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 208), Ancona 2016, s. 101-106.
 • Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801–1830), http://www.polskaipetersburg.pl/images/upload/biblioteka/Rola_Rosji_Europie_w_koncepcjach_Adama_Jerzego_Czartoryskiego_Anna_Baranskia.pdf
 • Rzymskokatolicka metropolia mohylewska (1798-1917). Struktury i episkopat, „Przegląd Wschodni” XIV (2016), z. 1(53), s. 47-96.
 • Chrześcijańskość – czym jest i jak ją mierzyć? Kilka uwag natury metodologicznej, „Kwartalnik Historyczny” CXXII, 2015, nr 4, s. 731–738.
 • Szyszacki Grigorij w zakonie Warłam (1750-1820 lub 1823), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 50, red. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2014-2015, s. 361-364.
 • Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830), w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę powstania styczniowego, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 13-27.
 • Des grands espoirs à la désillusion. Léon XII vis-à-vis des tsars russes et leurs ambassadeurs, w: La Corte papale nell'età di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 186), Ancona 2015, s. 45-56.
 • Kościół i przemiany religijności w historii Polski XIX wieku, w: Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t. 4: Narody, wyznania, emigracje, porównania, Warszawa 2015, s. 7-61.
 • „Cmentarze rosną maleje liczba obrońców”. Historia Mistrza Jana, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 12 (2014), z. 7, s. 215-236.
 • Polityka polska Aleksandra I, w: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. W. Śliwowska, (Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały), Warszawa 2014, s. 37-72.
 • Raport dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej o postawie urzędników województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego, w: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s. 106-137.
 • Polscy katolicy na Podolu i Kijowszczyźnie w ocenie „papieskiego szpiega” (relacja ks. Ambrogia Campodonico z 1822 roku), w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 407-420.
 • Pologne: une insurrection sans révolution?, w: La liberté guidant les peuples. Les révolutions de 1830 en Europe, red. S. Aprile, J.-C. Caron, E. Fureix, Seyssel 2013, s. 143-152.
 • Sto osiemdziesiąt lat później. Kilka uwag na marginesie Rozważań o dyplomacji księcia Adamai Studium Marka Kornata, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 10:2012, z. 4, s. 29-44.
 • Wymarsz korpusu wielkiego księcia Konstantego z Królestwa Polskiego w świetle wspomnień Nadieżdy Iwanowny Golicyny, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, 8 (2011), s. 16-30.
 • Czy car Aleksander I przyjął wiarę katolicką? Tajna misja generała Michaud de Beauretour do papieża Leona XII, „Przegląd Wschodni” 11 (2009), nr 2 (42) [druk 2011], s. 319-339.
 • Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym[popularnonaukowy] http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:detronizacja-mikoaja-i-w-powstaniu-listopadowym&catid=177:polityka-ustroj-i-dyplomacja&Itemid=606 [25 I 2011]
 • Profesor Maria Ewa Jabłońska-Deptuła, w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2010, s. 17-22.
 • „Zapobiec ubywaniu subiektów do sprawowania obrządków czci Bożej”. Biskupi Królestwa Polskiego o kryzysie powołań (1818), w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2010, s. 415-424.
 • Nuncjusze wiedeńscy wobec problemów kościelnych i politycznych w zaborze rosyjskim (1801-1863), w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 239-268.
 • „Byłem ostoją porządku”. Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Universitas Gedanensis" 22 (2010), t. 39, s. 18-33. 
 • Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25-26 października 2007 r., t. II: Wiek XIX, XX, red. P. Skibiński, A. Przeszowska, Warszawa 2009, s. 39-40, 91-92, 132-133 [udział w panelu dyskusyjnym]
 • „O kupnie wiktuałów, jakoby w święta i niedziele koniecznie potrzebnym”. Spór o handel w dni świąteczne w Królestwie Kongresowym (1828-1830), w: Archiva temporum testes. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 37-47.
 • Fiodor Kuźmicz – syberyjskie życie po życiu cara Aleksandra I. Dzieje legendy, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, red. E. Niebelski, Lublin 2008, s. 385-398. [Przeł. na ros.: Фёдор Кузьмич – сибирская жизнь после смерти императора Александра I. История легенды, "Российско-польский исторический альманах", [Ставрополь-Волгоград] 6:2012, s. 19-34 i „Славянский Альманах” 2012, Москва 2013, s. 97-113]
 • „Sous la protection et sous la surveillance”. L’Eglise catholique romaine dans le Royaume de Pologne (1815-1830), w: La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans le contexte international. Actes du colloque tenu à l’Institut Catholique de Paris, 21-22 octobre 2004, red. J. Kłoczowski, I. Goral, Warszawa-Lublin 2007, s. 41-48.
 • Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, w: Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 113-140.

Edycje źródeł

 • Mémoire Secret sur le conclave de 1823 par le Comte Stanislas Kossakowski Secrétaire de Légation à Rome, oprac. i przypisy A. Barańska, w: Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII, red. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 208), Ancona 2016, s. 255-289.

 • Dokumenty w języku francuskim i polskim [opracowanie materiałów źródłowych], w: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. W. Śliwowska, (Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały), Warszawa 2014, s. 621-656.

Recenzje, sprawozdania, hasła

 • [rec.] Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. naukowa i oprac. tekstów Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia”, Lublin 2018, „Nasza Przeszłość” 2019, t. 130, s. 343-347.
 • [rec.] Władysław Zajewski, Czy historycy piszą prawdę, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2015, ss. 332, „Arcana” 2015, nr 5 (125), s. 219-223
 • [rec.] Henryk Głębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 12 (2014), z. 7, s. 139-146.
 • Wiosna Ludów, Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 680-682.
 • Wielopolski Aleksander, w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 525-527.
 • Towarzystwo Demokratyczne Polskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2014, kol. 933-934.
 • Szynglarski Ignacy, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2014, kol. 234-235 [współautor: Jan Skarbek]
 • Jabłońska-Deptuła Maria Ewa, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014, s. 85-87.
 • [rec.] Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 597, „Kwartalnik Historyczny” 120 (2013), nr 3, s. 626-632.
 • [rec.] Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 315, [12], „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), nr 4, s. 800-804.
 • Sprawozdanie z konferencji „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, 8 (2011), s. 219-220.
 • [rec.] Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009, ss. 416, „Przegląd Wschodni” 11 (2009), nr 1 (41), s. 212-216.
 • Jubileusz Dr. Jana Skarbka, „Przegląd Uniwersytecki” 2010, nr 5-6 (127-128), s. 36-37.

Złożone do druku

 • Léon XII et la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : nouveaux horizons, nouveaux défis, ok. 15 ss., do pracy zbiorowej Governo della Chiesa. Governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, ed. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli.
 • Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – tryumf czy zapowiedź końca Królestwa Polskiego?, ok. 36 ss, do publikacji zbiorowej Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689–1917 pod red. A. Nowaka i A. Danilczyka
 • Wielki książę Konstanty a sprawa Towarzystwa Patriotycznego, do tomu o Towarzystwie Patriotycznym (seria: Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1815-1855. Studia i materiały), red. A. Brus, W. Śliwowska, 47ss
 • Dokumenty w języku francuskim - raporty w. ks. Konstantego Pawłowicza [opracowanie materiałów źródłowych], jw.
 • Udział i rola kobiet w powstaniu styczniowym - do publikacji pokonferencyjnej, wyd. Uniwersytet w Oldenburgu

Konferencje i wykłady (nowsze)

 • Konferencja "Między ugodą a carobójstwem. Granice polsko-rosyjskiego kompromisu politycznego w epoce Królestwa Polskiego. W rocznicę koronacji 1829 roku", Warszawa 24 V 2019. Referat: Sprawy polskie i rosyjskie w obradach Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych (1814-1830).
 • Konferencja międzynarodowa "Gli Accordi della Santa Sede con gli Stati (XIX-XXI secolo). Modelli e mutazioni: dallo Stato confessionale alla libertà religiosa" / "Les accords du Saint-Siège avec les États (XIXe-XXIe siècles). Modèles et mutations, de l’État confessionnel à la liberté religieuse", Rzym 28 II - 1 III 2019. Refarat: La Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires et les négociations concordataires : participation, pensée, résolutions (1814-1878).
 • Konferencja "Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: osiągnięcia i perspektywy badawcze", Lublin 16-17 XI 2018. Moderator panelu: Wczoraj, dziś i jutro polskich badań nad dziejami chrześcijaństwa w epoce zaborów.
 • Konferencja "Józef Kalinowski św. Rafał - w kręgu ludzi i kultu (w 110. rocznicę śmierci), Lublin 15 XI 2017. Referat: Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego (wg pamiętników i listów).
 • Konferencja "Teoria, praktyka i historia wydawania źródeł XIX wieku", Warszawa 12 V 2017. Referat: Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Zarys problematyki.
 • Międzynarodowa konferencja "Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689–1917", Warszawa 18-19 X 2016. Referat: Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – adaptacja czy hybryda konstytucji Królestwa Polskiego?
 • Międzynarodowa konferencja "Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte" [Powstanie styczniowe 1863 - historia powiązań i postrzegania], Oldenburg 31 III - 3 IV 2014. Referat: Die Rolle der Frauen im Januaraufstand [Rola kobiet w powstaniu styczniowym].
 • Polsko-rosyjska konferencja „Европа как наследие и как задание” [Europa jako dziedzictwo i jako zadanie], Petersburg 11-12 XII 2013. Udział w dyskusji panelowej Проблема цивилизованного единства Европы [Problem cywilizacyjnej jedności Europy].
 • Polsko-rosyjska konferencja „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”, Warszawa 28-30 XI 2013. Udział w dyskusji panelowej Historia relacji katolicko-prawosławnych i polsko-rosyjskich w kontekście dialogu, poszukiwania prawdy i porozumienia. Wiek XIX.
 • Międzynarodowa konferencja „Drogi Polaków do Niepodległości. Od kółek samokształceniowych do walk zbrojnej. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”, Warszawa-Kielce 15-17 IV 2013. Referat: Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830).
 • Polsko-rosyjska konferencja „Польский Петербург – история и память” [Polski Petersburg – historia i pamięć], Petersburg 11-12 IV 2013. Referat: Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801-1830).
 • Wykład gościnny Polski, cesarski czy rzymski? W poszukiwaniu nowego modelu stosunków między Kościołem a Państwem po 1795 roku w Instytucie Historii PAN w Warszawie, 9 XII 2011.
 • Konferencja krajowa „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”, Lublin 28-29 XI 2011. Referat: Postawy urzędników lubelskich w czasie Powstania Listopadowego w świetle anonimowego raportu dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej.
 • Wykład gościnny Geneza i dzieje legendy o Aleksandrze I – Fiodorze Kuźmiczu w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, 1 III 2011.
 • Konferencja międzynarodowa „1830. Une révolution européenne?” [1830. Rewolucja europejska?], Paryż 21 I 2011. Referat: Révolte ou révolution? L’insurrection polonaise de 1830-1831, histoire et mémoire [Rewolta czy rewolucja? Powstanie listopadowe: historia i pamięć].
 • Konferencja krajowa „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”, Kraków 29 XI 2010. Referat: Powstanie listopadowe w oczach kobiet: Natalia Kicka - Joanna Grudzińska – Nadieżda Golicyna.
 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich - sesja "Badania nad XIX wiekiem między Zjazdami krakowskim i olsztyńskim", Olsztyn 16-19 IX 2009. Referat: Dorobek Instytutu Historii KUL i Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w dziedzinie historii XIX wieku za okres 2004-2009 (publikacje i projekty badawcze).

Stypendia

 

2-31 I 2015 Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich

1 II – 31 III 2003, Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich

1 XI 2002 – 31 I 2003, Rzym, stypendium American Academy in Rome, Mellon East-Central Europe Visiting Scholar

17 IX – 14 X 2001, Rzym, stypendium École française de Rome

 

Granty

 • Kierownik grantu NCN OPUS, tytuł: Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-1870, nr projektu 311225, instytucja wnioskująca: Towarzystwo Naukowe KUL, na okres 8 VI 2016 - 7 VI 2019
 • Uczestnik grantu nr N N108 265139, tytuł: Ruch niepodległościowy polski w pierwszej połowie XIX wieku – studia i materiały, kierownik: prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska, projekt własny realizowany w Instytucie Historii PAN, na okres: 24 V 2010 – 23 V 2013
 • Grant wydawniczy na publikację Narrata de fontibus hausta. Wokół problematyki religijnej i politycznej XVIII-XX w., przez Towarzystwo Naukowe KUL, 2010
 • Grant wydawniczy na publikację Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), przez Towarzystwo Naukowe KUL, 2008
 • Kierownik grantu nr 1 H01G 036 26, tytuł: Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja 1815-1830, instytucja wnioskująca: Towarzystwo Naukowe KUL, na okres 18 V 2004 – 17 V 2007  
 • Grant wydawniczy na publikację Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, przez Towarzystwo Naukowe KUL, 1998

Nagrody

 

Medal Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Lublinie, XII 2017

Nagroda indywidualna Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną, 18 XII 2009

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2008 w kategorii dzieł krajowych za książkę Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Lublin 2008

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2019, godz. 18:07 - Anna Barańska