dr hab. Ewa M. Ziółek, adiunkt

Katedra Historii XIX wieku
 

e-mail: ewa.ziolek@kul.lublin.pl

 

Zainteresowania naukowe

 

Historia powstań narodowych; epopeja napoleońska; duchowieństwo polskie w czasach stanisławowskich i w Księstwie Warszawskim; ziemiaństwo polskie w XIX w

 

Publikacje (nowsze)

Monografie

 • Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 803.
 • Biskupi-senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Źródła i Monografie TN KUL. Vol. 225, Lublin 2002, ss. 257.

Wydawnictwa źródłowe

 • Korespondencja przeora Jasnej Góry z władzami Księstwa Warszawskiego w sprawie sum lokowanych w Wiedeńskim Banku Miejskim, „Miscellanea Historico-Archivistica, t. XXVII (2020), s. 325-334.
 • Relacja Grzegorza Piramowicza o osuszaniu Bagien Pontyjskich za pontyfikatu Piusa VI, „Studia Geohistorica”, nr 4 (2016), s. 51-65.
 • Nieznane wspomnienie o biskupie Adamie Prosperze Burzyńskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 106 (2016), s. 355-369.
 • Józef Szumlański, Wyprawa egipska roku 1798, do druku przygotowała i wstępem poprzedziła Ewa M. Ziółek, Lublin 2016.
 • Dekret Fryderyka Augusta z 23 III 1811 r. w sprawie zasad łączenia klasztorów liczących poniżej 12 zakonników, uproszczenia egzaminów do nowicjatu oraz zakazu przyjmowania braci laików, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 2 (2013), s. 281-290.
 • Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791 czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit. dnia pierwszego lipca r. 1791, Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa M. Ziółek, Lublin 2009, ss. 92.

Artykuły, biogramy, recenzje

 • Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, „Summarium”, t. 51 (71) 2022, s. 31-41.
 • ...dał nam przykład... Napoleon Bonaparte a historia Polski w kazaniach do wojska epoki Księstwa Warszawskiego, w: Swojskość i cudzoziemszczyzna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2022, s. 107-122.
 • Epitafia Suchodolskich w kościele oo. kapucynów w Lublinie. Historia wydobywana z mroku, w: Sub vexillo servire. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej Prof. Jana Ptaka, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2022, s. 658-688.
 • „Sprawa Ussasa”. Przyczynek do dziejów Mieszanych Komisji Reewakuacyjnej i Komisji Specjalnej 1922-1924, „Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL”, t. 3 (18) 2021, s. 159-175.
 • Z Towarzystwa Jezusowego do Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza a Ratio Studiorum, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIX (2021) z. 2, s. 11-27.
 • Między tradycją a nowoczesnością? Senat w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (wybrane problemy), „Saeculum Christianum”, t. 27 (2020) Wydanie specjalne, s. 160-172.
 • Ignacego Raczyńskiego „List o zacności religii Jezusa Chrystusa i o jej szacunku” – jeden czy w trzech częściach?, w: Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Wyd. KUL Lublin 2019, s. 797-806.
 • Kapelani w wojsku Księstwa Warszawskiego, w: Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.) Studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, TN KUL Lublin 2019, s. 47-55.
 • On a virtuous official and a good citizen: Canon Augustyn Lipiński’s philosophy of exercising power (based on the sermon preached in Krakow on 8th May 1810), „Roczniki Humanistyczne”, R. 67 (2019) z. 2 (selected papers in English) s. 67-77.
 • „Na ostatnim sejmie sami mu koronę oddali”. Przyczynek do dyskusji o rozwiązaniu pewnego dylematu moralnego Polaków w Księstwie Warszawskim, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii”, nr 67 (2018) [wyd. 2019] s. 71-78.
 • Kapitulacja twierdzy Częstochowa 5 kwietnia 1813 roku jako element propagandy rosyjskiej, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 265-271.
 • Łoś Stanisław Jan, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. A. Dębiński i in., Lublin 2018, t. 1, s. 624-625.

 •  

  Sułowski Zygmunt Michał, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. A. Dębiński i in., Lublin 2018, t. 2, s. 415-416.

 • Po upadku Rzeczypospolitej. Prymasostwo polskie w latach 1795-1818, w: Dzieje prymasostwa polskiego, red. ks. Ł. Krucki, Gniezno 2017, s. 229-243.
 • Lublin stolicą diecezji – trudne początki, „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, t. 14 (2017) s. 71-86.
 • Problematyka społeczno-polityczna w listach pasterskich biskupów polskich w okresie Księstwa Warszawskiego, w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 199-213.
 • Pod słońcem Orientu. Dwaj polscy reformaci w Imperium Osmańskim, w: Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, s. 201-233.
 • W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego, w: Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, s. 101-118.
 • Przysięga wojskowa jako element ciągłości państwa polskiego u progu Księstwa Warszawskiego, w: Przysięga wojskowa – idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 113-120.
 • [rec.:] Jerzy Kuzicki, Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 842, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 106 (2016), s. 439-442.
 • Czy historycy piszą prawdę? [rec. W. Zajewski, Czy historycy piszą prawdę? Kraków Arcana 2015, ss. 332], „Teka Komisji Historycznej PAN Oddz. w Lublinie”, t. 13 (2016) s. 243-246.
 • Królewski pogrzeb księcia generała. Akt pierwszy, w: Studia nad epoką napoleońską, t. II, red. M. Baranowski, Oświęcim 2016, s. 233-263.
 • Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807-1812 („Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” i „Gazeta Warszawska”), „Textus et Studia”, R. 1 (2015) nr 1, s. 91-107.
 • Państwo w mowach sejmowych biskupa Adama Stanisława Krasińskiego (wygłoszonych w czasie Sejmu Czteroletniego) w: Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714-1800). W 300 rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego, red. Aldona Łyszkowska, Stanisława Maliszewska, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Opinogóra 2015, s. 49-61.
 • The image of the Invaders in the political sermons in the Great Duchy of Warsaw, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie", XII (2015), s. 116-126.
 • Kwestia włościańska w listach pasterskich i kazaniach w Księstwie Warszawskim, „Roczniki Humanistyczne”, LXIII (2015), z. 2, s. 137-152.
 • O cnocie politycznej. Kazanie sejmowe ks. Wincentego Łańcuckiego w 1811 roku, w: Ludzie. Władza. Narody. Religie. Lubelszczyzna – Polska – Europa, red. A. Kidzińska – Król, Lublin Wyd. UMCS 2015, s. 301-308.
 • Maśliński Antoni (1917-1994) w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, Lublin 2014, s. 154-156.
 • Nowodworski Witold jr (1907-1978), tamże, s. 179-180.
 • Rechowicz Marian (1910-1983), tamże, s. 215-217.
 • Sułowski Zygmunt (1920-1995), tamże, s. 247-249.
 • [rec.] Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia – Ludzie – Źródła, red. Anna Barańska, Jan Skarbek, Lublin – Oświęcim 2013, ss. 298, „Roczniki Humanistyczne”, LXII (2014), z. 2, s. 209-212.
 • Akcja szczepienia przeciwko ospie w Księstwie Warszawskim w świetle źródeł kościelnych, „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie”, XI (2014), s. 90-101.
 • O cnotliwym urzędniku i dobrym obywatelu. Kanonika Augustyna Lipińskiego filozofia sprawowania władzy (na kanwie kazania wygłoszonego 8 maja 1810 roku w Krakowie), „Roczniki Humanistyczne”, LXI (2013), z. 2, s. 283-293.
 • [rec.] MORS SOLA VICTRIS. GLORIA VICTIS. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864. Katalog wystawy, Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych, styczeń 2013, Warszawa 2012, ss. 136, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie, X (2013), s. 156-158.
 • La Iglesia Católica y la Constitución del 3 de Mayo, w: Polonia y España. Primeros Constituciones, red. C. Gonzáles Caizán, P. de la Fuente, M. Ángel Puig-Samper, C. Taracha, Lublin (Werset) 2013, s. 37-47.
 • [rec.] Władysław Zajewski, Europejskie konflikty dyplomatyczne. Wiek XIX, Arcana, Kraków 2012, ss. 250, „Roczniki Humanistyczne”, LX (2012), z. 2, s. 193-195.
 • Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego w Księstwie Warszawskim. Kilka uwag o reformie kościelnej, w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 277-285.
 • Ojczyzna z popiołów powstała! – Wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych kazaniach, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, IX (2012), s. 126-141.
 • W cieniu Horacego, [rec. W. Zajewski, W cieniu Horacego, Pruszcz Gdański 2010], „Przegląd Uniwersytecki”, 22 (2010), nr 4, s. 24.
 • Powoływanie kapelanów wojskowych w pierwszych latach Królestwa Polskiego w świetle korespondencji generalnego konsystorza krakowskiego z prowincjałem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, VII (2010), s. 78-86.
 • Warszawskie uroczystości ku czci błogosławionego Sadoka w 1809 r., „Universitas Gedanensis”, 22 (2010), t. 40, s. 177-184.
 • Sprawa szpitala św. Łazarza w Krakowie w okresie Księstwa Warszawskiego, „Universitas Gedanensis”, 22 (2010), t. 39, s. 9-17.
 • Historia Polski jako element propagandy politycznej w kazaniach z okresu Księstwa Warszawskiego (wybrane przykłady), w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Lublin 2010, s. 389-414.
 • Przeniesienie Sióstr Miłosierdzia z Zamościa do Szczebrzeszyna w 1812 r. (czyli o potrzebie studiowania źródeł), w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, TN KUL Lublin 2010, s. 317-326.
 • Pankiewicz Józef, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 3, red. T. Radzik A.A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 2009, s. 226-229.
 • Grzegorz Piramowicz – teoretyk i praktyk pedagogiki polskiego Oświecenia, w: Ars educandi. Źródła, t. I: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk przy współudziale P.P. Barczyka, Mysłowice 2009, s. 264-273.
 • Skarbiec narodowy i wyraz patriotyzmu. Dzieło artystyczne w dworze ziemiańskim na przełomie XIX i XX wieku – na przykładzie Łańcuchowa, w: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, red. N. Kasparek, A. Szmyt, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2009, s. 123-131.
 • Kozłowski Szymon Marcin, bp, w: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, red. Aubert, fasc. 169 b-170, Paris, kol. 759.
 • Listy Jana Steckiego z Łańcuchowa i Stanisława Witkiewicza o stylu zakopiańskim, „Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej”, 2008, nr 21, s. 9-12.
 • „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” w malarskiej interpretacji Juliusza Kossaka, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki, ks. P. Siwicki, Lublin 2008, s. 671-687.
 • Skarbiec narodowy i wyraz patriotyzmu. Dzieło artystyczne w dworze ziemiańskim w XIX/XX w. na przykładzie Łańcuchowa, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, V (2008), s. 17-26.
 • Mistrz i jego mecenas. Słowo o współpracy Grzegorza Piramowicza i Ignacego Potockiego w dziele edukacji ludu, w: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), red. Z. Janeczek, Katowice 2007, s. 463-471.
 • [rec.] Sz. Kowalik, Eksperyment. Władze PRL wobec biskupa Piotra Gołębiowskiego 1957-1980, Radom 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 262-263.
 • [rec.] D. Nawrot, R. Rychter, Ksiądz Władysław Miegoń. Serca nasze były przepełnione zapałem (na kanwie pamiętnika wojennego kapelana Pułku Morskiego, bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia), Gdynia 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 258-259.
 • [rec.] H. Kocój, Berlin wobec Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie Augustem Fryderykiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim, Kraków 2006, „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 254-256.
 • Religijny aspekt uroczystości patriotycznych u progu Księstwa Warszawskiego XI. 1806 - IV. 1807 (w świetle relacji prasy warszawskiej), „Roczniki Humanistyczne", 55 (2007), z. 2, s. 9-22.
 • Obchody święta Konstytucji 3 Maja w 1807 r., „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie”, t. IV (2007), s. 26-37.
Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2023, godz. 22:26 - Anna Barańska